Αποτελέσματα Πρόσκλησης INNOVATE/0719(B) – Α΄ Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας έχει ολοκληρώσει την A΄ Φάση Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και ειδικότερα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό «INNOVATE/0719(B)».

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων εδώ.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Αξιολόγησης η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης και με καλή αντίληψη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο θέμα της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι προτάσεις που λαμβάνουν βαθμολογία τουλάχιστον 12,00/15,00. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά στη βαθμολογία των δύο αξιολογητών ήταν μεγαλύτερη από 3,00/15,00 και οι βαθμολογίες δεν ήταν και οι δύο χαμηλότερες από 12,00/15,00, τότε η πρόταση προωθήθηκε και σε τρίτο αξιολογητή.

Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης, την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει μία Ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες με επιχειρηματικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης ο Συντονιστής Έργου παρουσιάζει, δια ζώσης, το προτεινόμενο έργο στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινήσεις και να συζητήσουν το περιεχόμενο της πρότασης μεταξύ τους και με τον Συντονιστή Έργου. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας COVID-19, η Β’ Φάση αξιολόγησης για το Πρόγραμμα “ INNOVATE/0719(B)” θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της Β’ Φάσης θα σταλούν στους Συντονιστές Έργων.

Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης από το ΙδΕΚ, είναι στην κρίση της Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα κοινοποιείται στον Συντονιστή Έργου η σχετική Έκθεση Αξιολόγησης στην οποία τεκμηριώνεται το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων έχουν ήδη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους μέσω της Πύλης IRIS.