Ανώτερος/η Λογιστικός/η Λειτουργός (03/RIF2023)

Το Ίδρυμα

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

 

Η Θέση

 

Αρμοδιότητες

Υπεύθυνος/η, μεταξύ άλλων, για:

 • Την ορθή και ολοκληρωμένη τήρηση και παρουσίαση των Αρχείων ή οποιωνδήποτε άλλων καταστάσεων και λογαριασμών του Τμήματος.
 • Την εποπτεία και διενέργεια δαπανών του ΙδΕΚ, στο πλαίσιο του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο (73(Ι)/2016).
 • Την εποπτεία, την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση των οικονομικών ελέγχων των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΙδΕΚ.
 • Την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του ΙδΕΚ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
 • Τον συντονισμό της λήψης πληροφοριών για την ετοιμασία του ετήσιου και πολυετούς προϋπολογισμού του ΙδΕΚ.
 • Την παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου και πολυετούς προϋπολογισμού του ΙδΕΚ.
 • Την ετοιμασία εμπεριστατωμένων εισηγήσεων για βελτιώσεις στις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίας του ΙδΕΚ.
 • Την επίτευξη των στόχων και των δεικτών απόδοσης του Τμήματος, για θέματα υπό την ευθύνη του/της.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επαγγελματικός τίτλος Εγκεκριμένου Λογιστή / Εγκεκριμένης Λογίστριας (π.χ. ACA, ACCA, CPA).
 • Εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα / τίτλος / ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημίου.
 • Οκταετής υπεύθυνη θέση σε συναφή με τη θέση θέματα εκ των οποίων τρία χρόνια με εποπτικά καθήκοντα (ή πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λογιστικού/ής Λειτουργού στο ΙδΕΚ).
 • Καλή γνώση των κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τον τομέα της Έρευνας /Τεχνολογίας
 • Επαρκής γνώση των διεθνών δεδομένων και ιδιαίτερα των μέτρων και πολιτικών που διαμορφώνονται και εφαρμόζονται στο διεθνή χώρο σε ότι αφορά την έρευνα και την τεχνολογία
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, , υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και πολύ καλός χειρισμός του διαδικτύου.

 

Απολαβές και Ωφελήματα

 • €4,750 αρχικός μηνιαίος μισθός, στη μισθολογική κλίμακα ΙδΕΚ-ΚΜ3.
 • 13ος μισθός.
 • Στο βασικό μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία και καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 • Επιχορηγημένο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, συμπληρωματικό του ΓΕΣΥ.
 • Ταμείο Προνοίας με 7% Εισφορά Εργοδότη.
 • Δωρεάν χώρος στάθμευσης.

 

Υποβολή Αιτήσεων

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΕΔΩ ή μέσα από την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ.
 • Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Μαΐου 2023.
 • Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.
 • Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το [email protected].

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.