IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Πρόγραμμα Χορηγιών ΙδΕΚ

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.

Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η υποστήριξη φορέων που διοργανώνουν υψηλής ποιότητας και αντικτύπου εκδηλώσεων με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων STEM στο ευρύ κοινό.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει επίσης την ενίσχυση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς με στόχο:

 • την ενθάρρυνση της επαφής και την ενασχόλησης τους με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,
 • την ενίσχυση της προσπάθειάς τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, και
 • την συμβολή, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Διοργάνωση Εκδήλωσης

Δικαιούχοι: Αίτηση Λήψης Χορηγίας μπορεί να υποβάλουν Φορείς οι οποίοι είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή Αίτησης από φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται.

Η Αίτηση θα πρέπει να αφορά στη διοργάνωση Εκδήλωσης που:

 • έχει ως κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος,
 • στοχεύει στη γνωριμία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία και το ρόλο της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και στην παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων ή και επιτευγμάτων με πρακτικό και κατανοητό τρόπο,
 • απευθύνεται σε μεγάλο αριθμητικά κοινό, ανεξάρτητα από την ομάδα στόχο (με βάση την ηλικία, φύλο κ.ά.), και θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο κάλυψης δραστηριοτήτων για την οποία θα υποβληθεί η αίτηση (1η Περίοδος: 15/04/2023 – 15/11/2023 , 2η Περίοδος: 16/11/2023 – 15/06/2024).

Σημειώνεται ότι, ειδικά για την Κατηγορία Β2, η εκδήλωση αφορά την προώθηση απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων STEM, καθώς και την χρήση τους στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Επιτρέπεται στο πλαίσιο μιας Αίτησης να περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε μία μόνο εκδήλωση (π.χ. φεστιβάλ).

 

Ειδικοί Περιορισμοί

 • Η ίδια εκδήλωση ή μέρος της εκδήλωσης μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο μόνο μίας Κατηγορίας (Α, Β1 ή Β2),
 • Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν εκδηλώσεις όπου η μία πραγματοποιείται εντός της άλλης.
 • Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για μία εκδήλωση που υλοποιείται μεταξύ 15/04/2023 – 01/09/2023 και έχει ήδη εγκριθεί για λήψη χορηγίας από το Πρόγραμμα Χορηγιών 2022 του ΙδΕΚ.
 • Για μεσαίας κλίμακας εκδήλωση με θέμα την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων ή δεξιοτήτων STEM θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση μόνο στην Κατηγορία Β2.

 

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι αντικείμενο επιχορήγησης η διοργάνωση:

 • επιστημονικών συνεδρίων, εργαστηρίων, ημερίδων παρουσίασης των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε εξειδικευμένο κοινό,
 • εκδηλώσεων που δεν είναι ανοικτές στο κοινό,
 • τελετών βράβευσης διαγωνισμών ή άλλων δραστηριοτήτων εκτός και αν αποτελούν μέρος της συνολικής εκδήλωσης,
 • εκδηλώσεων που έχουν παρόμοια στόχευση και/ή επικάλυψη δραστηριοτήτων με αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΙδΕΚ, και
 • εκδηλώσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση των ίδιων δραστηριοτήτων από χρηματοδοτούμενα έργα του ΙδΕΚ και/ή της Ε.Ε..

Κατηγορία Α – Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας

Η Κατηγορία Α καλύπτει εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας με κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος, οι οποίες προβάλλουν και προωθούν την Κύπρο στο εξωτερικό ως κόμβο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Η εκδήλωση μπορεί να τύχει της στήριξης περισσότερων από ενός χορηγού ενώ μέρος των εσόδων μπορεί να προέρχεται από πωλήσεις εισιτηρίων.

Η κάθε εκδήλωση στην Κατηγορία Α θα πρέπει να:

 • απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 750 ατόμων,
 • έχει συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 80.000 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών προσωπικού),
 • έχει διεθνή διάσταση και/ή απήχηση και να στοχεύει στην προσέλκυση συμμετεχόντων και/ή συν-διοργανωτών από το εξωτερικό,
 • περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων σημαντική παρουσία διακεκριμένων ομιλητών/τριών σε θέματα Ε&Κ από την Κύπρο και το εξωτερικό και δράσεις κινητοποίησης και δικτύωσης του οικοσυστήματος Ε&Κ της Κύπρου φέρνοντας σε επαφή τοπικούς και διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις και/ή να υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με Ε&Κ
 • εντάσσει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο υποβάλλεται στο Ίδρυμα εκ των προτέρων:
  • Χαιρετισμό/keynote ομιλία από τον Επικεφαλής Επιστήμονα (ΕΕ) και/ή μέλος του Δ.Σ. και/ή τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος,
  • Πάνελ συζήτησης με θέμα επιλογής του ΕΕ/ΙδΕΚ με συντονιστή και καλεσμένους που θα ορίζονται από τον ΕΕ/ΙδΕΚ.
  • Περίπτερο του ΙδΕΚ στο χώρο της εκδήλωσης στο οποίο θα φιλοξενούνται στελέχη του Ιδρύματος και  startups και/ή άλλοι φορείς οι οποίοι έλαβαν χρηματοδότηση και/ή υπηρεσίες από το Ίδρυμα.

Κατηγορίες Β1 και Β2 – Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας

Οι Κατηγορίες Β1 και Β2 καλύπτουν εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας με κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος και/ή μερική χρηματοδότηση εκδηλώσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με Ε&Κ, προσελκύοντας κοινό από τον κυπριακό χώρο συμπεριλαμβανομένου του τοπικού οικοσυστήματος Ε&Κ. Η εκδήλωση μπορεί να τύχει της στήριξης περισσότερων από ενός χορηγού ενώ μέρος των εσόδων μπορεί να προέρχεται από πωλήσεις εισιτηρίων.

Επιπρόσθετα, η Κατηγορία Β2 αφορά αποκλειστικά εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων STEM, καθώς και την χρήση τους στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Η κάθε εκδήλωση στις Κατηγορίες Β1 και Β2 θα πρέπει να:

 • απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 200 ατόμων,
 • έχει συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 30.000 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών προσωπικού),
 • περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντική παρουσία διακεκριμένων ομιλητών/τριών σε θέματα Ε&Κ από την Κύπρο και το εξωτερικό,
 • περιλαμβάνει δράσεις κινητοποίησης και δικτύωσης του οικοσυστήματος Ε&Κ της Κύπρου φέρνονται σε επαφή τους τοπικούς φορείς ή αποτελεί θεσμό που διοργανώνεται σε πέραν των δέκα χωρών,
 • εντάσσει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο υποβάλλεται στο Ίδρυμα εκ των προτέρων:
  • Χαιρετισμό/keynote ομιλία από τον Επικεφαλής Επιστήμονα (ΕΕ) και/ή μέλος του Δ.Σ. και/ή τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος,
  • Πάνελ συζήτησης με θέμα επιλογής του ΕΕ/ΙδΕΚ με συντονιστή και καλεσμένους που θα ορίζονται από τον ΕΕ/ΙδΕΚ ή παραχώρηση χώρου παροχής πληροφόρησης (info-corner) και/ή χώρου για παρουσίαση/προβολή του ρόλου και των δραστηριοτήτων του ΙδΕΚ στο πλαίσιο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό (Κατηγορία Γ)

Η Κατηγορία Γ καλύπτει  χρηματοδότηση ομάδων για Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς επιστήμης, έρευνας και καινοτομίας στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι: Η Χορηγία δίνεται σε μαθητική ή φοιτητική ομάδα τα μέλη της οποίας φοιτούν σε δημόσια και/ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν νόμιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, ή των κατεχομένων, εφόσον λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στο πλαίσιο αυτής της Κατηγορίας, η ομάδα περιλαμβάνει:

 • τους μαθητές ή φοιτητές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,
 • τον/την υπεύθυνο/η ομάδας, δηλαδή ενήλικα που έχει την ευθύνη για τη συμμετοχή των μαθητών/φοιτητών στο διαγωνισμό.

Για ατομικούς διαγωνισμούς, δικαιούχοι είναι οι τρεις (3) πρώτοι/τες νικητές/τριες στην τελική κατάταξη του Εθνικού Διαγωνισμού (ή σε κατηγορία του Εθνικού Διαγωνισμού).

Για ομαδικούς διαγωνισμούς, δικαιούχοι είναι μέλη των τριών πρώτων ομάδων στην τελική κατάταξη του Εθνικού Διαγωνισμού (ή σε κατηγορία του Εθνικού Διαγωνισμού), με μέγιστο αριθμό τα έξι (6) μέλη ανά ομάδα.

Η αίτηση για τη λήψη Χορηγίας υποβάλλεται από τον/την υπεύθυνο/η της ομάδας.

Η κάθε αίτηση στην Κατηγορία Γ θα πρέπει να:

 1. αφορά στην συμμετοχή της ομάδας στις διαγωνιστικές δραστηριότητες και στην τελετή βράβευσης καθιερωμένου, σημαντικής εμβέλειας και υψηλής προβολής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, με θέμα σχετικό με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, και
 2. είναι επακόλουθο της επιλογής των ατόμων ή των ομάδων από ανταγωνιστική διαδικασία σε αντίστοιχο εθνικό διαγωνισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή χορηγίας αποτελεί ο εθνικός διαγωνισμός να έχει ολοκληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης και να υπάρχει ξεκάθαρη αντιστοίχιση εθνικού με διεθνή διαγωνισμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η αίτηση για εξασφάλιση χορηγίας γίνεται στο ειδικό έντυπο υποβολής. Το αρχείο υποβάλλεται σε μορφή PDF, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β1 ΚΑΙ Β2)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ)

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο υποβολής, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τέσσερις (4) σελίδες για τις Κατηγορίες Α, Β1 και Β2 και τη μια (1) σελίδα για την Κατηγορία Γ.

 

Χρόνος και Διαδικασία Υποβολής

Κατηγορίες Α, Β1 και Β2

Η Υποβολή Αιτήσεων θα πρέπει να αφορά μία από τις δύο Περιόδους που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και εντός της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας, όπως αναφέρονται παρακάτω.

1η Περίοδος: Υποβολή αίτησης μέχρι τις 31/03/2023

Περίοδος Υλοποίησης: 15/04/2023 – 15/11/2023

 

2η Περίοδος: Υποβολή αίτησης μέχρι τις 31/10/2023

Περίοδος Υλοποίησης: 16/11/2023 – 15/06/2024

Κατηγορία Γ

Η Υποβολή Αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 31/05/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για τις Κατηγορίες Α, Β1 και Β2 η εξέταση γίνεται από Ειδική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ιδρύματος, ενώ για την Κατηγορία Γ πραγματοποιείται εσωτερική αξιολόγηση.

Οι Αιτήσεις εξετάζονται με βάση τα πιο κάτω Κριτήρια Αξιολόγησης.

Κατηγορίες Α, Β1 και Β2
 • Συνάφεια της εκδήλωσης με τους στόχους που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 • Αντίκτυπος ως προς την ανάδειξη της Κύπρου ως κόμβου Έρευνας και Καινοτομίας στο εξωτερικό και/ή την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος και/ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίτευξη επιτυχούς συμμετοχής της ομάδας-στόχου.

Για τις Κατηγορίες Α και Β1 θα πρέπει να ικανοποιούνται τα παρακάτω:

Κατηγορία Α: Πρόθεση πρόσκλησης κατ’ ελάχιστον δέκα επενδυτών υψηλού κινδύνου από το κυπριακό και διεθνές οικοσύστημα, καθώς επίσης και επιτυχημένων serial entrepreneurs.

Κατηγορία Β1: Συμμετοχή κατ’ ελάχιστον εκπροσώπων από: δύο δημόσια χρηματοδοτουμένων ερευνητικών οργανισμών, τριών ιδιωτικά χρηματοδοτουμένων ερευνητικών οργανισμών, καθώς επίσης και άνω των 10 καινοτόμων υφιστάμενων επιχειρήσεων και startups (το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση εκδηλώσεων για ανάπτυξη δεξιοτήτων).

 • Πληρότητα και καταλληλότητα του πλάνου υλοποίησης και επικοινωνίας, της κατανομής δραστηριοτήτων σε σχέση με τους στόχους της δράσης, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού.
 • Συμπερίληψη όλων των απαραίτητων δράσεων για ανάδειξη του ρόλου και χορηγίας του ΙδΕΚ με βάση τις υποχρεώσεις Φορέων όπως αυτές ορίζονται στην Πρόσκληση.
 • Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικαιούχου για διοργάνωση της Εκδήλωσης (σε επίπεδο φορέων και/ή ατόμων) και την υλοποίηση των προτεινόμενων στόχων.

Συγκεκριμένα, ο Φορέας θα πρέπει να έχει διοργανώσει κατ’ ελάχιστον δύο εκδηλώσεις αντίστοιχης κλίμακας τα τελευταία πέντε χρόνια, η μια εκ των οποίων με παρόμοιο αντικείμενο.

Τα κύρια μέλη της οργανωτικής ομάδας θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με υλοποίηση εκδηλώσεων αντίστοιχης κλίμακας και αντικειμένου. 

Κατηγορία Γ
 • Συνάφεια της εκπροσώπησης στο Διεθνή Διαγωνισμό με τους στόχους που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
 • Συμπερίληψη όλων των απαραίτητων δράσεων για ανάδειξη του ρόλου και χορηγίας του ΙδΕΚ με βάση τις υποχρεώσεις Φορέων όπως αυτές ορίζονται στην Πρόσκληση (όπως δελτίο τύπου, προωθητικό υλικό κτλ).

Η αξιολόγηση Προτάσεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ανταπόκρισης της κάθε Πρότασης στα διάφορα κριτήρια καθώς και το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης δύναται να διαφέρει από το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης. Επίσης, το ΙδΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει τον προϋπολογισμό αυτής τη Πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού μίας Κατηγορίας (με εξαίρεση την Κατηγορία Β2) το Ίδρυμα διατηρεί την δυνατότητα να μεταφέρει προϋπολογισμό σε άλλες Κατηγορίες.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης κάθε αίτησης κοινοποιείται γραπτώς στο Φορέα που υπέβαλε την αίτηση, ενώ οι Εκδηλώσεις που θα επιλεγούν για λήψη χορηγίας (Κατηγορίες Α, Β1 και Β2) θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ (www.research.org.cy).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

Προβολή Ρόλου ΙδΕΚ

Οι υποχρεώσεις των φορέων ή προσώπου που θα τύχουν χορηγίας πέραν αυτών που αναφέρονται στην περιγραφή της κάθε Κατηγορίας, περιλαμβάνουν προβολή του ρόλου του ΙδΕΚ ως χορηγού / υποστηρικτή, με χρήση του λογοτύπου του ΙδΕΚ και συμπερίληψη σαφούς και ευδιάκριτης λεκτικής αναφοράς, στο σύνολο του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής της εκδήλωσης (πρόγραμμα, έντυπα, αφίσες, πανό, διαφήμιση, ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα κοκ) και του υλικού που θα απευθύνεται προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (δελτία τύπου, παρουσία συμμετεχόντων σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές κοκ).

Ισχύουν επίσης οι παρακάτω υποχρεώσεις για τις Κατηγορίες Α, Β1 και Β2.

Κατηγορία Α

Η εκδήλωση θα πρέπει να προβάλει το ΙδΕΚ  ως Premium χορηγό. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΙδΕΚ και ο ρόλος του προβάλλεται επαρκώς μέσα από το πλάνο προβολής και επικοινωνίας της εκδήλωσης, τόσο πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και με το πέρας της εκδήλωσης. Επίσης, ο φορέας διοργάνωσης θα πρέπει να διαθέσει δέκα (10) εισιτήρια VIP και ενενήντα (90) κανονικά εισιτήρια στο Ίδρυμα.

Κατηγορία Β1

Η εκδήλωση θα πρέπει να προβάλει το ΙδΕΚ ως τον κύριο χορηγό. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο ρόλος του ΙδΕΚ προβάλλεται επαρκώς μέσα από το πλάνο προβολής και επικοινωνίας της εκδήλωσης, τόσο πριν την εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και με το πέρας της.

Κατηγορία Β2

Επιπρόσθετα των απαιτήσεων για την Κατηγορία Β1, θα πρέπει στα έγγραφα και στο προωθητικό υλικό της Εκδήλωσης:

Τα απαραίτητα λογότυπα θα είναι διαθέσιμα πιο κάτω:

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ (el)

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ (en)

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ (el)

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ (en)

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (el)

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (en)

Κατηγορία Γ

Η εκδήλωση θα πρέπει να προβάλει το ΙδΕΚ ως χορηγό, χωρίς να αποκλείεται η στήριξη και από άλλους οργανισμούς. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο ρόλος του ΙδΕΚ προβάλλεται επαρκώς μέσα από την προβολή και επικοινωνία της συμμετοχής στο Διεθνή Διαγωνισμό, τόσο πριν τον Διαγωνισμό, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής αλλά και με το πέρας της (π.χ. αναφορά στη χρηματοδότηση και λογότυπα του Ιδρύματος σε δελτία τύπου, δημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα, φανέλες ομάδας κλπ.).

Ολοκλήρωση Δραστηριότητας

Ι) Διοργάνωση Εκδήλωσης

Με την ολοκλήρωση της Εκδήλωσης, ο Φορέας θα πρέπει να υποβάλει στο ΙδΕΚ το αργότερο εντός ενός (1) μήνα, Έκθεση Αντικτύπου για την υλοποιημένη δραστηριότητα, η οποία θα περιλαμβάνει αναφορά στην επίτευξη των αρχικών στόχων και αναμενόμενου αντικτύπου με
ειδική αναφορά στη συμμετοχή και απήχηση της εκδήλωσης, όπως επίσης και απολογισμό του συνόλου των δαπανών οργάνωσης καθώς και ανάλυση δαπανών.
Η Έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

II) Εκπροσώπηση Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Διεθνή Διαγωνισμό, οι μαθητικές/φοιτητικές ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙδΕΚ το αργότερο εντός ενός (1) μήνα, συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων που να περιγράφει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την τελική κατάταξη της ομάδας (όπου εφαρμόζεται) και ανάλυση των δαπανών για σκοπούς καταβολής της χορηγίας στα μέλη των ομάδων.

Η Έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected].

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χορηγίες 2021

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Χορηγιών 2021 του ΙδΕΚ παραχωρήθηκαν οι εξής χορηγίες:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ Εκδήλωση Εγκεκριμένο Ποσό
1 The Heart Group Φεστιβάλ Reflect €15.000
2 Cyprus IT Forum 3rd Cyprus IT Forum 2021 €15.000
3 S.K SMART COM Ltd Συνέδριο InfoCom Cyprus 2021 €1.000
4 Heron Digital Education & Mathisis Βicommunal STEM Science Fair €2.000
5 Epiteugma Training Center First Tech Challenge Cyprus 2022 €2.000
6 The Cyprus Institute Scyence Fair €2.000
7 JA Cyprus Junior Achievement Company Programme Finale €2.000
8 JA Cyprus Junior Achievement Startup Programme Finale €2.000
9 Retro Computing & Gaming LTD “From Hypatia to Sophie Wilson: women who defined the devel-opment of computers” €2.000
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ Εκδήλωση Εγκεκριμένο Ποσό
1 Cyprus Computer Society Διαγωνισμός ROBOTEX €10.000
2 The G C School of Careers First Championship Competition €6.000
Χορηγίες 2020

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Χορηγιών 2020 του ΙδΕΚ παραχωρήθηκαν οι εξής χορηγίες:

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ Εκδήλωση Εγκεκριμένο Ποσό
1 The Heart Group Φεστιβάλ Reflect €35.000
2 Junior Achievement Annual Trade Fair €2.000
3 Global Training Life Changing Ideas €2.000
4 Cyprus Seeds Innovation Showcase Event €1.000
Χορηγίες 2019

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Χορηγιών ΙδΕΚ εγκρίθηκαν κατά το 2019:

 • 18 αιτήσεις για διοργάνωση 16 εκδηλώσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας (Αστρονομία, επιστημονικών φεστιβάλ, διαδραστικών εργαστηρίων επιστήμης και τεχνολογίας, διαγωνισμού ρομποτικής, επιστημονικών καφενείων και ημερίδων ενημέρωσης του κοινού για θέματα έρευνας και καινοτομίας κοκ), και
 • η συμμετοχή 6 ομάδων από την Κύπρο σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1 Uclan Cyprus Code Cyprus 2019 € 500
2 Cyprus Institute Φεστιβαλ επιστήμης SCYENCE Fair2019 € 5000
3 Retro Computing & Gaming LTD “Από τη Λαίδη Αυγούστα στην Grace Hopper: ο ρόλος των γυναικών στην εξέλιξη των υπολογιστών” € 3000
4 Frederick Enhancing Space Awareness in Cyprus through Space Weather Studies support application € 1500
5 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Stand up biology € 2000
6 Cyprus Computer Society – CCS Παγκύπριος Διαγωνισμός ρομποτικής Robotex € 5000
7 Sci – co How to K.I.S.S. better in science € 1.000
8 Ερατοσθένης Observing Earth from Space € 2.000
9 Ίδρυμα Θαλής Cyprus STEAME Communication Competition € 1000
10 Ιδεοδρόμιο Ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι € 2500
11 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1ο Φεστιβάλ Κυπρολογικής Έρευνας” € 1000
12 Ηρων Δημιουργώντας δημιουργικούς δημιουργούς – Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού στη σχολική αίθουσα € 2000
13 IDEA «Διαδραστικά Εργαστήρια» € 1000
14 Smartcom 11ο  Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Media «InfoCom Cyprus 2019» € 4000
15 Reflect  ltd Reflect festival 2019 € 4000
16 Retro Computing & Gaming LTD Εργαστήρια Μουσειακής Αγωγής Ιστορίας Υπολογιστών € 2000
17 Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ € 1500
18 Cyprus Space Foundation Παγκυπριος διαγωνισμός διαστημικής  και πυραυλικής € 4000
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1 Robotron team FIRST Lego League World Festival € 3500
2 Επιτευγμα First Tech Challenge FTC 2019 € 5000
3 Vector “F1 in schools € 3000
4 Cleverbots – A δημοτικό Λεμεσου Robotex 2019 Tallin € 2500
5 Εργαστήρι πολιτισμού απόπλους Robotex 2019 Tallin € 1000
6 Οrion “F1 in schools € 3000
© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc