IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Δράσεις για Φοιτητές
RI Internships

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την δράση «Research and Innovation Internships» και καλεί τους/τις δικαιούχους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Μέσα από την παρούσα Πρόσκληση, το ΙδΕΚ καλεί καινοτόμες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για φιλοξενία φοιτητών/τριών με σκοπό την αρχική κατάρτιση τους σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ).

Στόχοι

Κεντρικός σκοπός είναι η καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και η ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε θέματα Ε&Κ. Στο πλαίσιο της δράσης, επιδιώκεται η φιλοξενία των φοιτητών/τριών σε καινοτόμες επιχειρήσεις  στο πλαίσιο internships που θα πραγματοποιούνται κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις που είτε κατέχουν πιστοποιητικό καινοτόμου επιχείρησης είτε υλοποιούν έργο Ε&Κ χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Ε&Κ ή/και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκαταστημένες και να δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες πτυχίου και μεταπτυχιακού ανεξαρτήτου έτους φοίτησης, ενώ υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών/τριών και από το εξωτερικό.

Διάρκεια Intrerships

Το κάθε internship θα πρέπει να έχει συνολική διάρκεια είκοσι (20) εργάσιμες μέρες μεταξύ 15/06/2022 – 30/09/2022 και η απασχόληση θα πρέπει να γίνεται εντός του ωραρίου της κάθε επιχείρησης.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι €50.000 και η χρηματοδότηση του ΙδΕΚ ανέρχεται στα €1.000 ανά φοιτητή/τρια.

Η χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ θα καταβάλλεται στους/στις φοιτητές/τριες ως χορηγία μετά την ολοκλήρωση του internship και την υποβολή Έκθεσης Δραστηριοτήτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο μέχρι τις 25 Μαΐου 2022 συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Γενικά Στοιχεία και Περιγραφή Φορέα
 • Υπεύθυνο Άτομο και Στοιχεία Επικοινωνίας
 • Αριθμό υποψηφίων που μπορεί να απασχολήσει ο Φορέας
 • Ημερομηνία Έναρξης και Ολοκλήρωσης Internship
 • Τομέας Απασχόλησης
 • Στόχοι Internship και Περιγραφή Καθηκόντων
 • Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, το ΙδΕΚ θα αναρτά στην ιστοσελίδα του Κατάλογο με τις καινοτόμες επιχειρήσεις στις οποίες φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν για internship. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν το ΙδΕΚ για την επιλογή υποψηφίων μέχρι τις 15 Ιουνίου 2022 στο ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος, η κάθε επιχείρηση θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι τριών (3) φοιτητών/τριών ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα ενημέρωσης του ΙδΕΚ για την επιλογή υποψηφίων.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών θα γίνεται από τις επιχειρήσεις που θα περιληφθούν στον τελικό κατάλογο επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ο οποίος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ.

Για σκοπούς συμμετοχής στη δράση, οι φοιτητές/τριες, θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τα σημεία επαφής που θα οριστούν από την κάθε επιχείρηση υποβάλλοντας Βιογραφικό Σημείωμα, αντίγραφο τίτλου σπουδών ή/και Βεβαίωση Εγγραφής. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα προχωρούν με επιλογή των φοιτητών/τριών λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ανταπόκρισης στα απαιτούμενα προσόντα, το βιογραφικό ή/και συνέντευξη των υποψηφίων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλει στο ΙδΕΚ το αργότερο εντός ενός (1) μήνα, Έκθεση Περιγραφής Δραστηριοτήτων, με αναφορά στην επίτευξη των στόχων του internship και την εμπειρία από τη συμμετοχή στη δράση και θα φέρει την υπογραφή του/της φοιτητή/τριας και του επιβλέποντα από πλευράς της επιχείρησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].

Διαγωνισμός ΦΟΙΤΩ

Ο Διαγωνισμός «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ» στοχεύει στην εμπλοκή νέων επιστημόνων, από τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, σε ερευνητικές δραστηριότητες και στην προβολή των επιτευγμάτων τους.

Ο Διαγωνισμός προνοεί τη βράβευση μεμονωμένων φοιτητών ή ομάδων φοιτητών, των οποίων οι εργασίες θα εξασφαλίσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Τα βραβεία συνίστανται σε:

 • τιμητικές διακρίσεις
 • χρηματικά βραβεία

O Διαγωνισμός απευθύνεται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες φοιτητών: 

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: προπτυχιακοί φοιτητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: μεταπτυχιακοί φοιτητές (εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες)

Δικαίωμα συμμετοχής στοv Διαγωνισμό έχουν φοιτητές οποιασδήποτε εθνικότητας που φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Κύπρο.

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Διαγωνισμού «Φοιτητές και Φοιτήτριες στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2020» βρισκεται στο σύνδεσμο.

Βραβευθέντες

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που βραβεύτηκαν στο Διαγωνισμό ΦΟΙΤΩ τα προηγούμενα χρόνια ήταν:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ – Επιστήμες Ζωής
  Μαρία Κυριάκου
  του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Εκτοπισμός της FAK από τις εστιακές προσκολλήσεις: Μια νέα στρατηγική για την δημιουργία αναστολέων της FAK για την στόχευση της εξέλιξης του καρκίνου και της μετάστασης»
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ. Πάρης Σκουρίδης
 • 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ – Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  Γιώργος Δημοσθένους του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Προσέγγιση μηχανικής μάθησης με σκοπό την πρόβλεψη της αντιμετώπισης συναισθημάτων χρησιμοποιώντας ψυχοφυσιολογικά σήματα»
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ Χρύσσης Γεωργίου
 • 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ –  Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική
  Κωνσταντίνα Βαρνάβα του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Πρότυπα αμφιφιλικά πολυμερικά δίκτυα σε νερό: προβλεψη της ικανότητας τους για διαλυτοποίηση Λαδιού».
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ Κώστας Πατρίκιος

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ – Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  Αντρέας Αντωνόπουλος του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Πώς η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέασε τις κυπριακές εμπορικές ροές».
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ. Λούης Φίλιππος
 • 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ – Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική
  Κατερίνα Ιωάννου και Αγνή Μιχαηλίδου του Πανεπιστημίου Κύπρου για τις εργασίες με τίτλους  «Προσρόφηση εξασθενούς ουράνιου σε οξειδωμένες και τροποποιημένες με MnO2 ίνες βιοάνθρακα» και ‘Σύνθεση και χαρακτηρισμός Πλειάδων του Μαγγανίου με συνδυασμό των υποκατάστατων ΔΙ Κετόνη και τραιθανολαμίνη’.
  Έμπειροι Ερευνητές: αντίστοιχα Δρ. Ιωάννης Πασχαλίδης και Δρ Αναστάσιος Τασιόπουλος

Στη θεματική ενότητα των Επιστημών Ζωής για τους Προπτυχιακούς Φοιτητές δεν δόθηκε βραβείο.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
  Ράνια Χατζησάββα του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Οι συνδέσμοι προσκόλλησης υπό υψηλή πίεση οδηγούν τοπικά την ενεργοποίηση της β1 ιντεγκρίνης οδηγώντας στην αποικοδόμησή τους μέσω της στρατολόγησης του συμπλόκου FAK/Src».
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ Πάρης Σκουρίδης
 • 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
  Κωνσταντίνα Σωφρονίου του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Μελέτη Αλληλεπίδρασης Λανθανιδικών Ειδών στο Διάλυμα με μικκυλια του Φωσφολιπιδιου DPC».
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ Επαμεινώνδας Λεοντίδης
 • 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
  Μαρίνα Δημοκράτους του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Ο Ρόλος των Μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας».
  Έμπειρη Ερευνήτρια: Δρ Σιμώνη Συμεωνίδου
 • Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
  Νικόλαος Πετρωτός του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανάπτυξη και εφαρμογή Εκπαιδευτικών Σεναρίων με αξιοποίηση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής»
  Έμπειρη Ερευνήτρια: Δρ. Μαρία Μελετίου Μαυροθέρη
 • Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
  Χάρια Χατζηπάκκου του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Επίδραση καθαρών πολυφαινολών και εκχυλίσματος πολυφαινολών από χαρούπι στο σχηματισμό ακρυλαμιδίου κατά την αντίδραση Maillard στο μοντέλο ασπαραγίνης/γλυκόζης»
  Έμπειρη Ερευνήτρια: Δρ Ευτυχία Πινακουλάκη

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ
  Αγαθάγγελος Χατζηχριστοφή του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Υπολογιστικές Μελέτες γονιδίων και πρωτεϊνών υποδοχέων/προσαρμοστών της επιλεκτικής μακροαυτοφαγίας».
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ Βασίλειος Προμπονάς
 • 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ
  Ζωή Γρηγορίου και Δημήτρης Αποστολίδης του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός καλώς-ορισμένων αμφιφιλικών δυναμικών ομοιοπολικών υδροπλεγματων βασισμένων σε αμφιφιλικά αστεροειδή αδρομερη συμπολυμερη αιθυλενογλυκολης/προπυλενογλυκολης». Το Βραβείο θα παραλάβει η μητέρα της κ. Γρηγορίου.
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ Κώστας Πατρίκιος
 • 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ
  Σταύρος Πατσαλίδης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Χαρτογράφηση χρήσης/κάλυψης γης στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και μεθόδων ανάλυσης ψηφιακών εικόνων»
  Έμπειρος Ερευνητής:  Δρ Διόφαντος Χατζημιτσής
 • Α’ ΕΠΑΙΝΟΣ
  Κωνσταντίνα Κυπριανού του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη καταλυτικών συστημάτων για την μετατροπή του φυσικού αερίου (πλούσιο σε CO2) σε αέριο σύνθεσης»
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ Άγγελος Ευσταθίου
 • Β’ ΕΠΑΙΝΟΣ
  Μιχαήλ Παπαχαραλάμπους του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη Μεθοδολογιών για την δημιουργία μικρο-μοτίβων πρωτεϊνών με την χρήση φωτολιθογραφίας για την μελέτη προσανατολισμού της μιτωτικής ατράκτου και για την μελέτη της αλληλεπίδρασης των δύο κυρίων συστημάτων κυτταρικής προσκόλλησης»
  Έμπειρος Ερευνητής: Δρ Πάρης Σκουρίδης
© Copyright 2022 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc