Ανώτερος/η Λογιστικός/η Λειτουργός (03/RIF2023)

Το Ίδρυμα Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της…

Ανώτερος/η Επιστημονικός/η Λειτουργός (04/RIF2023)

Το Ίδρυμα Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της…