Ενημερωτικά Διαδικτυακά Εργαστήρια (Webinars) των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας «Pre-Seed», «Seed» και «Innovate»

Στις 14 και 16 Δεκεμβρίου 2021, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Προγραμμάτων Καινοτομίας, διοργάνωσε Διαδικτυακά Εργαστήρια (Webinars) για παρουσίαση των κανονισμών και των προϋποθέσεων συμμετοχής στα Προγράμματα, των επιλέξιμων δραστηριοτήτων και δαπανών, των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης Προτάσεων, καθώς και άλλων χρήσιμων πληροφοριών.

 

Οι παρουσιάσεις και οι βιντεοσκoπήσεις των Εργαστηρίων είναι διαθέσιμες πιο κάτω για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Webinar «Νεοφυείς Επιχειρήσεις – Προσκλήσεις PRE-SEED/1221 και SEED/1221», 14/12/2021

 

Παρουσίαση

Video

 

Webinar «Υφιστάμενες Επιχειρήσεις – Πρόσκληση INNOVATE/1221», 16/12/2021

 

Παρουσίαση

Video