Αποτελέσματα πρόσκλησης INNOVATE/0719(B) – Β΄ Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις» (Innovate) και ειδικότερα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό INNOVATE/0719(B).

 

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων εδώ.

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογήθηκαν σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Αξιολόγησης η κάθε πρόταση αξιολογήθηκε εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης και με καλή αντίληψη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο θέμα της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προκρίθηκαν οι προτάσεις που έλαβαν τουλάχιστον συνολική βαθμολογία 12,00/15,00.

 

Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας GoToMeeting μεταξύ 2 και 6 Νοεμβρίου 2020, την αξιολόγηση των προτάσεων ανέλαβε μία Ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες με επιχειρηματικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης τα μέλη (μέχρι 3) της κάθε ομάδας παρουσίασαν το προτεινόμενο έργο στα μέλη της Επιτροπής, τα οποία είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινήσεις και να συζητήσουν το περιεχόμενο της πρότασης με τους εκπροσώπους της ομάδας υλοποίησης του έργου. Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης από το ΙδΕΚ, ήταν στην κρίση της Επιτροπής.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους μέσω της Πύλης IRIS, με την αποστολή της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης στην οποία τεκμηριώνεται το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.