Με βάση τις πρόνοιες του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017 (Ν. 184(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 22 Δεκεμβρίου 2020, το ΙδΕΚ υιοθετεί και διατηρεί Σχέδιο Δημοσίευσης, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες τις οποίες το ΙδΕΚ δημοσιεύει.

  • Το Σχέδιο Δημοσίευσης του ΙδΕΚ μπορείτε να το δείτε εδώ.