Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγιών ΙδΕΚ 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορηγιών του Ιδρύματος για το 2021 (SPONSORSHIPS/0721).

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.

Μέσα από το Πρόγραμμα Χορηγιών, το ΙδΕΚ στηρίζει:

  • τη διοργάνωση εκδηλώσεων για προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και
  • την εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας.

Η Πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα €60.000.

Περισσότερες πληροφορίες για το είδος εκδηλώσεων / διαγωνισμών που μπορούν να λάβουν χορηγία καθώς και άλλα στοιχεία, παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

Πρόσκληση Πρόγραμμα Χορηγιών (Ελληνικά)

Πρόσκληση Πρόγραμμα Χορηγιών (Αγγλικά)

Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].