Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Διοικητική Διάρθρωση

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, σύμφωνα με την νέα οργανωτική δομή του η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Ιουλίου 2017, είναι διαρθρωμένο σε τέσσερεις Μονάδες ως ακολούθως:

 

Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της στρατηγικής του Ιδρύματος. Στις ευθύνες της Μονάδας περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των προγραμμάτων και προσκλήσεων που ανακοινώνει το ΙΠΕ, η συμμετοχή του ΙΠΕ σε προγράμματα, η εκπροσώπησή του σε επιτροπές και διεθνείς δραστηριότητες, η παρακολούθηση της απόδοσης του Ιδρύματος, η συμβολή στην ανάπτυξη του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο, η διαχείριση θεμάτων σχετικών με τα Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, τα  θέματα Κρατικών Ενισχύσεων καθώς και η ανάπτυξη ενός Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας.

 

Μονάδα Έργων Έρευνας και Καινοτομίας

Η Μονάδα Έργων Έρευνας και Καινοτομίας είναι αρμόδια για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των ερευνητικών έργων για όλα τα Προγράμματα του ΙΠΕ από την υποβολή προτάσεων μέχρι και την ολοκλήρωση των ερευνητικών έργων. Πιο συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες της Μονάδας περιλαμβάνονται η συλλογή, διαχείριση και αξιολόγηση των προτάσεων έργων, η παρακολούθηση του επιστημονικού αντικειμένου, ο οικονομικός έλεγχος καθώς και τα νομικά θέματα που σχετίζονται με τα ερευνητικά έργα. Η Μονάδα είναι υπεύθυνη και για τις δραστηριότητες των Προγραμμάτων Public to Public στα οποία συμμετέχει το ΙΠΕ.

 

Μονάδα Προώθησης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η Μονάδα Προώθησης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το κοινό για όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Η Μονάδα είναι υπεύθυνη για την προώθηση της συμμετοχής της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και για τη λειτουργία του Enterprise Europe Network Cyprus. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η προώθηση της κουλτούρας έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, η οργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, η διαχείριση των χορηγιών που προσφέρει το ΙΠΕ καθώς και η προώθηση και προβολή του Ιδρύματος.

 

Μονάδα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Μονάδα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα στις δραστηριότητες της Μονάδας περιλαμβάνονται η κατάρτιση του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων, η διαχείριση θεμάτων λειτουργίας του λογιστηρίου, της πληροφορικής και της τεχνολογικής υποδομής, του αρχείου, των προσφορών και των δημοσίων συμβάσεων, της ασφάλειας και υγείας, της καταγραφής των διαδικασιών λειτουργίας του Ιδρύματος καθώς και θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα