Στόχοι

Κύριοι Στόχοι

Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ε.Ε. στην Ε&Κ. Η δομή και τα καινούργια στοιχεία του «Ορίζοντα Ευρώπη» βασίστηκαν στα συμπεράσματα από την ενδιάμεση αξιολόγηση του προκατόχου του, Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Προς την κατεύθυνση αυτή, θα επιδιωχθεί, μεταξύ άλλων, η προσέλκυση πρόσθετων επενδύσεων από τη βιομηχανία και τα κράτη-μέλη, η εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας και η μεγιστοποίηση των οφελών από την αλληλεπίδρασή τους. Θα επιδιωχθεί επίσης η δέσμευση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια και επίπεδα από την χάραξη πολιτικής μέχρι και την υλοποίηση.

Επιπρόσθετα, κύριες επιδιώξεις του Προγράμματος είναι:

  • η ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
  • η αύξηση της ικανότητας καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και του αριθμού θέσεων εργασίας στην Ευρώπη
  • η εκπλήρωση των προτεραιοτήτων των πολιτών και διατήρηση του κοινωνικοοικονομικού μοντέλου και αξίας

Πυλώνας Ι

Επιστήμη Αριστείας

Πυλώνας ΙΙ

Παγκόσμιες Προκλήσεις και
Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα

Πυλώνας ΙΙΙ

Καινοτόμος Ευρώπη

Οριζόντια Προτεραιότητα

Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας