Νέες λειτουργίες στο Funding and Tenders Portal της ΕΕ