Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Χορηγιών του Ιδρύματος για το 2021 (SPONSORSHIPS/0721).

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.

Μέσα από το Πρόγραμμα Χορηγιών, το ΙδΕΚ στηρίζει:

  • τη διοργάνωση εκδηλώσεων για προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο ευρύ κοινό, και
  • την εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας και Καινοτομίας.

Η Πρόσκληση είναι ανοικτή μέχρι τις 29 Ιουλίου 2022 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού. O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα €60.000.

Περισσότερες πληροφορίες για το είδος εκδηλώσεων / διαγωνισμών που μπορούν να λάβουν χορηγία καθώς και άλλα στοιχεία, παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

Πρόσκληση Πρόγραμμα Χορηγιών (Ελληνικά)

Πρόσκληση Πρόγραμμα Χορηγιών (Αγγλικά)

Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].