IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Διαγωνισμός INNOVA CHALLENGE

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προκηρύσσει το μαθητικό Διαγωνισμό «INNOVA CHALLENGE» του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Κεντρικός σκοπός του Διαγωνισμού είναι η επίτευξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων/Τεχνικών Σχολών με την καινοτομία καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων  επιχειρηματικότητας, κριτικής σκέψης και παρουσίασης με στόχο την ανάπτυξη και παρουσίαση ενός καινοτόμου προϊόντος, μίας υπηρεσίας ή διαδικασίας από μαθητικές ομάδες υπό την καθοδήγηση του «προπονητή/προπονήτριας» της επιλογής τους.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων (Κατηγορία Α) και μαθητές και μαθήτριες Λυκείων/Τεχνικών Σχολών (Κατηγορία Β). Η Ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από 3 έως 8 άτομα, τα οποία αναμένεται να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση όλων των σταδίων ανάπτυξης του καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας.  Η Ομάδα επιλέγει τον/την αρχηγό ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή στοιχείων στην Ηλεκτρονική Πύλη και θα αναλάβει το συντονισμό της Ομάδας.

Τα μέλη της κάθε ομάδας θα πρέπει να επιλέξουν τον/την προπονητή/τρια που θα της στηρίξει για σκοπούς συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Οι προπονητές/τριες μπορούν να είναι:

 • Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή/και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημοτικής εκπαίδευσης, μέσης γενικής εκπαίδευσης, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής και ιδιωτικής εκπαίδευσης) και  τα οποία έχουν νόμιμη έδρα της περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Συντονιστές/Συντονίστριες Έργων Έρευνας και Καινοτομίας, χρηματοδοτούμενων από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι εργάζονται σε φορείς με νόμιμη έδρα της περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Επιπλέον, οι προπονητές/τριες θα πρέπει να είναι άτομα με Λευκό Ποινικό Μητρώο με πείρα σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών/μαθητριών ή και στο επιχειρηματικό πεδίου προτεινόμενου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας.

Ο ρόλος της αφορά στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προτεινόμενου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας ενθαρρύνοντας τα μέλη της Ομάδας.

Στο πλαίσιο καθοδήγησης της Ομάδας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που σχετίζονται με:

 • χρήση προσωπικών δεδομένων,
 • έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου,
 • δεοντολογίας, και
 • τήρηση σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών.

Σημειώνεται ότι στα εργαστήρια θα υπάρχει ενότητα, μεταξύ άλλων, για θέματα ηθικής στη διαχείριση μαθητικών ομάδων και χειρισμού των πιο πάνω θεμάτων.

AGENTS OF CHANGE – INNOVA CHALLENGES 2021

Οι παράγοντες αλλαγής (agents of change) σύμφωνα με το Industrial Landscape Vision 2025 του JRC Foresight Study, είναι οι κινητήριες δυνάμεις που αναμένεται να διαμορφώσουν την βιομηχανία του μέλλοντος.

Οι ομάδες καλούνται να διερευνήσουν και να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες έχοντας μελετήσει τους παράγοντες αλλαγής (agents of change), τις επιπτώσεις  και τις αντίστοιχες προκλήσεις που περιγράφονται πιο κάτω:

Challenge I

Το έτος 2025, καταγράφεται ως το πιο θερμό έτος τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ζημιές και επιπτώσεις από τις πλημμύρες ποταμών ξεπερνούν τα €120 δισεκατομμύρια ενώ το κλίμα στη Μεσόγειο μετατρέπεται σταδιακά σε άνυδρο. Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι πλέον γεγονός σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας και θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών έως και 15% μέσα από καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, η γεωργία και η χρήση γης, τα κτίρια, οι υπηρεσίες, οι μεταφορές και η διαχείριση κυκλοφορίας. Διερεύνησε με την ομάδα σου και ανάπτυξε ένα προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία που αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες, με στόχο την ενεργή συμβολή στην πράσινη ανάπτυξη για αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Challenge II

Μέχρι το έτος 2025, ο κόσμος έχει περάσει από απανωτά κύματα πανδημίας και κοινωνικών προκλήσεων. Ως αποτέλεσμα, έχει επηρεαστεί ο τρόπος λειτουργίας των σχολείων, παρουσιάζεται οικονομική ύφεση από τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις ενώ παρατηρούνται και σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των πολιτών.  Διερεύνησε με την ομάδα σου και ανέπτυξε ένα προϊόν ή διαδικασία η οποία να «προστατεύει» τους πολίτες από μελλοντικές προκλήσεις και να τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά δραστικές αλλαγές και απρόβλεπτες απειλές για την ανθρωπότητα.

Challenge IIΙ

Στο έτος 2025, οι καταναλωτές έχουν γίνει πιο απαιτητικοί και απρόβλεπτοι από ποτέ. Πάγιες τακτικές για καταγραφή και ανάλυση των αναγκών και της συμπεριφοράς των καταναλωτών δεν είναι πλέον επαρκείς. Διερεύνησε με την ομάδα σου και ανέπτυξε ένα προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία που να επιτρέπει στις εταιρείες να αναπτύσσουν τα προϊόντα τους λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο τις ραγδαίως εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η χρηματοδότηση του ΙδΕΚ ανέρχεται στα €400 ανά Ομάδα. Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί μετά τον Προκριματικό Γύρο στον προπονητή/προπονήτρια. Ο/Η προπονητής/προπονήτρια έχει την ευθύνη διαχείρισης της χορηγίας και αξιοποίησης της για κάλυψη των εξόδων υλοποίησης των καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών ή/και κάλυψη των εξόδων μετάβασης στα εκπαιδευτικά εργαστήρια και στον χώρο αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που κάποια Ομάδα δεν συμμετάσχει τελικά στον Διαγωνισμό, ο/η προπονητής/προπονήτρια έχει την ευθύνη για επιστροφή ολόκληρου του ποσού της χρηματοδότησης.

ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Οι ομάδες που εγκρίνονται για συμμετοχή στον Διαγωνισμό θα αποκτούν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Πύλη του Διαγωνισμού όπου θα είναι διαθέσιμες γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την προτεινόμενη μεθοδολογία σκέψης, σχετικές πληροφορίες και υποστηρικτικό υλικό, καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο υποβολής της Έκθεσης Περιγραφής Προϊόντος / Υπηρεσίας / Διαδικασίας και Πρωτοτύπου. Επιπρόσθετα στην Πύλη οι ομάδες θα κληθούν να ολοκληρώσουν μια σειρά από «προκλήσεις» με την μορφή παιχνιδιών γνώσεων και να συμπεριλάβουν την συνολική τους επίδοση στην Έκθεση που θα υποβληθεί.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις (Προκριματικός και Τελικός Γύρος) από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν επιχειρηματίες/επενδυτές και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η διαδικασία συμμετοχής των Ομάδων στον Διαγωνισμό περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι (6) στάδια:

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν από τον αρχηγό ή τον προπονητή/προπονήτρια της κάθε ομάδας στα Ελληνικά στο ηλεκτρονικό έντυπο, το αργότερο μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00.

Η Δήλωση περιλαμβάνει:

 • Τίτλο Προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας.
 • Στοιχεία Αρχηγού και Μελών Ομάδας συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του Προπονητή/Προπονήτριας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή/Προπονήτριας.
 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου Προπονητή/Προπονήτριας.
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προπονητή/Προπονήτριας.
 • Γονικές Άδειες για τη συμμετοχή των μελών της ομάδας

Σημειώνεται ότι ο/η κάθε Προπονητής/τρια μπορεί να συμμετέχει με μέχρι δύο ομάδες ενώ η συμμετοχή μαθητών/μαθητριών περιορίζεται σε μια ομάδα ανά άτομο.

Κατόπιν υποβολής της δήλωσης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν επιβεβαίωση της συμμετοχής τους και οδηγίες για εγγραφή στην Πύλη του διαγωνισμού για πρόσβαση στο βοηθητικό υλικό που αφορά στη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Στα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια αναμένεται να συμμετέχουν τα μέλη της Ομάδας και οι Προπονητές/τριες (κατ’ ελάχιστο ο Αρχηγός της Ομάδας και ο Προπονητής/τρια) που θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για να τύχουν σχετικής ενημέρωσης και κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων θα δοθούν επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων / υπηρεσιών / διαδικασιών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης, θα δοθούν και πληροφορίες σχετικά με θέματα διαχείρισης μαθητικών ομάδων.

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία και στη Λεμεσό τον Φεβρουάριο του 2022, σε χώρο που θα οριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των Ομάδων στο διάστημα μεταξύ Ιανουάριο του 2022 και Απριλίου 2022. Η ανάπτυξη των προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών θα πρέπει να υλοποιηθούν με συλλογική προσπάθεια και με τη χρήση του βοηθητικού υλικού στην Πύλη του διαγωνισμού. Η ιδέα της Ομάδας πρέπει να είναι πρωτότυπη δουλειά που έχει αναπτυχθεί από την Ομάδα. Η ιδέα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία που δημιουργήθηκαν από άλλους, αρκεί να γίνεται η κατάλληλη αναφορά. Στο πλαίσιο της υλοποίησης οι Ομάδες μπορούν να αξιοποιήσουν τη χορηγία του ΙδΕΚ για να καλύψουν τα έξοδά τους.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται από την Ομάδα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου έργο των μελών της μαθητικής Ομάδας. Οι προπονητές/προπονήτριες μπορούν να καθοδηγούν την Ομάδα, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν κανένα από τα υποβληθέντα στοιχεία ή να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό της ιδέας.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωτική η υποβολή τόσο Έκθεσης Περιγραφής, όσο και του πρωτοτύπου του προϊόντος όπου εφαρμόζεται. Οι Εκθέσεις Προϊόντων θα πρέπει να υποβληθούν στα Ελληνικά στο προκαθορισμένο έντυπο (Παράρτημα ΙΙ) και θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Περίληψη
 • Διερεύνηση Πρόκλησης και Βαθμός Επίλυσής της
 • Περιγραφή προϊόντος / υπηρεσίας / διαδικασίας, καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας
 • Συνεργασία Ομάδας και Δεξιότητες που Αποκτήθηκαν
 • Βίντεο ή Φωτογραφίες Πιλοτικού Προϊόντος

Το προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία θα πρέπει να είναι σε μορφή (πιλοτική ή σε πλήρη λειτουργία) που να απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα με τρόπο που να είναι εύκολα αντιληπτός και κατανοητός όπως για παράδειγμα μέσα από τη χρήση wireframes, mock-ups, Minimum Viable Products (MVP) καθώς και άλλες μορφές.

Οι Εκθέσεις Περιγραφής θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της Πύλης του Διαγωνισμού μέχρι τις 15 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις οδηγίες στην Πύλη.

Κατά τον Προκριματικό Γύρο γίνεται συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής, η οποία αξιολογεί τις Εκθέσεις και επιλέγει τις ομάδες που θα περάσουν στον Τελικό Γύρο.

Τα στοιχεία που αξιολογούνται αφορούν τα εξής:

 • Διερεύνηση Πρόκλησης και Βαθμός Επίλυσης,
 • Ποιότητα Σχεδιασμού / Κατασκευής  προϊόντος / υπηρεσίας / διαδικασίας,
 • Καινοτομία και Μοναδική Προστιθέμενη Αξία και Ζήτηση,
 • Συνεργασία Ομάδας

Στον Τελικό Γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022 προκρίνονται κατά μέγιστο δεκαοκτώ (18) ομάδες (3Χ διαθέσιμα βραβεία). Οι ομάδες οι οποίες θα προκριθούν στον Τελικό Γύρο θα πρέπει να ετοιμάσουν επιχειρηματικό πλάνο για παρουσίαση της ιδέας τους ως επενδυτική πρόταση.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιείται ενώπιον της Επιτροπής, στο πλαίσιο ανοικτής εκδήλωσης για το κοινό και θα περιλαμβάνει παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου του καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών και ερωτήσεις από τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης με διάρκεια 10 λεπτά. Λεπτομέρειες για τον χώρο και χρόνο της αξιολόγησης θα δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι προπονητές/προπονήτριες που συντόνισαν και παρακολούθησαν την υλοποίηση του προϊόντος θα μπορούν να συμμετέχουν στην παρουσίαση μόνο ως παρατηρητές/παρατηρήτριες.

© Copyright 2022 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc