ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Δημοπρασία για πώληση κινητής επίπλωσης και εξοπλισμού γραφείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 

Δημοπρασία για πώληση κινητής επίπλωσης και εξοπλισμού γραφείου

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει ότι διαθέτει προς πώληση, μέσω δημοπρασίας, κινητή επίπλωση και εξοπλισμό γραφείου.

 

Διαδικασία Δημοπρασίας

 

  • Οι Προσφορές θα γίνονται δεκτές από την 1η μέχρι την 9η Ιουλίου 2021, μεταξύ των ωρών 10:00 – 14:00 στα γραφεία του ΙδΕΚ στη Λευκωσία (Λεωφόρος Στροβόλου 123, 2042) μετά από επιτόπια επίσκεψη και εξέταση της προς πώληση κινητής επίπλωσης και εξοπλισμού.

 

  • Οι Προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο χώρο υποδοχής του ΙδΕΚ σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τον τίτλο «Προσφορά για Δημοπρασία Κινητής Επίπλωσης και Εξοπλισμού».

 

 

  • Όλες οι προσφορές ανά έπιπλο/εξοπλισμό θα υποβάλλονται σε Ευρώ σε ακέραιους αριθμούς.

 

  • Οι Προσφοροδότες δεσμεύονται με τις Προσφορές που υποβάλλουν ότι η προσφορά τους παραμένει σε ισχύ μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία για τη λήψη της νενομισμένης απόφασης από το ΙδΕΚ, το αργότερο μέχρι την 13η Ιουλίου 2021.

 

  • Προσφορές μπορούν να υποβληθούν από ενδιαφερόμενα άτομα ή οργανισμούς.

 

  • Νοείται ότι οι Προσφοροδότες θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι αναγκαίοι πόροι για την αγορά κινητής επίπλωσης ή/και εξοπλισμού γραφείου υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους.

 

  • Το ΙδΕΚ έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει προσφορές και η απόφασή του είναι τελεσίδικη.

 

Ενέργειες μετά τη Δημοπρασία

 

  • Ο/Η Προσφοροδότης με την υψηλότερη Προσφορά υποχρεούται όπως προβεί σε άμεση πληρωμή του συνόλου του ποσού της τιμής που κατακυρώθηκε. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί στο ΙδΕΚ με την ολοκλήρωση της δημοπρασίας μέσω ηλεκτρονικού τραπεζικού εμβάσματος, το αργότερο μέχρι την 14η Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00.

 

  • Ο/Η επιτυχής Προσφοροδότης έχει υποχρέωση όπως με δικά του έξοδα στις 15 Ιουλίου 2021 παραλάβει και μεταφέρει το σύνολο της κινητής επίπλωσης ή/και εξοπλισμού που του κατακυρώθηκε.

 

Πρόσθετες πληροφορίες

 

  • Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22-205018 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@research.org.cy.

Δημοπρασία – Έντυπο Υποβολής Προσφοράς (29 Jun 2021)