IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Διαγωνισμός INNOVA CHALLENGE

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) προκηρύσσει το μαθητικό Διαγωνισμό «INNOVA CHALLENGE» του Προγράμματος «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ», που εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Κεντρικός σκοπός του Διαγωνισμού είναι η επίτευξη μιας πρώτης επαφής των μαθητών και μαθητριών Γυμνασίων και Λυκείων/Τεχνικών Σχολών με την καινοτομία καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων  επιχειρηματικότητας, κριτικής σκέψης και παρουσίασης με στόχο την ανάπτυξη και παρουσίαση ενός καινοτόμου προϊόντος, μίας υπηρεσίας ή διαδικασίας από μαθητικές ομάδες υπό την καθοδήγηση του «προπονητή/προπονήτριας» της επιλογής τους.

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων (Κατηγορία Α) και μαθητές και μαθήτριες Λυκείων (Κατηγορία Β) και Τεχνικών Σχολών (Κατηγορία Γ) που βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή στα κατεχόμενα, εφόσον λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας. Η Ομάδα μπορεί να αποτελείται από 3 έως 8 άτομα, τα οποία αναμένεται να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση όλων των σταδίων ανάπτυξης του καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας.1 Η Ομάδα επιλέγει τον/την αρχηγό ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή στοιχείων στην Ηλεκτρονική Πύλη και θα αναλάβει τον συντονισμό της Ομάδας.

Τα μέλη της κάθε ομάδας θα πρέπει να επιλέξουν τον/την προπονητή/τρια που θα τους στηρίξει για σκοπούς συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
Οι προπονητές/τριες μπορούν να είναι:

 • Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή/και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημοτικής εκπαίδευσης, μέσης γενικής εκπαίδευσης, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής και ιδιωτικής εκπαίδευσης) και οι οποίοι έχουν νόμιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή των κατεχομένων, εφόσον πρόκειται για σχολεία που λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας.
 • Συντονιστές/Συντονίστριες Έργων Έρευνας και Καινοτομίας, χρηματοδοτούμενων από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι εργάζονται σε φορείς με νόμιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
  Επιπλέον, οι προπονητές/τριες θα πρέπει να είναι άτομα με Λευκό Ποινικό Μητρώο με πείρα σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών/μαθητριών ή και στο επιχειρηματικό πεδίου προτεινόμενου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας.

Ο ρόλος τους αφορά στον συντονισμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προτεινόμενου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας καθοδηγώντας τα μέλη της Ομάδας.

INNOVA CHALLENGE 2022 – MISSION CITIES

Οι πόλεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματική αλλαγής, καθώς καταναλώνουν το 65% της ενέργειας παγκοσμίως και είναι υπεύθυνες για περισσότερο από το 70% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως Αποστολή τη δημιουργία 100 Έξυπνων και Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων στην Ευρώπη, με τρόπο που να εμπλέκει και τους πολίτες. Για την επίτευξη αυτής της Αποστολής χρειάζονται, μεταξύ άλλων, καινοτόμες ιδέες/προτάσεις που αφορούν στα πιο κάτω θέματα:

I. Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στροφή σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας
II. Δημιουργία έξυπνων συστημάτων μεταφορών και μετακινήσεων εντός της πόλης
III. Αποτελεσματικότερες μέθοδοι ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων
IV. Στροφή της βιομηχανίας σε πράσινες μεθόδους κατασκευής και διαχείρισης των αποβλήτων

Οι Ομάδες καλούνται να αναπτύξουν ένα προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία που μπορεί να εφαρμόσει μία πόλη ώστε να βελτιώσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω θέματα με τρόπο που να εμπλέκει και τους πολίτες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η χρηματοδότηση του ΙδΕΚ ανέρχεται στα €400 ανά Ομάδα. Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί μετά τον Προκριματικό Γύρο στον προπονητή/προπονήτρια. Ο/Η προπονητής/προπονήτρια έχει την ευθύνη διαχείρισης της χορηγίας και αξιοποίησης της για κάλυψη των εξόδων υλοποίησης των καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών ή/και κάλυψη των εξόδων μετάβασης στα εκπαιδευτικά εργαστήρια και στον χώρο αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που κάποια Ομάδα δεν συμμετάσχει τελικά στον Διαγωνισμό, ο/η προπονητής/προπονήτρια έχει την ευθύνη για επιστροφή ολόκληρου του ποσού της χρηματοδότησης.

ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Ο φετινός Διαγωνισμός θα έχει την μορφή εκπαιδευτικού παιχνιδιού, όπου μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων/Τεχνικών Σχολών θα διαγωνιστούν για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας ή διαδικασίας που αφορά την προσαρμογή της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή. Μέσω αυτού του παιχνιδιού, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών/διαδικασιών και θα ενισχυθούν οι δεξιότητες που σχετίζονται με κριτική σκέψη και παρουσίαση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις (Προκριματικός και Τελικός Γύρος) από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η διαδικασία συμμετοχής των Ομάδων στον Διαγωνισμό περιλαμβάνει τα ακόλουθα έξι (6) στάδια:

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν από τον/την αρχηγό της κάθε ομάδας στα Ελληνικά στο ηλεκτρονικό έντυπo, το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Η Δήλωση περιλαμβάνει:

 • Τίτλο Προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας.
 • Σύντομη περιγραφή χρηστών του προτεινόμενου προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας
 • Στοιχεία Αρχηγού και Μελών Ομάδας συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του Προπονητή/Προπονήτριας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή/Προπονήτριας.
 • Πιστοποιητικά Λευκού Ποινικού Μητρώου και μη συμπερίληψης στο Αρχείο Καταδικασθέντων Προπονητή/Προπονήτριας.
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προπονητή/Προπονήτριας.
 • Γονικές Άδειες για τη συμμετοχή των μελών της ομάδας

Σημειώνεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μια μόνο ομάδα και οι Προπονητές/Προπονήτριες μπορούν να συμμετέχουν με το πολύ δύο ομάδες.

Μετά την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες, κατόπιν ελέγχου, θα λάβουν οδηγίες για εγγραφή στην Πύλη του Διαγωνισμού, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που θα έχει την μορφή παιχνιδιού με στάδια/προσκλήσεις. Τα στάδια αυτά σχετίζονται με τις διαδικασίες που θα χρειαστούν οι Ομάδες για την ανάπτυξη του προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας που θα δημιουργήσουν.

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2023 και αναμένεται να συμμετέχουν όλα τα μέλη της Ομάδας και οι Προπονητές/τριες που θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, ώστε να τύχουν σχετικής ενημέρωσης και κατάρτισης. Θα συμβαδίζουν με το εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα δημιουργηθεί στην Πύλη του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, στο πρώτο εργαστήριο θα παρουσιαστεί η διαδικασία σχεδιασμού νέου προϊόντος και οι κανόνες του εκπαιδευτικού παιχνιδιού, καθώς και θέματα σχετικά με χρήση προσωπικών δεδομένων, βιοηθική, δεοντολογία και διαχείριση μαθητικών. Θα ακολουθήσουν σύντομες διαδικτυακές συναντήσεις που θα εξηγήσουν στις ομάδες πως να ολοκληρώσουν το κάθε στάδιο και θα δοθεί καθοδήγηση για την ανάπτυξη του προτεινόμενου προϊόντος/υπηρεσίας/διαδικασίας της δημιουργίας τους. Θα δοθούν επίσης εργαστήρια, σε χώρο και χρόνο που θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, από εμπειρογνώμονες σχετικά με την πράσινη αγορά (green market).

Η υλοποίηση των καινοτόμων ιδεών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των Ομάδων στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2023 και Απριλίου 2023. Η ανάπτυξη των προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών θα πρέπει να υλοποιηθεί με συλλογική προσπάθεια και με τη χρήση των γνώσεων που αποκτούν οι Ομάδες στην Πύλη του Διαγωνισμού. Το προτεινόμενο προϊόν/υπηρεσία/διαδικασία πρέπει να είναι πρωτότυπη δουλειά που έχει αναπτυχθεί από την Ομάδα. Η ιδέα μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία που δημιουργήθηκαν από άλλους, αρκεί να γίνεται η κατάλληλη αναφορά. Στο πλαίσιο της υλοποίησης οι Ομάδες μπορούν να αξιοποιήσουν τη χορηγία του ΙδΕΚ για να καλύψουν τα έξοδά τους.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται από την Ομάδα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου έργο των μελών της μαθητικής Ομάδας. Οι προπονητές/προπονήτριες μπορούν να καθοδηγούν την Ομάδα, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν κανένα από τα υποβληθέντα στοιχεία ή να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό της ιδέας.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι υποχρεωτική η υποβολή τόσο της Έκθεσης Περιγραφής, όσο και του πρωτοτύπου του προϊόντος όπου εφαρμόζεται. Οι Εκθέσεις Περιγραφής των Προϊόντων θα πρέπει να υποβληθούν στα Ελληνικά στο προκαθορισμένο έντυπο και θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Περίληψη
 • Διερεύνηση Πρόκλησης και Βαθμός Επίλυσής της
 • Περιγραφή προϊόντος / υπηρεσίας / διαδικασίας, καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας
 • Συνεργασία Ομάδας και Δεξιότητες που Αποκτήθηκαν
 • Βίντεο ή Φωτογραφίες Πιλοτικού Προϊόντος

Το προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία θα πρέπει να είναι σε μορφή (πιλοτική ή σε πλήρη λειτουργία) που να απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα με τρόπο που να είναι εύκολα αντιληπτός και κατανοητός όπως για παράδειγμα μέσα από τη χρήση wireframes, mock-ups, Minimum Viable Products (MVP) καθώς και άλλες μορφές.
Οι Εκθέσεις Περιγραφής θα πρέπει να υποβληθούν μέσω της Πύλης του Διαγωνισμού μέχρι τις 28 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις οδηγίες στην Πύλη.

Κατά τον Προκριματικό Γύρο γίνεται συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία αξιολογεί τις Εκθέσεις και επιλέγει τις ομάδες που θα περάσουν στον Τελικό Γύρο. Τα στοιχεία που αξιολογούνται αφορούν τα εξής:

 • Διερεύνηση Πρόκλησης και Βαθμός Επίλυσης,
 • Ποιότητα Σχεδιασμού / Κατασκευής προϊόντος / υπηρεσίας / διαδικασίας,
 • Καινοτομία και Μοναδική Προστιθέμενη Αξία και Ζήτηση,
 • Συνεργασία Ομάδας

Στον Τελικό Γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τέλη Μαϊου ή αρχές Ιουνίου του 2023 προκρίνονται κατά μέγιστο πέντε Ομάδες από κάθε Κατηγορία. Οι ομάδες οι οποίες θα προκριθούν στον Τελικό Γύρο θα πρέπει να ετοιμάσουν επιχειρηματικό πλάνο για παρουσίαση της ιδέας τους ως επενδυτική πρόταση.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιείται ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο ανοικτής εκδήλωσης για το κοινό και θα περιλαμβάνει παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου του καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, μέγιστης διάρκειας 10 λεπτών και ερωτήσεις από τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης με διάρκεια 10 λεπτά. Λεπτομέρειες για τον χώρο και χρόνο της αξιολόγησης θα δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι προπονητές/προπονήτριες που συντόνισαν και παρακολούθησαν την υλοποίηση του προϊόντος θα μπορούν να συμμετέχουν στην παρουσίαση μόνο ως παρατηρητές/παρατηρήτριες.

© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc