IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Πρόγραμμα Χορηγιών ΙδΕΚ

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.

Η στόχευση του Προγράμματος είναι διττή. Από τη μια επιδιώκεται η υποστήριξη φορέων που διοργανώνουν υψηλής ποιότητας και αντικτύπου εκδηλώσεων με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, στο ευρύ κοινό.
Από την άλλη μέσα από την ενίσχυση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς επιδιώκεται η:

(α) ενθάρρυνση της επαφής και την ενασχόλησης τους με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,

(β) ενίσχυση της προσπάθειάς τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, και

(γ) συμβολή, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας καικαινοτομίας στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.

Διοργάνωση Εκδήλωσης

Στο Πρόγραμμα χορηγιών μπορούν να ενταχθούν εκδηλώσεις οι οποίες:

(α) έχουν ως κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος,

(β) στοχεύουν στη γνωριμία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία και το ρόλο της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και στην παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων ή και επιτευγμάτων με πρακτικό και κατανοητό τρόπο,

(γ) απευθύνονται σε μεγάλο αριθμητικά κοινό, ανεξάρτητα από την ομάδα στόχο (με βάση την ηλικία, φύλο κ.ά.), και

(δ) θα υλοποιηθούν στην περίοδο από τις 04.10.2021 μέχρι 03.10.2022.

Κατηγορία Α: 

Μια εκδήλωση στην Κατηγορία Α αναμένεται να:

 • προσελκύει κοινό από τον κυπριακό χώρο και το τοπικό οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας με συμμετοχή μέχρι 500 ατόμων, και
 • έχει συνολικό προϋπολογισμό που να ξεπερνά τις 5.000 Ευρώ.

Οι Εκδηλώσεις στην Κατηγορία Α μπορούν να τύχουν χορηγίας με 30% επί του συνολικού ποσού δαπανών με μέγιστη χορηγία τις 2.000 Ευρώ.

Κατηγορία Β: 

Μια Εκδήλωση στην Κατηγορία Β αναμένεται να:

 • απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 500 ατόμων ανεξάρτητα από την ομάδα στόχο,
 • έχει συνολικό προϋπολογισμό που να ξεπερνά τις 30.000 Ευρώ,
 • έχει διεθνή διάσταση ή/και απήχηση και να στοχεύει στην προσέλκυση συμμετεχόντων ή/και συνδιοργανωτών από το εξωτερικό,
 • περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντική παρουσία διακεκριμένων ομιλητών σε θέματα Ε&Κ από την Κύπρο και το εξωτερικό,
 • περιλαμβάνει δράσεις κινητοποίησης και δικτύωσης του οικοσυστήματος Ε&Κ της Κύπρου φέρνοντας σε επαφή τοπικούς και διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις ή/και να υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με Ε&Κ,
 • εντάσσει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο υποβάλλεται στο Ίδρυμα εκ των προτέρων:
  • Χαιρετισμό/keynote ομιλία από τον Επικεφαλής Επιστήμονα ή/και μέλος του Δ.Σ. ή/και τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος,
  • Πάνελ συζήτησης με θέμα επιλογής του ΕΕ/ΙδΕΚ με συντονιστή και καλεσμένους που θα ορίζονται από τον ΕΕ/ΙδΕΚ.

Οι Εκδηλώσεις στην Κατηγορία Β μπορούν να τύχουν χορηγίας με 30% επί του συνολικού ποσού δαπανών με μέγιστη χορηγία τις 15.000 Ευρώ.

Εκπροσώπηση Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό

Αίτηση για λήψη Χορηγίας μπορεί να υποβάλει μαθητική ή φοιτητική ομάδα τα μέλη της οποίας φοιτούν σε δημόσια ή/και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν νόμιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Αίτηση θα πρέπει να:

(α) αφορά στην συμμετοχή της ομάδας στις διαγωνιστικές δραστηριότητες και στην τελετή βράβευσης καθιερωμένου, σημαντικής εμβέλειας και υψηλής προβολής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, με θέμα σχετικό με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, και

(β) να είναι επακόλουθο της επιλογής της ομάδας από ανταγωνιστική διαδικασία σε αντίστοιχο διαγωνισμό στην Κύπρο.

Κάθε ομάδα, φοιτητητής/τρια ή μαθητής/τρια μπορεί να λάβει χορηγία μια φορά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

Διαδικασία

Η Υποβολή Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, σε αρχείο μορφής PDF, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της Εκδήλωσης / του Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο υποβολής, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) σελίδες.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι Αιτήσεις εξετάζονται εσωτερικά από το Ίδρυμα κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής, χωρίς να εφαρμόζεται ανταγωνιστική διαδικασία. Το ΙδΕΚ δύναται να ζητήσει διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες κατά το στάδιο της εξέτασης μιας Αίτησης.

Κύριο κριτήριο εξέτασης είναι η συνάφεια της προτεινόμενης δραστηριότητας με τους στόχους του Σχεδίου Χορηγιών ΙδΕΚ. Επιπρόσθετα λαμβάνεται υπόψη ο αναμενόμενος αντίκτυπος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και η ικανότητα επιτυχούς υλοποίησής τους.

Το Ίδρυμα διατηρεί τη δυνατότητα να κατανείμει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά την κρίση του, ανεξάρτητα από το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης κάθε Αίτησης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης κάθε Αίτησης κοινοποιείται γραπτώς στο Φορέα που υπέβαλε την αίτηση, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα του έτους θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ www.research.org.cy

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χορηγίες 2019

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Χορηγιών ΙδΕΚ εγκρίθηκαν κατά το 2019:

 • 18 αιτήσεις για διοργάνωση 16 εκδηλώσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας (Αστρονομία, επιστημονικών φεστιβάλ, διαδραστικών εργαστηρίων επιστήμης και τεχνολογίας, διαγωνισμού ρομποτικής, επιστημονικών καφενείων και ημερίδων ενημέρωσης του κοινού για θέματα έρευνας και καινοτομίας κοκ), και
 • η συμμετοχή 6 ομάδων από την Κύπρο σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1 Uclan Cyprus Code Cyprus 2019 € 500
2 Cyprus Institute Φεστιβαλ επιστήμης SCYENCE Fair2019 € 5000
3 Retro Computing & Gaming LTD “Από τη Λαίδη Αυγούστα στην Grace Hopper: ο ρόλος των γυναικών στην εξέλιξη των υπολογιστών” € 3000
4 Frederick Enhancing Space Awareness in Cyprus through Space Weather Studies support application € 1500
5 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Stand up biology € 2000
6 Cyprus Computer Society – CCS Παγκύπριος Διαγωνισμός ρομποτικής Robotex € 5000
7 Sci – co How to K.I.S.S. better in science € 1.000
8 Ερατοσθένης Observing Earth from Space € 2.000
9 Ίδρυμα Θαλής Cyprus STEAME Communication Competition € 1000
10 Ιδεοδρόμιο Ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι € 2500
11 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1ο Φεστιβάλ Κυπρολογικής Έρευνας” € 1000
12 Ηρων Δημιουργώντας δημιουργικούς δημιουργούς – Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού στη σχολική αίθουσα € 2000
13 IDEA «Διαδραστικά Εργαστήρια» € 1000
14 Smartcom 11ο  Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Media «InfoCom Cyprus 2019» € 4000
15 Reflect  ltd Reflect festival 2019 € 4000
16 Retro Computing & Gaming LTD Εργαστήρια Μουσειακής Αγωγής Ιστορίας Υπολογιστών € 2000
17 Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ € 1500
18 Cyprus Space Foundation Παγκυπριος διαγωνισμός διαστημικής  και πυραυλικής € 4000
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1 Robotron team FIRST Lego League World Festival € 3500
2 Επιτευγμα First Tech Challenge FTC 2019 € 5000
3 Vector “F1 in schools € 3000
4 Cleverbots – A δημοτικό Λεμεσου Robotex 2019 Tallin € 2500
5 Εργαστήρι πολιτισμού απόπλους Robotex 2019 Tallin € 1000
6 Οrion “F1 in schools € 3000

© Copyright 2021 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc