IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Πρόγραμμα Χορηγιών ΙδΕΚ

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.

Η στόχευση του Προγράμματος είναι διττή. Από τη μια επιδιώκεται η υποστήριξη φορέων που διοργανώνουν υψηλής ποιότητας και αντικτύπου εκδηλώσεων με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, στο ευρύ κοινό.

Από την άλλη μέσα από την ενίσχυση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς επιδιώκεται η:

(α) ενθάρρυνση της επαφής και την ενασχόλησης τους με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,

(β) ενίσχυση της προσπάθειάς τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, και

(γ) συμβολή, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Διοργάνωση Εκδήλωσης

Δικαιούχοι: Αίτηση Λήψης Χορηγίας μπορεί να υποβάλουν Φορείς οι οποίοι είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή Αίτησης από φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται.

Η Αίτηση θα πρέπει να αφορά στη διοργάνωση Εκδήλωσης που:

(α) έχει ως κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος,

(β) στοχεύει στη γνωριμία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία και το ρόλο της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και στην παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων ή και επιτευγμάτων με πρακτικό και κατανοητό τρόπο,

(γ) απευθύνεται σε μεγάλο αριθμητικά κοινό, ανεξάρτητα από την ομάδα στόχο (με βάση την ηλικία, φύλο κ.ά.), και

(δ) θα υλοποιηθεί στην περίοδο από τις 01/09/2022 μέχρι 01/09/2023.

Επιτρέπεται στο πλαίσιο μιας Αίτησης να περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε μία μόνο εκδήλωση (π.χ. φεστιβάλ).

H ίδια εκδήλωση ή μέρος της ίδιας εκδήλωσης (συμπ. εκδήλωση εντός εκδήλωσης) δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο δύο κατηγοριών (Κατηγορία Α και Β).

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι αντικείμενο επιχορήγησης η διοργάνωση:

επιστημονικών συνεδρίων, εργαστηρίων, ημερίδων παρουσίασης των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε εξειδικευμένο κοινό,

εκδηλώσεων που δεν είναι ανοικτές στο κοινό,

τελετών βράβευσης διαγωνισμών ή άλλων δραστηριοτήτων εκτός και αν αποτελούν μέρος της συνολικής εκδήλωσης,

εκδηλώσεων που έχουν παρόμοια στόχευση ή/και επικάλυψη δραστηριοτήτων με αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΙδΕΚ, και

εκδηλώσεων που λαμβάνουν χρηματοδότηση των ίδιων δραστηριοτήτων από χρηματοδοτούμενα έργα του ΙδΕΚ ή της Ε.Ε. ή/και άλλες πηγές.

Η Πρόσκληση καλύπτει δύο κατηγορίες εκδηλώσεων ως ακολούθως:

Κατηγορία Α – Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας

Η Κατηγορία Α καλύπτει μερική χρηματοδότηση εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας με κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος, οι οποίες προβάλλουν και προωθούν την Κύπρο στο εξωτερικό ως κόμβο Έρευνας και Καινοτομίας.

Η κάθε εκδήλωση στην Κατηγορία Α θα πρέπει να:

 • απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 750 ατόμων,
 • έχει συνολικό προϋπολογισμό που να ξεπερνά τις 80.000 Ευρώ,
 • έχει διεθνή διάσταση ή/και απήχηση και να στοχεύει στην προσέλκυση συμμετεχόντων ή/και συν-διοργανωτών από το εξωτερικό,
 • περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων σημαντική παρουσία διακεκριμένων ομιλητών σε θέματα Ε&Κ από την Κύπρο και το εξωτερικό και δράσεις κινητοποίησης και δικτύωσης του οικοσυστήματος Ε&Κ της Κύπρου φέρνοντας σε επαφή τοπικούς και διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις ή/και να υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με Ε&Κ
 • εντάσσει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο υποβάλλεται στο Ίδρυμα εκ των προτέρων: o Χαιρετισμό/keynote ομιλία από τον Επικεφαλής Επιστήμονα ή/και μέλος του Δ.Σ. ή/και τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος,
 • o Πάνελ συζήτησης με θέμα επιλογής του ΕΕ/ΙδΕΚ με συντονιστή και καλεσμένους που θα ορίζονται από τον ΕΕ/ΙδΕΚ.
 • o Περίπτερο του ΙδΕΚ στον χώρο της εκδήλωσης στο οποίο θα φιλοξενούνται 2 λειτουργοί του Ιδρύματος και 10 startups ή άλλοι φορείς οι οποίοι έλαβαν χρηματοδότηση από το Ίδρυμα.

Η εκδήλωση μπορεί να τύχει της στήριξης περισσότερων από ενός χορηγού. Το ΙδΕΚ θα προβάλλεται ως Premium χορηγός και θα εξασφαλίζεται ότι το ΙδΕΚ και ο ρόλος του προβάλλεται επαρκώς μέσα από το πλάνο προβολής και επικοινωνίας της εκδήλωσης, τόσο πριν την εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και με το πέρας της.

Μέρος των εσόδων μπορεί να προέρχεται από πωλήσεις εισιτηρίων. Ο φορέας διοργάνωσης θα πρέπει να διαθέσει δέκα (10) εισιτήρια VIP και ενενήντα (90) κανονικά εισιτήρια στο Ίδρυμα.

Οι εκδηλώσεις στην Κατηγορία Α μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι 40.000 Ευρώ.

Κατηγορία Β – Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας

Η Κατηγορία Β καλύπτει μερική χρηματοδότηση εκδηλώσεων μεγάλης εμβέλειας με κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος ή/και μερική χρηματοδότηση εκδηλώσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με Ε&Κ, προσελκύοντας κοινό από τον κυπριακό χώρο συμπεριλαμβανομένου του τοπικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η κάθε εκδήλωση στην Κατηγορία Β θα πρέπει να:

 • απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 200 ατόμων,
 • έχει συνολικό προϋπολογισμό που να ξεπερνά τις 30.000 Ευρώ,
 • περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντική παρουσία διακεκριμένων ομιλητών/τριών σε θέματα Ε&Κ από την Κύπρο και το εξωτερικό ή αποτελεί σε περίπτωση εκδήλωσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων θεσμό που διοργανώνεται σε πέραν των δέκα χωρών.
 • περιλαμβάνει δράσεις κινητοποίησης και δικτύωσης του οικοσυστήματος Ε&Κ της Κύπρου φέρνοντας σε επαφή όλους τους τοπικούς φορείς,
 • εντάσσει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο υποβάλλεται στο Ίδρυμα εκ των προτέρων: o Χαιρετισμό/keynote ομιλία από τον Επικεφαλής Επιστήμονα ή/και μέλος του Δ.Σ. ή/και τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος,
 • o Πάνελ συζήτησης με θέμα επιλογής του ΕΕ/ΙδΕΚ με συντονιστή και καλεσμένους που θα ορίζονται από τον ΕΕ/ΙδΕΚ ή παραχώρηση χώρου παροχής πληροφόρησης (info-corner) ή/και χώρου για παρουσίαση/προβολή του ρόλου και δραστηριοτήτων του ΙδΕΚ στο πλαίσιο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα πρέπει να προβάλει το ΙδΕΚ ως τον κύριο χορηγό, χωρίς να αποκλείεται η στήριξη και από άλλους οργανισμούς ή/και έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων για την εκδήλωση.

Θα εξασφαλίζεται ότι ο ρόλος του ΙδΕΚ προβάλλεται επαρκώς μέσα από το πλάνο προβολής και επικοινωνίας της εκδήλωσης, τόσο πριν την εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και με το πέρας της.

Οι εκδηλώσεις στην Κατηγορία Β μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι τις 10.000 Ευρώ.

Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό

Δικαιούχοι: Αίτηση για λήψη Χορηγίας μπορεί να υποβάλει μαθητική ή φοιτητική ομάδα τα μέλη της οποίας φοιτούν σε δημόσια ή/και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν νόμιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατηγορία Γ

Η Κατηγορία Γ καλύπτει μερική χρηματοδότηση μαθητικών ή φοιτητικών ομάδων για Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς επιστήμης, έρευνας και καινοτομίας στο εξωτερικό.

Η κάθε αίτηση στην Κατηγορία Γ θα πρέπει να:

(α) αφορά στην συμμετοχή της ομάδας στις διαγωνιστικές δραστηριότητες και στην τελετή βράβευσης καθιερωμένου, σημαντικής εμβέλειας και υψηλής προβολής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, με θέμα σχετικό με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, και

(β) αφορά στη συμμετοχή μέχρι τριών (3) ατόμων για ατομικούς διαγωνισμούς (3 πρώτοι/ες νικητές/τριες) και μέχρι έξι (6) ατόμων για ομαδικούς διαγωνισμούς,

(γ) είναι επακόλουθο της επιλογής της ομάδας από ανταγωνιστική διαδικασία σε αντίστοιχο διαγωνισμό στην Κύπρο,

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή χορηγίας αποτελεί ο εθνικός διαγωνισμός να έχει ολοκληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης και να υπάρχει ξεκάθαρη αντιστοίχιση εθνικού με διεθνή διαγωνισμό.

Η χορηγία ανά άτομο ανέρχεται στα 500 Ευρώ (εφάπαξ ποσό) και κάθε ομάδα, φοιτητητής/τρια ή μαθητής/τρια μπορεί να λάβει χορηγία μια μόνο φορά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Χρόνος και Διαδικασία Υποβολής

Η Υποβολή Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, σε αρχείο μορφής PDF, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] μέχρι τις 14 Ιουλίου 2022 για τις Κατηγορίες Α και Β και μέχρι τις 16 Μαΐου 2023 για την Κατηγορία Γ ή μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο υποβολής, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) σελίδες.

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι Αιτήσεις εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Ιδρύματος της οποία θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ, με βάση τα πιο κάτω Γενικά και Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης:

Γενικά Κριτήρια Αξιολόγησης

❑ Ποιότητα των στόχων της εκδήλωσης / εκπροσώπησης σε Διεθνή Διαγωνισμό,

❑ Αντίκτυπος ως προς την ανάδειξη της Κύπρου ως κόμβου Έρευνας και Καινοτομίας στο εξωτερικό ή/και την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος ή/και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και επίτευξη επιτυχούς συμμετοχής της ομάδας-στόχου,

❑ Αποτελεσματικότητα προτεινόμενων δραστηριοτήτων για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ,

❑ Πληρότητα και καταλληλότητα του πλάνου υλοποίησης και επικοινωνίας, της κατανομής δραστηριοτήτων σε σχέση με τους στόχους της δράσης, του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού,

❑ Συμπερίληψη όλων των απαραίτητων δράσεων για ανάδειξη του ρόλου και χορηγίας του ΙδΕΚ με βάση τις υποχρεώσεις Φορέων όπως αυτές ορίζονται στην Πρόσκληση,

❑ Πληρότητα, ποιότητα και ικανότητα του Δικαιούχου για διοργάνωση της Εκδήλωσης (σε επίπεδο φορέων ή/και ατόμων) και την υλοποίηση των προτεινόμενων στόχων (το κριτήριο εφαρμόζεται μόνο για τις Κατηγορίες Α και Β).

Ειδικά Κριτήρια Αξιολόγησης (Κατηγορίες Α και Β)

Κατηγορία Α – Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας

❑ Ο Φορέας θα πρέπει να έχει διοργανώσει κατ’ ελάχιστον δύο εκδηλώσεις αντίστοιχης κλίμακας τα τελευταία πέντε χρόνια, η μια εκ των οποίων με παρόμοιο αντικείμενο,

❑ Τα κύρια μέλη της οργανωτικής ομάδας θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με υλοποίηση εκδηλώσεων αντίστοιχης κλίμακας και αντικειμένου,

❑ Υποβολή βιογραφικών ομιλητών από το εξωτερικό και τεκμηρίωση της εξειδίκευσης τους σε θέματα Ε&Κ,

❑ Συμμετοχή κατ’ ελάχιστον δέκα επενδυτών υψηλού κινδύνου από το κυπριακό και διεθνές οικοσύστημα, καθώς επίσης και επιτυχημένων serial entrepreneurs,

❑ Επαρκές πλάνο επικοινωνίας που να προβάλει την εκδήλωση στο εξωτερικό. Μέσα από τις επικοινωνιακές δράσεις προβάλλεται το Κυπριακό οικοσύστημα Ε&Κ και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας / ΕΕ,

❑ Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, παρουσίαση και τεκμηρίωση του συνολικού αντικτύπου της εκδήλωσης για το οικοσύστημα Ε&Κ της χώρας.

Κατηγορία Β – Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας

❑ Ο διοργανωτής θα πρέπει να έχει διοργανώσει κατ’ ελάχιστον δύο εκδηλώσεις αντίστοιχης κλίμακας τα τελευταία πέντε χρόνια, η μια εκ των οποίων με παρόμοιο αντικείμενο,

❑ Τα κύρια μέλη της οργανωτικής ομάδας θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με υλοποίηση εκδηλώσεων αντίστοιχης κλίμακας και αντικειμένου,

❑ Συμμετοχή κατ’ ελάχιστον εκπροσώπων από: δύο δημόσια χρηματοδοτουμένων ερευνητικών οργανισμών, τριών ιδιωτικά χρηματοδοτουμένων ερευνητικών οργανισμών, καθώς επίσης και άνω των 10 καινοτόμων υφιστάμενων επιχειρήσεων και startups. (το κριτήριο δεν εφαρμόζεται στη περίπτωση εκδηλώσεων για ανάπτυξη δεξιοτήτων)

❑ Επαρκές πλάνο επικοινωνίας που να προβάλει την εκδήλωση στη Κύπρο. Μέσα από τις επικοινωνιακές δράσεις προβάλλεται το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

❑ Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, παρουσίαση και τεκμηρίωση του συνολικού αντικτύπου της εκδήλωσης για το οικοσύστημα Ε&Κ της χώρας.

Η αξιολόγηση Προτάσεων θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ανταπόκρισης της κάθε Πρότασης στα διάφορα κριτήρια καθώς και το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης.

Το Ίδρυμα διατηρεί τη δυνατότητα να κατανείμει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά την κρίση του, ανεξάρτητα από το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης κάθε Αίτησης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης κάθε Αίτησης κοινοποιείται γραπτώς στο Φορέα που υπέβαλε την αίτηση, ενώ τα συνολικά αποτελέσματα του έτους θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ www.research.org.cy

Ολοκλήρωση Δραστηριότητας

Ι) Διοργάνωση Εκδήλωσης

Με την ολοκλήρωση της Εκδήλωσης, ο Φορέας θα πρέπει να υποβάλει στο ΙδΕΚ το αργότερο εντός ενός (1) μήνα, Έκθεση Αντικτύπου για την υλοποιημένη δραστηριότητα, η οποία θα περιλαμβάνει αναφορά στην επίτευξη των αρχικών στόχων και αναμενόμενου αντικτύπου με
ειδική αναφορά στη συμμετοχή και απήχηση της εκδήλωσης, όπως επίσης και απολογισμό του συνόλου των δαπανών οργάνωσης καθώς και ανάλυση δαπανών.
Η Έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

II) Εκπροσώπηση Κύπρου σε Διεθνή Διαγωνισμό

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής στο Διεθνή Διαγωνισμό, οι μαθητικές/φοιτητικές ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙδΕΚ το αργότερο εντός ενός (1) μήνα, συνοπτική Έκθεση Πεπραγμένων που να περιγράφει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, την τελική κατάταξη της ομάδας (όπου εφαρμόζεται) και ανάλυση των δαπανών για σκοπούς καταβολής της χορηγίας στα μέλη των ομάδων.

Η Έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected].

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χορηγίες 2019

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Χορηγιών ΙδΕΚ εγκρίθηκαν κατά το 2019:

 • 18 αιτήσεις για διοργάνωση 16 εκδηλώσεων σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας (Αστρονομία, επιστημονικών φεστιβάλ, διαδραστικών εργαστηρίων επιστήμης και τεχνολογίας, διαγωνισμού ρομποτικής, επιστημονικών καφενείων και ημερίδων ενημέρωσης του κοινού για θέματα έρευνας και καινοτομίας κοκ), και
 • η συμμετοχή 6 ομάδων από την Κύπρο σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1 Uclan Cyprus Code Cyprus 2019 € 500
2 Cyprus Institute Φεστιβαλ επιστήμης SCYENCE Fair2019 € 5000
3 Retro Computing & Gaming LTD “Από τη Λαίδη Αυγούστα στην Grace Hopper: ο ρόλος των γυναικών στην εξέλιξη των υπολογιστών” € 3000
4 Frederick Enhancing Space Awareness in Cyprus through Space Weather Studies support application € 1500
5 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Stand up biology € 2000
6 Cyprus Computer Society – CCS Παγκύπριος Διαγωνισμός ρομποτικής Robotex € 5000
7 Sci – co How to K.I.S.S. better in science € 1.000
8 Ερατοσθένης Observing Earth from Space € 2.000
9 Ίδρυμα Θαλής Cyprus STEAME Communication Competition € 1000
10 Ιδεοδρόμιο Ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι € 2500
11 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 1ο Φεστιβάλ Κυπρολογικής Έρευνας” € 1000
12 Ηρων Δημιουργώντας δημιουργικούς δημιουργούς – Εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής και προγραμματισμού στη σχολική αίθουσα € 2000
13 IDEA «Διαδραστικά Εργαστήρια» € 1000
14 Smartcom 11ο  Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Media «InfoCom Cyprus 2019» € 4000
15 Reflect  ltd Reflect festival 2019 € 4000
16 Retro Computing & Gaming LTD Εργαστήρια Μουσειακής Αγωγής Ιστορίας Υπολογιστών € 2000
17 Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ € 1500
18 Cyprus Space Foundation Παγκυπριος διαγωνισμός διαστημικής  και πυραυλικής € 4000
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
1 Robotron team FIRST Lego League World Festival € 3500
2 Επιτευγμα First Tech Challenge FTC 2019 € 5000
3 Vector “F1 in schools € 3000
4 Cleverbots – A δημοτικό Λεμεσου Robotex 2019 Tallin € 2500
5 Εργαστήρι πολιτισμού απόπλους Robotex 2019 Tallin € 1000
6 Οrion “F1 in schools € 3000

© Copyright 2022 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc