Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

RESTART 2016-2020

Τι είναι τα Προγράμματα RESTART

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 αποτελούν το τρέχον πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πρωτοβουλίες και Προγράμματα. Αποτελεί τον υποστηρικτικό μηχανισμό που διαδέχεται τη ΔΕΣΜΗ Προγραμμάτων ...

Περισσότερα

Γενικές Αρχές και Δομή

Οι βασικές επιδιώξεις των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, οι οποίες αποτυπώνονται στους τρεις (3) βασικούς Πυλώνες Στρατηγικής, είναι οι ακόλουθες: Η έξυπνη ανάπτυξη, με έμφαση σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος ΕΤΑΚ της Κύπρου, της διασύνδεσής του με την παραγωγική βάση της οικονομίας, της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς του και ...

Περισσότερα

Ανοικτές Προσκλήσεις

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μετά την ανακοίνωση από το ΙΠΕ σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για κάθε επιμέρους Πρόγραμμα. Οι Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων περιλαμβάνουν το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά Πρόσκληση, τη μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο, τις προθεσμίες υποβολής προτάσεων, ειδικούς όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με αυτούς που περιγράφονται στην Προκήρυξη καθώς και ...

Περισσότερα

Διαδικασία Συμμετοχής

Το κείμενο της Προκήρυξης των Προγραμμάτων, περιλαμβάνει περιγραφή του συνόλου των Προγραμμάτων, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν μέχρι το 2020, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες για τις διαδικασίες και τους κανονισμούς για τη συμμετοχή φορέων και φυσικών προσώπων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δραστηριότητες και δαπάνες, τις διαδικασίες ...

Περισσότερα

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Αποτελέσματα Αξιολογήσεων - Προγράμματα «Έρευνα στις Επιχειρήσεις», «Έρευνα στις Νεοσύστατες», «Ολοκληρωμένα Έργα» - Α' Φάση - «Ενέργεια», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές - Ναυτιλία» Αποτελέσματα Αξιολογήσεων - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» - Α' Φάση - ...

Περισσότερα

Διαχείριση Έργων

Περισσότερα