IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Πρόγραμμα Χορηγιών ΙδΕΚ

Ένας από τους κύριους σκοπούς του ΙδΕΚ είναι η υποστήριξη δράσεων ευαισθητοποίησης της κυπριακής κοινωνίας για τη σημασία της έρευνας και καινοτομίας στην οικονομία, στην κοινωνία,  και στη δημιουργία κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στις νεότερες γενιές, στη δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ έχει διττή έκφραση και μπορεί να υποστηρίξει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τη συμμετοχή μαθητικών και φοιτητικών ομάδων σε διεθνείς διαγωνισμούς Ε&Κ.

Διοργάνωση Εκδήλωσης

Το Πρόγραμμα επιδιώκει την υποστήριξη υψηλής ποιότητας και αντικτύπου εκδηλώσεων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, που έχουν ως κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, στο ευρύ κοινό.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν Εκδηλώσεις που:

(α) έχουν ως κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας,

(β) στοχεύουν στη γνωριμία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία και το ρόλο της επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και στην παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων ή και επιτευγμάτων με πρακτικό και κατανοητό τρόπο, και

(γ) απευθύνονται σε μεγάλο αριθμητικά κοινό, ανεξάρτητα από την ομάδα στόχο (με βάση την ηλικία, φύλο κα).

Οι χορηγούμενες εκδηλώσεις κατατάσσονται σε 2 κατηγορίες.

Κατηγορία Α:  Εκδήλωση Τοπικής Κλίμακας

Μια Εκδήλωση Τοπικής Κλίμακας:

  • αναμένεται να προσελκύει κοινό από τον κυπριακό χώρο και το τοπικό οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας, και
  • να έχει συνολικό προϋπολογισμό που να ξεπερνά τις 10,000 Ευρώ.

Οι Εκδηλώσεις Τοπικής Κλίμακας μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι 5,000 Ευρώ.

Κατηγορία Β: Εκδήλωση Διεθνούς Εμβέλειας

Μια Εκδήλωση Διεθνούς Εμβέλειας πρέπει να:

  • απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 2000 ατόμων ανεξάρτητα από την ομάδα στόχο,
  • είναι αποδεδειγμένα διεθνούς εμβέλειας με σημαντική παρουσία ξένων ομιλητών και με αριθμό συμμετεχόντων από το εξωτερικό σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του συνόλου,
  • κινητοποιεί μεγάλο τμήμα του του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου και να φέρνει σε επαφή τοπικούς και διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις, και
  • να έχει συνολικό προϋπολογισμό που να ξεπερνά τις 200,000 Ευρώ.

Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Εμβέλειας μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι 50,000 Ευρώ.

Συμμετοχή σε Διεθνή Διαγωνισμό

Μέσα από τη ενίσχυση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς επιδιώκεται η:

(α) ενθάρρυνση της επαφής και την ενασχόλησης τους με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,

(β) ενίσχυση της προσπάθειά τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, και

(γ) συμβολή, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.

Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της συμμετοχής Μαθητικών ή Φοιτητικών Ομάδων στις διαγωνιστικές δραστηριότητες και στην τελετή βράβευσης καθιερωμένου, σημαντικής εμβέλειας και υψηλής προβολής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, με θέμα σχετικό με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

Τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να φοιτούν σε δημόσια ή/και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν νόμιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και η συμμετοχή της ομάδας  να είναι επακόλουθο της επιλογής της από ανταγωνιστική διαδικασία σε αντίστοιχο διαγωνισμό στην Κύπρο.

Διαδικασία

Η Αίτηση για λήψη χορηγίας θα πρέπει να υποβάλλεται στο ΙδΕΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της Εκδήλωσης / του Διαγωνισμού.

Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) σελίδες A4 ενώ η συμπερίληψη επιπρόσθετων πληροφοριών και εποπτικού υλικού μπορεί να γίνει με την προσθήκη παραρτημάτων.

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε αρχείο μορφής PDF, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Οι Αιτήσεις εξετάζονται εσωτερικά από το Ίδρυμα κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής, χωρίς να εφαρμόζεται ανταγωνιστική διαδικασία.

Κύριο κριτήριο εξέτασης είναι η συνάφεια της προτεινόμενης δραστηριότητας με τους στόχους του Προγράμματος Χορηγιών ΙδΕΚ. Επιπρόσθετα λαμβάνεται υπόψη ο αναμενόμενος αντίκτυπος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και η ικανότητα επιτυχούς υλοποίησής τους.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης κάθε Αίτησης κοινοποιείται γραπτώς στο Φορέα που υπέβαλε την αίτηση, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα του έτους θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ.

Χορηγίες 2019

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Χορηγιών ΙδΕΚ εγκρίθηκαν κατά το 2019:

  • 18 αιτήσεις για διοργάνωση 16 εκδηλώσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας (Αστρονομία, επιστημονικών φεστιβάλ, διαδραστικών εργαστηρίων επιστήμης και τεχνολογίας, διαγωνισμού ρομποτικής, επιστημονικών καφενείων και ημερίδων ενημέρωσης του κοινού για θέματα έρευνας και καινοτομίας κοκ), και
  • η συμμετοχή 6 ομάδων από την Κύπρο σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1 Uclan Cyprus Code Cyprus 2019 € 500
2 Cyprus Institute Φεστιβαλ επιστήμης SCYENCE Fair2019 € 5000
3 Retro Computing & Gaming LTD “Από τη Λαίδη Αυγούστα στην Grace Hopper: ο ρόλος των γυναικών στην εξέλιξη των υπολογιστών” € 3000
4 Frederick Enhancing Space Awareness in Cyprus through Space Weather Studies support application € 1500
5 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Stand up biology € 2000
6 Cyprus Computer Society – CCS Παγκύπριος Διαγωνισμός ρομποτικής Robotex € 5000
7 Sci – co How to K.I.S.S. better in science € 1.000
8 Ερατοσθένης Observing Earth from Space € 2.000
9 Ίδρυμα Θαλής Cyprus STEAME Communication Competition € 1000
10 Ιδεοδρόμιο Ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι € 2500
11 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1ο Φεστιβάλ Κυπρολογικής Έρευνας” € 1000
12 Ηρων Δημιουργώντας δημιουργικούς δημιουργούς – Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού στη σχολική αίθουσα € 2000
13 IDEA «Διαδραστικά Εργαστήρια» € 1000
14 Smartcom 11ο  Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Media «InfoCom Cyprus 2019» € 4000
15 Reflect  ltd Reflect festival 2019 € 4000
16 Retro Computing & Gaming LTD Εργαστήρια Μουσειακής Αγωγής Ιστορίας Υπολογιστών € 2000
17 Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ € 1500
18 Cyprus Space Foundation Παγκυπριος διαγωνισμός διαστημικής  και πυραυλικής € 4000
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1 Robotron team FIRST Lego League World Festival € 3500
2 Επιτευγμα First Tech Challenge FTC 2019 € 5000
3 Vector “F1 in schools € 3000
4 Cleverbots – A δημοτικό Λεμεσου Robotex 2019 Tallin € 2500
5 Εργαστήρι πολιτισμού απόπλους Robotex 2019 Tallin € 1000
6 Οrion “F1 in schools € 3000
© Copyright 2021 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc