Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τις Προσκλήσεις CO-DEVELOP/ICT-HEALTH/0322 και CO-DEVELOP/GT/0322 του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων  υποβολής προτάσεων CO-DEVELOP/ICT-HEALTH/0322 και CO-DEVELOP/GT/0322  του προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη», η διαδικασία αξιολόγησης των οποίων ολοκληρώθηκε εντός τριάμισι (3,5) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση “CODEVELOP-ICT-HEALTH/0322”ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία 19 Μαΐου 2022. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκαν μέσω της πύλης IRIS και είναι διαθέσιμα εδώ.

Η Πρόσκληση “CODEVELOP-GT/0322”ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία 17 Μαΐου 2022. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκαν μέσω της πύλης IRIS και είναι διαθέσιμα εδώ.

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων ακολουθήθηκε διαδικασία Αξιολόγησης Εξ’ αποστάσεως Από Τρεις (3) Ανεξάρτητους Αξιολογητές, η οποία σύμφωνα με την προκήρυξη Προγραμμάτων RESTART περιλαμβάνει την αξιολόγηση των προτάσεων από Ομάδα Αξιολόγησης (Consensus Group) που αποτελείται από τρεις (3) ανεξάρτητους αξιολογητές και έναν εισηγητή (rapporteur). Η Ομάδα Αξιολόγησης καταλήγει σε μια κοινή θέση αναφορικά με την αξιολόγηση της Πρότασης, συμπεριλαμβανομένων κοινών βαθμολογιών και σχολίων στα επιμέρους Κριτήρια Αξιολόγησης και υποβάλλει κοινό Δελτίο Αξιολόγησης (Consensus Report) το οποίο κοινοποιείται στους Συντονιστές Έργων. Στις περιπτώσεις όπου η Ομάδα Αξιολόγησης δεν μπορεί να καταλήξει σε κοινό Δελτίο Αξιολόγησης (Consensus Report), πραγματοποιείται ψηφοφορία μεταξύ των τριών (3) ανεξάρτητων αξιολογητών και λαμβάνεται απόφαση κατά πλειοψηφία.