IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Το Πλαίσιο και η Δομή

Το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 80 δισεκατομμυρίων Ευρώ  για την περίοδο 2014 – 2020.

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος βασίστηκε στην εμπειρία από τα προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο (ΠΠ) και την διαπίστωση ότι από τη μια η επιστήμη και βιομηχανία μπορούν να συνεργαστούν από κοινού ώστε να βρουν λύσεις σε ένα τεράστιο φάσμα προκλήσεων και από την άλλη ότι η καινοτομία συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Το Πρόγραμμα:

 • είναι ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία -από την έρευνα στη λιανική πώληση- και εστιάζει στις Κοινωνικές Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία π.χ. υγεία, καθαρή ενέργεια, μεταφορές
 • στηρίζει περισσότερο την καινοτομία
 • δίνει έμφαση στην ενίσχυση των Μικρό-Μεσαίων Επιχειρήσεων
 • είναι ανοικτό στη συμμετοχή ερευνητών από ολόκληρο τον κόσμο.
Δομή και Προγράμματα

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται γύρω από τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) θα προσφέρει ελκυστική και ευέλικτη χρηματοδότηση για να επιτρέψει σε ταλαντούχους και δημιουργικούς μεμονωμένους ερευνητές και τις ομάδες τους να επιδιώξουν τις πιο ελπιδοφόρες οδούς στα σύνορα της επιστήμης, βάσει του ανταγωνισμού σε επίπεδο Ένωσης.
 • Οι μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες θα υποστηρίξουν τη συνεργατική έρευνα, προκειμένου να επεκτείνουν την ικανότητα της Ευρώπης για προηγμένη και μεταβαλλόμενη καινοτομία. Θα προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία σε διάφορους κλάδους για ριζικά νέες ιδέες υψηλού κινδύνου και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των πιο υποσχόμενων αναδυόμενων τομέων της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και τη δομή σε επίπεδο Ένωσης των αντίστοιχων επιστημονικών κοινοτήτων.
 • Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie θα προσφέρουν εξαιρετική και καινοτόμο ερευνητική κατάρτιση καθώς και ελκυστικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και ανταλλαγής γνώσεων μέσω της διασυνοριακής και διατομεακής κινητικότητας των ερευνητών για την καλύτερη προετοιμασία τους για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές κοινωνικές προκλήσεις.
 • Η ερευνητική υποδομή (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υποδομών) θα αναπτύξει ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή για το 2020 και μετά, θα προωθήσει το δυναμικό καινοτομίας και το ανθρώπινο δυναμικό τους, και θα συμπληρώσει αυτό με τη σχετική πολιτική της Ένωσης και τη διεθνή συνεργασία.
 • Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία
 • Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, έρευνα σε θαλάσσιους πόρους, ναυτιλία και βιο-οικονομία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 • Ευφυείς, πράσινες και ολοκληρωμένες μεταφορές
 • Κλιματική δράση, επάρκεια πόρων και πρώτες ύλες
 • Καινοτόμες, ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες
 • Ασφαλείς κοινωνίες
 • Το Πρόγραμμα ‘Spreading Excellence and Widening Participation’ δίνει προτεραιότητα στις χώρες-μέλη και συνεργαζόμενες χώρες που έχουν εντοπιστεί ότι υστερούν όσον αφορά στις επιδόσεις σε Έρευνα και Καινοτομία αποσκοπώντας στο να ανακτήσουν την ανταγωνιστική τους θέση σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.
Τύποι Δράσεων

Το είδος της Δράσης προσδιορίζει:

 • το είδος της δραστηριότητας που χρηματοδοτείται
 • το ποσοστό χρηματοδότησης
 • τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
 • τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση
 • Χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν σαφώς καθορισμένες προκλήσεις και τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέας γνώσης ή νέας τεχνολογίας.
 • Δικαιούχοι: Κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδημαϊκό κύκλο.
 • Η χρηματοδότηση εστιάζει περισσότερο σε δραστηριότητες που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά (κατασκευή πρωτοτύπων, διεξαγωγή δοκιμών, παρουσίαση, πιλοτικές εφαρμογές, κλιμάκωση κοκ).
 • Δικαιούχοι: Κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδημαϊκό κύκλο.
 • Η χρηματοδότηση καλύπτει τον συντονισμό και τη δικτύωση έργων, προγραμμάτων και πολιτικών έρευνας και καινοτομίας. Η χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία αυτή καθαυτή καλύπτεται από άλλη συνιστώσα.
 • Δικαιούχοι: Μεμονωμένοι φορείς ή κοινοπραξίες εταίρων από διαφορετικές χώρες, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο ή ακαδημαϊκό κύκλο.
 • Χρηματοδότηση για έργα που αξιολογούνται με αποκλειστικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία σε οποιοδήποτε πεδίο έρευνας και εκτελούνται από μία εθνική ή πολυεθνική ερευνητική ομάδα με επικεφαλής έναν «βασικό ερευνητή».
 • Δικαιούχοι: Το ΕΣΕ χρηματοδοτεί άριστους νεαρούς ερευνητές στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητους ερευνητές και ανώτερους επικεφαλής ερευνητές. Οι ερευνητές μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας και τα έργα τους μπορούν να εμπίπτουν σε οποιοδήποτε πεδίο έρευνας.
 • Χρηματοδότηση διεθνών υποτροφιών για ερευνητές στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, εκπαίδευσης στην έρευνα, ανταλλαγών προσωπικού.
 • Δικαιούχοι: Ερευνητές στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους ή έμπειροι ερευνητές (κάθε εθνικότητας), τεχνικό προσωπικό, εθνικά/περιφερειακά προγράμματα κινητικότητας των ερευνητών.
 • Αυτό το εργαλείο στοχεύει σε ΜΜΕ υψηλής καινοτομίας που φιλοδοξούν να ενισχύσουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. Προσφέρει εφάπαξ ποσά για μελέτες σκοπιμότητας, επιχορηγήσεις για το κυρίως στάδιο ενός προγράμματος καινοτομίας (παρουσίαση, κατασκευή πρωτοτύπου, διεξαγωγή δοκιμών, ανάπτυξη εφαρμογών…). Τέλος, το στάδιο εμπορευματοποίησης υποστηρίζεται έμμεσα μέσω της ευκολότερης πρόσβασης σε χρεωστικά μέσα και μέσα κεφαλαιακής συμμετοχής.
 • Δικαιούχοι: Μόνο ΜΜΕ μπορούν να συμμετάσχουν. Είτε μία μεμονωμένη ΜΜΕ είτε μια κοινοπραξία από ΜΜΕ που έχει συσταθεί σε χώρα της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα.
 • Στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης για όλους τους δικαιούχους και όλες τις δραστηριότητες στις επιχορηγήσεις για έρευνα.
 • Η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει έως το 100 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας.
 • Για τις δράσεις καινοτομίας, η χρηματοδότηση καλύπτει γενικά το 70 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης, αλλά μπορεί να φτάσει έως το 100 % για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
 • Η έμμεση δαπάνη – υπερκεφαλικά (π.χ. διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και υποδομών, προμήθειες γραφείου) αποδίδεται βάσει ενός πάγιου ποσοστού 25 % της άμεσης αναγνωρίσιμης δαπάνης (της δαπάνης που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του έργου).
ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δράσεις Έρευνας & Καινοτομίας 100% ≥ 3 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα
Δράσεις Καινοτομίας 70% (100% για συμμετέχοντες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ≥ 3 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα
Δράσεις Συντονισμού & Στήριξης 100% 1 νομική οντότητα από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα
Εργαλείο για τις ΜΜΕ Φάση 1 κατά αποκοπή ποσό € 50.000
Φάση 2 70% (100% όταν το στοιχείο της έρευνας είναι έντονο)
Φάση 3 – Υποστήριξη, όχι άμεση χρηματοδότηση
1 ΜΜΕ από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα
Δράσεις COFUND ERA-NET 33% ≥ 3 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα
Προ-εμπορική Προμήθεια μέχρι 90%
Δημόσια Προμήθεια Καινοτόμων Λύσεων μέχρι 35%
≥ 3 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα & ≥ 2 Δημόσιοι Φορείς (αναθέτουσα αρχή)
Marie Skłodowska-Curie 50% 1 νομική οντότητα από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα
Βραβεία Inducement Prize
Recognition Prize
Διαθέσιμη πληροφόρηση στα Προγράμματα Εργασίας
Δράσεις Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας
        100% 1 νομική οντότητα από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα
Δράσεις Marie
Skłodowska-Curie
                 100% Διαθέσιμη πληροφόρηση στα Προγράμματα Εργασίας
Fast Track to Innovation                   70%
(100% για συμμετέχοντες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
≥ 3 και ≤ 5 νομικές οντότητες από κράτος μέλος της ΕΕ ή συνδεδεμένη χώρα

© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc