Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Διαχείριση Έργων ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ 2009-2010

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης επαρκούς ελέγχου της προόδου των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας αλλά και της υποστήριξης των ερευνητών που συμμετέχουν σε αυτά, το Ίδρυμα έχει καθιερώσει συγκεκριμένες διαδικασίες παρακολούθησης των έργων, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η αρμονική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του ΙΠΕ και της συμμετέχουσας ...

Περισσότερα

Έντυπα υποβολής Εκθέσεων Προόδου

Η πρόοδος των ερευνητικών Έργων παρακολουθείτε από το ΙΠΕ μέσω της υποβολής γραπτών Εκθέσεων Προόδου, σε συνδιασμό με την πραγματοπίοι επιτόπιων επισκέωεων ελέγχου στις εγκαταστάσεις  των μελών του Δικτύου Συνεργασίας. Τα σχετικά έντυπα υποβολής Εκθέσεων Προόδου αξιοπούνται από τους Συντονιστές των Έργων για την υποβολή των απαιτούμενων Εκθέσεων Προόδου για ερευνητικά έργα που ...

Περισσότερα

Έντυπα υποβολής αιτημάτων

Για τυχόν υποβολή αιτημάτων που αφορούν τροποποίηση ενός ερευνητικού Έργου, όπου αυτό επιτρέπεται από τους κανονισμούς της Εγκυκλίου Διαχείρισης Έργου, πρέπει να συμπληρώνονται τα αντίστοιχα έντυπα. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και να αποστέλλονται από τον Συντονιστή του Έργου στον υπεύθυνο λειτουργό του ΙΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για ερευνητικά Έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ...

Περισσότερα

Έντυπο Συμφωνητικού Δικτύου Συνεργασίας

Με βάση τους κανονισμούς του ΙΠΕ, όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε Δίκτυο Συνεργασίας χρηματοδοτούμενου ερευνητικού Έργου πρέπει να συνυπογράψουν Συμφωνητικό Δικτύου Συνεργασίας (ΣΔΣ). Πρόκειται περί συμφωνητικού εγγράφου που καθορίζει τις εσωτερικές σχέσεις και κανόνες λειτουργίας του Δικτύου Συνεργασίας. Το ΣΔΣ πρέπει να υποβληθεί στο ΙΠΕ το αργότερο σε τρεις μήνες από την ημερομηνία ...

Περισσότερα

Επιδόματα Συντήρησης Εξωτερικού

Για σκοπούς μετακινήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα, ισχύουν τα ημερήσια επιδόματα όπως αυτά καταγράφονται σε σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μείον 15%, μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές εγκυκλίους πιο κάτω: Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού (01/09/2012 - 28/02/2013) - ...

Περισσότερα

Οδηγός για τη Διενέργεια Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Για τον Οδηγό για τη Διενέργεια Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας πατήστε εδώ. Για πρόσβαση στα λογότυπα των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων πατήστε εδώ.  

Περισσότερα

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)

Για το έντυπο της Έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimmis) πατήστε εδώ.  

Περισσότερα

Οικονομικοί Έλεγχοι

Για να δείτε τους όρους εντολής βάσει των οποίων θα πρέπει να διενεργούνται οι οικονομικοί έλεγχοι των Έργων πατήστε εδώ.

Περισσότερα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα