Κανόνες και Διαδικασία Συμμετοχής

Κανόνες Συμμετοχής

Οι κανόνες συμμετοχής στον «Ορίζοντα Ευρώπη» βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς του «Ορίζοντα 2020», με ορισμένες προσαρμογές και τροποποιήσεις. 

Αναλυτικά οι κανόνες συμμετοχής και προϋποθέσεις για κάθε μέρος του Προγράμματος είναι διαθέσιμοι στη διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε. «Funding & Tender Opportunities».

Δικαίωμα και Διαδικασία Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε οποιαδήποτε χώρα και διεθνείς οργανισμοί. Δικαίωμα χρηματοδότησης έχουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι συνδεδεμένες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμμετοχή νομικών προσώπων από άλλες χώρες μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδότηση.

Για τα βασικά ερευνητικά έργα, απαιτείται μία κοινοπραξία αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία νομικά πρόσωπα σε τρία κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή σε μια συνδεδεμένη χώρα. Για άλλα προγράμματα/θεματικές περιοχές, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, τη συγχρηματοδότηση προσκλήσεων ή προγραμμάτων, εθνικών ή του δημόσιου τομέα, το συντονισμό και την υποστήριξη, την εκπαίδευση και την κινητικότητα, η ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η υποβολή αίτησης από ένα νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σε κράτος-μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε. «Funding & Tender Opportunities».

Ποσοστά χρηματοδότησης

Στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης για όλους τους δικαιούχους και όλες τις δραστηριότητες στις επιχορηγήσεις για έρευνα. Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. καλύπτει έως το 100% της δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Για τις δράσεις καινοτομίας, η χρηματοδότηση καλύπτει γενικά το 70% της δαπάνης, αλλά μπορεί να φτάσει έως το 100% για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η έμμεση δαπάνη (υπερκεφαλικά), για διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και υποδομών, προμήθειες γραφείου, κ.ά. αποδίδεται βάσει ενός πάγιου ποσοστού 25% επί της άμεσης δαπάνης.  Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά χρηματοδότησης περιλαμβάνονται στα επιμέρους Προγράμματα Εργασίας για κάθε υπο-πρόγραμμα και Πολυτομεακή Προτεραιότητα του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Πυλώνας Ι

Επιστήμη Αριστείας

Πυλώνας ΙΙ

Παγκόσμιες Προκλήσεις και
Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα

Πυλώνας ΙΙΙ

Καινοτόμος Ευρώπη

Οριζόντια Προτεραιότητα

Διεύρυνση Συμμετοχής και Ενίσχυση
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας