Αποτελέσματα Πρόσκλησης PRE-SEED/0719(B)- Α΄ Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας έχει ολοκληρώσει την A΄ Φάση Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ STARTUPs ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ” και ειδικότερα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό “PRESEED/0719(B)”.

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων εδώ.

Σύμφωνα με τη διαφοροποίηση στη διαδικασία Αξιολόγησης των Προτάσεων PRE-SEED, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αξιολόγησης των Προτάσεων της πρώτης καταληκτικής ημερομηνίας της 4ης Οκτωβρίου 2019, οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Αξιολόγησης η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από δύο (2) εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης και με καλή αντίληψη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο θέμα της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι προτάσεις που λαμβάνουν βαθμολογία τουλάχιστον 12,00/15,00. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά στη βαθμολογία των δύο αξιολογητών ήταν μεγαλύτερη από 3,00/15,00 και οι βαθμολογίες δεν ήταν και οι δύο χαμηλότερες από 12,00/15,00, τότε η πρόταση προωθήθηκε και σε τρίτο αξιολογητή.

Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης, την αξιολόγηση των προτάσεων αναλαμβάνει μία Ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες με επιχειρηματικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο της Β’ Φάσης Αξιολόγησης, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 12-23 Οκτωβρίου 2020, μέλος της ομάδας παρουσιάζει το προτεινόμενο έργο στην Επιτροπή. Η διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, και στα μέλη της κάθε ομάδας θα ζητηθεί όπως συμμετέχουν στην διαδικτυακή συνάντηση στα γραφεία του ΙδΕΚ. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινήσεις και να συζητήσουν το περιεχόμενο της πρότασης μεταξύ τους και με την ομάδα του Έργου. Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης από το ΙδΕΚ, είναι στην κρίση της Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της Β’ Φάσης θα σταλούν στους Συντονιστές Έργων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα κοινοποιείται στον Συντονιστή Έργου η σχετική Έκθεση Αξιολόγησης στην οποία τεκμηριώνεται το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων έχουν ήδη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους μέσω της Πύλης IRIS.