Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), μαζί με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) της Ελλάδας, Εθνικά Σημεία Επαφής […]