Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στήριξη της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Horizon Europe και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ε&Κ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για να προσφέρει τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες προς τους κυπριακούς φορείς ώστε να συμμετέχουν στο επικείμενο Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας Ευρώπη» της Ε.Ε. (2021-2027), αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες καλεί όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να συμπληρώσουν τα στοιχεία και τους τομείς δράσης τους στο ερωτηματολόγιο που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όσοι/όσες συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο θα έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας (π.χ. Horizon Europe, COST, EUREKA) συμπεριλαμβανομένων οριζόντιων θεμάτων (π.χ. ERC, EIC, Widening, MSCA) και άλλων ζητημάτων (π.χ. διανοητική ιδιοκτησία, ηθική).

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από τα Εθνικά Σημεία Επαφής και για σκοπούς στοχευμένης και αποδοτικότερης ενημέρωσης σας με γνώμονα πάντα το έννομο συμφέρον σας.

 

Απαντήστε στο σύντομο ερωτηματολόγιο εδώ.