Ποιοι Είμαστε

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) αποτελούν τον αρμόδιο, επίσημο φορέα ενημέρωσης, υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών προς την εγχώρια ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στα Προγράμματα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ε.Ε. Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας φιλοξενεί το δίκτυο των ΕΣΕ για την Κύπρο από το 1999, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και υποστηρίζοντας ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα Προγράμματα της Ε.Ε.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το αρμόδιο ΕΣΕ, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας του, για κάθε θεματική του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Δρ Καλυψώ Σέπου

Προϊσταμένη
Συντονίστρια ΕΣΕ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»
Κοινό Κέντρο Ερευνών ΕΕ

[email protected]

Βιογραφικό

H Δρ. Καλυψώ Σέπου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, μεταπτυχιακού τίτλου στις Κοινωνικές Επιστήμες από το ίδιο Πανεπιστήμιο και πτυχίου στις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Πριν την ένταξή της στο δυναμικό του Ιδρύματος, εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εργάζεται στο Ίδρυμα από το 1999, υπηρετώντας από διάφορες θέσεις και σήμερα είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Διετέλεσε Συντονίστρια των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ από το 1999 και συντόνιζε για σειρά ετών τη συμμετοχή της Κύπρου σε όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) όπως COST, EUREKA, ESF, INTAS, όπως επίσης και τα Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας σε θέματα Ε&Κ. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε αριθμό Διαχειριστικών και άλλων Επιτροπών όπως στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράμματος COST και στο Standing Working Group on Gender in R&I. Συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα ως Work Package ή Task Leader.

κ. Χριστάκης Θεοχάρους

Επιστημονικός Λειτουργός Α’
Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα
Πολυτομεακές Προτεραιότητες:
«Κλίμα, Ενέργεια και Μεταφορές»
«Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία»
EURATOM

[email protected]

Βιογραφικό

Ο Χριστάκης Θεοχάρους έχει σπουδές στην Πολιτική Μηχανική από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (ΑΤΙ) και το Πανεπιστήμιο Rutgers (ΗΠΑ) και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης. Διετέλεσε Εθνικό Σημείο Επαφής και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής για την «Ενέργεια» και τις «Μεταφορές» στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» καθώς και για το Πρόγραμμα «EURATOM». Εργάστηκε επί σειρά ετών στο σχεδιασμό και υλοποίηση των Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας του ΙδΕΚ, στην υπηρεσία υποστήριξης του ΙδΕΚ και στη διαχείριση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του «Enterprise Europe Network».

Δρ Άγγελος Ντάντος

Επιστημονικός Λειτουργός
Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα»

[email protected]

Βιογραφικό

Ο Άγγελος Ντάντος έχει σπουδές στη Χημεία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μεταπτυχιακό και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αναλυτική Χημεία και τη Βιοεξυγίανση Εδαφών από το ίδιο Ίδρυμα. Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Ερευνητικός Συνεργάτης ή Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικών έργων σε πανεπιστήμια και ιδιωτική εταιρεία ενώ ταυτόχρονα ήταν υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθημάτων Χημείας σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου. Έχει διατελέσει Εθνικό Σημείο Επαφής και μέλος των Διαχειριστικών Επιτροπών για τις θεματικές «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie», «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και «Διάστημα» και εργάστηκε στη διαχείριση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων έργων των Εθνικών Σημείων Επαφής. Επίσης, σήμερα είναι υπεύθυνος για το Δίκτυο EURAXESS.

κ. Γιώργος Χρίστου

Επιστημονικός Λειτουργός
Νομικά και Οικονομικά Ζητήματα
Πολυτομεακές Προτεραιότητες:
«Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον»
«Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα»
«Κλίμα, Ενέργεια και Μεταφορές»

[email protected]

Βιογραφικό

Ο Γιώργος Χρίστου έχει σπουδές στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Πολιτική και την Διακυβέρνηση της ΕΕ από το London School of Economics and Political Science και στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάστηκε επί σειρά ετών στη διαχείριση των θεμάτων επικοινωνίας και προβολής του ΙδΕΚ, στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού δικτύου «Enterprise Europe Network», στην διαχείριση της συμμετοχής επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων στα Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας του ΙδΕΚ και στην υπηρεσία υποστήριξης του οργανισμού. Στο παρελθόν διατέλεσε Εθνικό Σημείο Επαφής και μέλος της Διαχειριστική Επιτροπής για τη θεματική «Διάστημα» στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και μέλος της ομάδας υλοποίησης του αντίστοιχου ευρωπαϊκού έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής.

Δρ Ιωάννης Θεοδώρου

Επιστημονικός Λειτουργός
Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
Πολυτομεακές Προτεραιότητες:
«Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία»
«Υγεία»
Ερευνητικές Υποδομές
EURATOM

[email protected]

Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Θεοδώρου έχει σπουδές στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και μεταπτυχιακό στα Νανοϋλικά και διδακτορικό στον Προηγμένο Χαρακτηρισμό Υλικών από το Imperial College London (UK). Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο Imperial College London, καθώς και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Marie Skłodowska-Curie Individual Fellow. Στο παρελθόν διατέλεσε Εθνικό Σημείο Επαφής και μέλος των Διαχειριστικών Επιτροπών για τις θεματικές «Ασφαλείς Κοινωνίες» και «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και εργάστηκε στη διαχείριση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων έργων των Εθνικών Σημείων Επαφής. Επίσης, σήμερα είναι υπεύθυνος για το Δίκτυο EURAXESS.

κα Κατερίνα Καρακασίδου

Επιστημονική Λειτουργός
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»
Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία»

[email protected]

Βιογραφικό

Η Κατερίνα Καρακασίδου διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας από το Πανεπιστήμιο του Manchester (ΗΒ) και πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στο παρελθόν εργάσθηκε ως ερευνήτρια στο Manchester Institute of Innovation Research και ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Για δέκα χρόνια εργάσθηκε στα εθνικά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας του ΙδΕΚ, με έμφαση σε προγράμματα υποστήριξης νέων ερευνητών/ερευνητριών και ασχολήθηκε εκτενώς με τα θέματα καλλιέργειας κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας. Έχει διατελέσει Εθνικό Σημείο Επαφής και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας» στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Επίσης, σήμερα είναι Εθνική Συντονίστρια του Προγράμματος COST.

κα Κωνσταντίνα Μακρή

Επιστημονική Λειτουργός
Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»
Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και χωρίς αποκλεισμούς Κοινωνία»

[email protected]

Βιογραφικό

H Κωνσταντίνα Μακρή έχει σπουδές στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στα Χρηματοοικονομικά από το University of Leicester (UK). Εργάζεται στο Ίδρυμα από το 2007 και έχει διατελέσει Εθνικό Σημείο Επαφής, μέλος των Διαχειριστικών Επιτροπών καθώς και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών έργων των Εθνικών Σημείων Επαφής, για τις θεματικές «Διάδοση της αριστείας και ενίσχυση της συμμετοχής», «Καινοτόμες, ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες», «Ερευνητικές Υποδομές» και «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Σε προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ ασχολήθηκε με τα θέματα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, της διεθνούς συνεργασίας και της περιφερειακής ανάπτυξης της έρευνας. Επιπρόσθετα, διετέλεσε Εθνική Συντονίστρια και μέλος της Επιτροπής Ανώτερων Λειτουργών του Προγράμματος COST, συντόνισε τη συμμετοχή του ΙδΕΚ στο European Science Foundation, συμμετείχε στη διοργάνωση και τον συντονισμό Διαγωνισμών του ΙδΕΚ για την καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και στον σχεδιασμό και παρακολούθηση εθνικών χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας του ΙδΕΚ.

Δρ Μαίρη Οικονόμου

Επιστημονική Λειτουργός
Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»

[email protected]

Βιογραφικό

κ. Μαρίνος Φωτιάδης

Επιστημονικός Λειτουργός
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Πολυθεματική Προτεραιότητα «Υγεία»
Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»

[email protected]

Βιογραφικό

Ο Μαρίνος Φωτιάδης είναι κάτοχος πτυχίου Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Surrey (ΗΒ) και μεταπτυχιακού Μοριακής Ιατρικής της Σχολής Μοριακής Ιατρικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Διετέλεσε Εθνικό Σημείο Επαφής για την θεματική «Science with and for society» του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Εργάστηκε επίσης στη διαχείριση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού δικτύου «Enterprise Europe Network», στο συντονισμό και τη διοργάνωση Διαγωνισμών του ΙδΕΚ για την καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας και στην υπηρεσία υποστήριξης του ΙδΕΚ.

κα Μυρτώ Αναστασιάδου

Επιστημονική Λειτουργός
Ευρωπαϊκές Αποστολές
Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

[email protected]

Βιογραφικό

Δρ Σταμάτης Δημόπουλος

Επιστημονικός Λειτουργός
Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα»

[email protected]

Βιογραφικό

Ο Σταμάτης Δημόπουλος έχει σπουδές στα Μαθηματικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο του Manchester (ΗΒ) και διδακτορικό στην Μαθηματική Λογική από το Πανεπιστήμιο του Bristol (HB). Στο παρελθόν εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Leeds (ΗΒ) και ως διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δρ Χαράλαμπος Παπατρύφωνος

Επιστημονικός Λειτουργός
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον»
Ερευνητικές Υποδομές

[email protected]

Βιογραφικό

Ο Χαράλαμπος Παπατρύφωνος  έχει πτυχίο Χημείας, μεταπτυχιακό στη Χημεία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και διδακτορικό στην Χημεία Πορωδών Υλικών. Διαθέτει εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα στα γνωστικά του αντικείμενα. Στο παρελθόν εργάστηκε στη διαχείριση αριθμού εθνικών Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας του ΙδΕΚ και στα θέματα μεταφοράς γνώσης, παρέχοντας σχετικές υπηρεσίες σε νεοφυείς και νεοσύστατες επιχειρήσεις καθώς και σε ερευνητικούς οργανισμούς.