Χαρακτηριστικά

Κύρια Χαρακτηριστικά

Το Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», κρατώντας την αριστεία στον πυρήνα και διατηρώντας σε γενικές γραμμές τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες χρηματοδότησης. 

Επιπλέον, ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» θα βασίζονται στα ακόλουθα στοιχεία:

  • Βελτίωση των καλών χαρακτηριστικών του «Ορίζοντα 2020», ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και προσφέροντας πιο συγκεκριμένες δυνατότητες ανάπτυξης συμπράξεων.
  • Εφαρμογή των πολιτικών ανοικτής επιστήμης για να καταστούν τα αποτελέσματα Ε&Κ πιο ορατά, για επιστήμονες και πολίτες.
  • Αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων σε πέντε τομείς αποστολής (Αποστολές/Missions), αυξάνοντας συνεχώς την ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτά τα θέματα.
  • Ίση κατανομή πόρων, πράγμα που σημαίνει ότι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τρίτες χώρες θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να συμμετέχουν σε προτάσεις για χρηματοδότηση.

Πυλώνας Ι

Επιστήμη Αριστείας

Πυλώνας ΙΙ

Παγκόσμιες Προκλήσεις και
Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα

Πυλώνας ΙΙΙ

Καινοτόμος Ευρώπη

Οριζόντια Προτεραιότητα

Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας