Αποτελέσματα Πρόσκλησης INNOVATE/1221 – Α΄ Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της A΄ Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με κωδικό «INNOVATE/1221».

 

Η Πρόσκληση ανακοινώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία στις 22 Φεβρουαρίου 2022. Το Ίδρυμα ολοκλήρωσε τη διαδικασία εντός 11 εβδομάδων από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων έχουν ανακοινωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πύλης IRIS και είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι Προτάσεις του εν λόγω Προγράμματος αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Αξιολόγησης ακολουθήθηκε από το Ίδρυμα διαδικασία αξιολόγησης εξ’ αποστάσεως από Δύο (2) Ανεξάρτητους Αξιολογητές. Στην Β’ Φάση Αξιολόγησης προχωρούν οι προτάσεις με την ψηλότερη βαθμολογία (με φθίνουσα σειρά), έως ότου το σύνολο των αιτούμενων χρηματοδοτήσεων των προτάσεων ισούται με το διπλάσιο του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, και με την προϋπόθεση ότι έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση (βαθμολογία τουλάχιστον 12,00/15,00).

 

Για τη Β’ Φάση Αξιολόγησης το Ίδρυμα θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες με επιχειρηματικό υπόβαθρο. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία διεξαγωγής της Β’ Φάσης Αξιολόγησης θα σταλούν στους Συντονιστές Έργων των προτάσεων που προχωρούν στη Β’ Φάση.

 

Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης από το ΙδΕΚ, είναι στην κρίση της Επιτροπής και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.