Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Συμμετοχή σε ερευνητικά Προγράμματα

Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί ερευνητικά έργα σε συνέχεια ανακοίνωσης ανοικτών Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που απευθύνται σε φορείς και φυσικά πρόσωπα που η έδρα τους είναι στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο τρίτο κράτος αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα επιμέρους Προγράμματα και Διαγωνισμοί, ανάλογα με τους στόχους και τις δραστηριότητές τους, προσφέρουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε φορείς όπως ερευνητικοί οργανισμοί, ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, συνδέσμους επιχειρήσεων, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και φυσικά πρόσωπα όπως ακαδημαϊκό προσωπικό, επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, φοιτητές και μαθητές.


Τα χρηματοδοτούμενα έργα επιλέγονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες και, κατά κανόνα, κατόπιν αξιολόγησης από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Ακολούθως, οι προτάσεις κατάσσονται σε αύξουσα σειρά και χρηματοδοτούνται ανάλογα με τον διαθέσιμο Προυπολογισμό. Το Ίδρυμα υπογράφει με τους φορείς που επιλέγονται σχετικά Συμβόλαια Έργου.

Η επιλογή έργων για χρηματοδότηση, καθώς επίσης και η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων, βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες που περιγράφονται με σαφήνεια στην εκάστοτε Προκήρυξη, στις Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και στους αντίστοιχους Οδηγούς προς Συμμετέχοντες καθώς και την Εγκύκλιο Διαχείρισης Έργων. Όλοι οι συμμετέχοντες  λαμβάνουν την κατάλληλη ενημέρωση αναφορικά με την έκβαση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων και της διαδικασίας αξιολόγησης των Εκθέσεων Προόδου στην περίπτωση των χρηματοδοτούμενων έργων.

Κατά κανόνα τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το ΙΠΕ και τους συμμετέχοντες φορείς. Τα ποσοστά χρηματοδότησης (Ένταση Ενίσχυσης) για τους φορείς που συμμετέχουν στα χρηματοδοτούμενα έργα είναι συμβατά με το Κοινοτικό Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις και καθορίζονται στην εκάστοτε Προκήρυξη και τις σχετικές Προσκλήσεις.

Η πρόοδος της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων παρακολουθείται από το ΙΠΕ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής υλοποίησης των έργων, την ανάδειξη των αξιόλογων αποτελεσμάτων και την ταχεία αποδέσμευση της χρηματοδότησης. Οι συμμετέχοντες φορείς έχουν την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση των έργων και την ορθή διαχείριση της δημόσιας χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και διαδικασίες. Το ΙΠΕ μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή μέτρων ή και κυρώσεων στην περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές παρεκκλίσεις ως προς την υλοποίηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων ή/και τη χρηστή οικονομική διαχείριση των έργων.

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα