IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Προγράμματα RESTART 2016-2020

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το τρέχον πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πρωτοβουλίες και Προγράμματα.

Όραμα των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 είναι η ανάδειξη της Ε&Κ ως βασικού συντελεστή της οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου, συνεισφέροντας στην αντιμετώπιση των βασικών οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων για επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές που αναδεικνύει το στρατηγικό πλαίσιο «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 επικεντρώνεται στις επιμέρους επιδιώξεις, καθώς και στους Τομείς Προτεραιότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy). Παράλληλα, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», δηλαδή στην αναπτυξιακή στρατηγική της Κύπρου για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 ανέρχεται στα 215.505.000 Ευρώ.

Για το κείμενο της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 πατήστε εδώ.

Δομή και Προγράμματα

Τα προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν μια σύνθεση είκοσι δύο (22) επιμέρους Προγραμμάτων ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ευρώ)
Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας Ολοκληρωμένα Έργα 20.000.000
Υποδομές Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες 11.000.000
Συμμετοχή Επιχειρήσεων Έρευνα στις Επιχειρήσεις 10.000.000
Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις 1.000.000
Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας 1.000.000
Εξωστρέφεια – Ανοικτοί Ορίζοντες Διακρατικές Συνεργασίες 1.600.000
Διεθνής Συνεργασία- Διττή Στόχευση 1.200.000
EUREKA Κύπρου 1.200.000
Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη 8.000.000
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ευρώ)
Αριστεία Νησίδες Αριστείας 17.100.000
EUROSTARS Κύπρου 2.500.000
Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό (PreSeed) 3.600.000
Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs (Seed) 9.000.000
Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (Innovate) 11.400.000
Νέοι Ερευνητές, Νέες Ιδέες, Νέες Ευκαιρίες ΔΙΔΑΚΤΩΡ 9.400.000
“Ορίζοντας 2020” – 2η Ευκαιρία 5.500.000
Κοινωνική Καινοτομία 1.000.000
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Ευρώ)
Μηχανισμοί Υποστήριξης Κουπόνια Καινοτομίας 260.000
Βιομηχανική Ιδιοκτησία 200.000
Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης 140.000
Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργων στο Πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” 1.000.000
Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας Φάση Α: 270.000

Φάση Β: 1.000.000

Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας Από Επιχειρήσεις Φάση Α: 270.000

Φάση Β: 1.000.000

Συμπληρωματική Χορηγία 4.000.000
Κουλτούρα ΕΤΑΚ Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ 500.000
Διαδικασία Συμμετοχής

Το κείμενο της Προκήρυξης των Προγραμμάτων, περιλαμβάνει περιγραφή του συνόλου των Προγραμμάτων που θα ανακοινωθούν μέχρι το 2020, καθώς και πληροφορίες για τις διαδικασίες και τους κανονισμούς για τη συμμετοχή φορέων και φυσικών προσώπων.

Οι Φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν σε Προτάσεις καθώς και οι Συντονιστές των Προτάσεων πρέπει να εγγραφούν στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙδΕΚ IRIS, όπου μπορούν να βρουν την Προκήρυξη και τις ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων καθώς και να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο συγκεκριμένων Προσκλήσεων. Επιπλέον, μέσα από το σύστημα εγγραφής υποβάλλονται και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τον νομοτυπικό έλεγχο των Φορέων.

Για πρόσβαση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας IRIS πατήστε εδώ.

Η υποβολή των προτάσεων στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 γίνεται μετά την ανακοίνωση από το ΙδΕΚ σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Οι Προσκλήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες για το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά Πρόσκληση, τη μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο, τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με αυτούς που περιγράφονται στην Προκήρυξη, καθώς και λεπτομέρειες για τα Κριτήρια Αξιολόγησης των προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή μπορούν να βρουν την Προκήρυξη και τις ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στη νέα Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙδΕΚ IRIS.

Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων

Για την αξιολόγηση των προτάσεων το ΙδΕΚ χρησιμοποιεί μία από τις πιο κάτω μεθόδους αξιολόγησης ή συνδυασμό αυτών αναλόγως των αναγκών του Προγράμματος/Πρόσκλησης:

 • Μέθοδος Ι – Αξιολόγηση Εξ’ Αποστάσεως, στη βάση τριών (3) κριτηρίων αξιολόγησης (Αριστεία, Προστιθέμενη Αξία και Όφελος, και Υλοποίηση). Οι βαθμολογίες ανά κριτήριο κυμαίνονται από το 0 μέχρι το 5 και η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των τριών κριτηρίων με βάση συγκεκριμένες βαρύτητες, που καθορίζονται στην Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και/ή στις επιμέρους Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Επιλέξιμες Προτάσεις για χρηματοδότηση, είναι αυτές που λαμβάνουν βαθμολογία, τουλάχιστον 11,00/15,00.
 • Μέθοδος ΙΙ – Αξιολόγηση από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία κατά τη συνεδρία της κατατάσσει τις Προτάσεις προς χρηματοδότηση κατά σειρά προτεραιότητας (ranking list) και τεκμηριώνει το σκεπτικό της απόφασής της σε σχετική  Έκθεση Αξιολόγησης.
 • Μέθοδος ΙΙΙ – Εσωτερική Αξιολόγηση σε συγκεκριμένα Προγράμματα όπου η αξιολόγηση δεν είναι πρωτίστως επιστημονική. Οι προτάσεις αξιολογούνται από το ΙδΕΚ σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της τήρησης συγκεκριμένων προδιαγραφών και προϋποθέσεων και καθορίζεται στην Προκήρυξη και/ή στη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Στο Δελτίο Αξιολόγησης, σε πρώτη φάση, ο αξιολογητής καλείται να αξιολογήσει κατά πόσο η πρόταση είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος. Στο πλαίσιο του ελέγχου συμβατότητας αξιολογείται κατά πόσο οι δραστηριότητες του έργου εμπίπτουν στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Σε περίπτωση που η πρόταση δεν είναι συμβατή με τους στόχους του Προγράμματος, ο αξιολογητής απορρίπτει την πρόταση και δεν προχωρεί με την εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Η επιστημονική αξιολόγηση βασίζεται κατά κανόνα, στα παρακάτω τρία γενικά κριτήρια:

Αριστεία

 • Ποιότητα των Στόχων του έργου.
 • Βαθμός Καινοτομίας και Πρωτοτυπίας του έργου σε σχέση με την υφιστάμενη γνώση σε διεθνές επίπεδο.
 • Πληρότητα, αξιοπιστία και επιτευξιμότητα της προτεινόμενης ιδέας.

Προστιθέμενη Αξία και Όφελος

 • Επιστημονικός, τεχνολογικός, κοινωνικός και/ή οικονομικός αντίκτυπος και μέτρα για μεγιστοποίησή του.
 • Αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων δράσεων για εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) και για τη μέγιστη δυνατή διάχυσή τους.

Υλοποίηση

 • Πληρότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου των πακέτων εργασίας, της κατανομής των επιμέρους δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.
 • Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας ως προς την υλοποίηση των παραδοτέων.
 • Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικτύου Συνεργασίας για τη διεκπεραίωση του έργου (σε επίπεδο φορέων και/ή ατόμων) και την υλοποίηση των προτεινόμενων στόχων.
 • Καταλληλότητα και επάρκεια των προτεινόμενων δραστηριοτήτων συντονισμού και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων.

Το περιεχόμενο των κριτηρίων εξειδικεύεται σε κάθε Πρόσκληση, έτσι ώστε να εκφράζει τη φιλοσοφία και τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε Προγράμματος. Η διαφοροποίηση αφορά στην ερμηνεία, ανάλυση και εξειδίκευση κάθε κριτηρίου και στη βαρύτητά του στο σύνολο της βαθμολογίας.


Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΙδΕΚ, εκτός και αν για συγκεκριμένα Προγράμματα το ΔΣ αποφασίσει να ακολουθήσει διαφορετική διαδικασία έγκρισης. Μετά την έγκρισή τους τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του ΙδΕΚ με την ανάρτηση Πίνακα Αποτελεσμάτων που παρουσιάζει την κατάταξη των προτάσεων έργων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανώνυμα (αναφέροντας τον Αριθμό Πρωτοκόλλου των προτάσεων).

Στο πλαίσιο των διαδικασιών πλήρους διαφάνειας που ακολουθεί το ΙδΕΚ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, των Δελτίων Αξιολόγησης με τα αναλυτικά σχόλια και τις επιμέρους βαθμολογίες, και/ή των Εκθέσεων Αξιολόγησης) κοινοποιούνται στους δικαιούχους, μέσω σχετικής επιστολής από το ΙδΕΚ. Στις περιπτώσεις που ακολουθείται διαδικασία αξιολόγησης σε δύο (2) φάσεις οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους για κάθε φάση.


Λίστα Αξιολογητών

Για τη λίστα με τους αξιολογητές των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 πατήστε εδώ.

© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc