IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

Διασπορά – Απόδημοι Ερευνητές
Γενικές Επιδιώξεις

Η κυπριακή διασπορά, το σύνολο δηλαδή των Κυπρίων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι σε χώρες του εξωτερικού, αποτελούν διαχρονικά ένα ξεχωριστά σημαντικό κεφαλαίο για την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Οι Απόδημοι λειτουργούν ως πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό, εμπλουτίζουν τις κοινωνίες στις οποίες ζουν και εργάζονται, και μεταφέρουν, μέσω των στενών δεσμών που διατηρούν με το μητροπολιτικό κέντρο, πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.

Στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, πληθώρα Κυπρίων ερευνητών εργάζονται και δημιουργούν σε χώρες του εξωτερικού, διακρινόμενοι για το έργο και την προσφορά τους σε όλους τους τομείς των επιστημών.

Το ΙδΕΚ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση των Κυπρίων Απόδημων ερευνητών και επιχειρηματιών, και επιδιώκει την πολυεπίπεδη αμφίδρομη ανάπτυξη συνεργασίας, η οποία μπορεί να εμπλουτίσει την έρευνα που διεξάγεται στη χώρα μας, να διευκολύνει τη διεθνή δικτύωση της επιστημονικής κοινότητας, να θέσει τις βάσεις για ανάπτυξη νέων επιστημονικών πεδίων, και να ενθαρρύνει τον διεθνή προσανατολισμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην Κύπρο.

Δραστηριότητες

Το ΙδΕΚ καταβάλλει τα τελευταία χρόνια, μέσα από διάφορες δραστηριότητές του, συστηματική προσπάθεια για ανάπτυξη σχέσεων επαφής και δεσμών συνεργασίας με την κυπριακή διασπορά. Το εν λόγω εγχείρημα, παρά τις ποικίλες πρακτικές δυσκολίες που ενέχει, αποτελεί μια εξέχουσας σημασίας πρωτοβουλία για την οργάνωση ενός δυναμικού δικτύου κύπριων απόδημων ερευνητών, από όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η κυπριακή διασπορά, με σκοπό την αμοιβαία επωφελή διασύνδεσή τους με την χώρα καταγωγής τους σε όλα τα επίπεδα.

Μια εκ των σημαντικότερων δράσεων αποτελεί η προσπάθεια για καταγραφή  των Αποδήμων Κύπριων ερευνητών σε μια κεντρική βάση δεδομένων, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο, τις ευκαιρίες δικτύωσης και χρηματοδότησης μέσω των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, και την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών.

Επιπρόσθετά, βρίσκεται σε εξέλιξη κύκλος επαφών με εγχώριους αρμόδιους φορείς, καθώς και φορείς του εξωτερικού (οργανωμένα σύνολα της διασποράς), αφενός για αναζήτηση πρακτικών τρόπων επικοινωνίας, ενημέρωσης και δικτύωσης, και αφετέρου για ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Την ίδια στιγμή, εξετάζεται και η προοπτική για δημιουργία κινήτρων και προγραμμάτων στη βάση διαπιστωμένων αναγκών, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες για συνεργασία και υλοποίηση κοινών δράσεων.

Ιδιαίτερα, γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών με χώρες που διατηρούν αντίστοιχο ενδιαφέρον, με σκοπό την αξιοποίηση εργαλείων και πρακτικών που θα ενισχύσουν την προσπάθεια προσέγγισης των Κυπρίων και Ελλήνων  Απόδημων ερευνητών.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν προχωρήσει σχετικές συζητήσεις με την Πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», η οποία δημιουργήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση με στόχο τη δικτύωση των Ελλήνων (επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές), οπουδήποτε και αν βρίσκονται και σε οποιονδήποτε κλάδο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής κι αν δραστηριοποιούνται. Μέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας, αναμένεται να αξιοποιηθούν υφιστάμενα κανάλια επικοινωνίας καθώς και τεχνικά εργαλεία, με σκοπό την ανάπτυξη επαφής με την κυπριακή ερευνητική διασπορά.

Βάση Αποδήμων Ερευνητών

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην Βάση Αποδήμων Ερευνητών του ΙδΕΚ, καλούνται να εγγραφούν μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙδΕΚ IRIS,  ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο και εισάγοντας στα σχετικά πεδία τα στοιχεία τους: https://iris.research.org.cy/localregistration/register#/profile.

Στη βάση μπορούν να εγγραφούν ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε θέματα έρευνας και καινοτομίας σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.

Νοείται ότι η πρόσκληση εγγραφής στην Βάση δεν αφορά σε φοιτητές και μεταδιδακτορικούς που μετακινήθηκαν προσωρινά στο εξωτερικό για σκοπούς εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για εγγραφή στην Βάση καθώς και για το σύνολο των δράσεων του οργανισμού που αφορά τη διασπορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙδΕΚ.

© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc