Επιτυχία της Κύπρου στην Ανοικτή Πρόσκληση COST 2022 – Νέες Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Δράσεις COST

Επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2022 για δημιουργία νέων Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in Science and Technology), καθώς συμμετέχει σε τριάντα τρεις (33) από τις συνολικά εβδομήντα (70) προτάσεις για δημιουργία νέων Δράσεων COST που εγκρίθηκαν, έχοντας μάλιστα συντονιστικό ρόλο σε μία (1) εξ αυτών. Το ερχόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι ενέργειες για διορισμό των πενήντα πέντε (55) ερευνητών και ερευνητριών από την Κύπρο που συμμετείχαν στις συγγραφικές ομάδες των πετυχημένων Δράσεων COST, προκειμένου να ξεκινήσει η συμμετοχή τους.

Στη συνέχεια, άλλοι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στις νέες Δράσεις COST θα μπορούν να αιτηθούν τη συμμετοχή τους, περίπου από τα μέσα Ιουνίου 2023, οπότε και θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του COST τα Μνημόνια Συναντίληψης (Memoranda of Understanding – MoUs) των νέων Δράσεων, υποβάλλοντας αίτημα προς το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), που λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο για προώθηση του COST. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητές / ερευνήτριες που απασχολούνται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο και εκπονούν ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα συναφή με το αντικείμενο της Δράσης. Προς τούτο, ακολουθεί λίστα των νέων Δράσεων COST στις οποίες δεν υπάρχει εκπροσώπηση της Κύπρου και καλούνται όσοι ερευνητές / ερευνήτριες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν όπως, αφού μελετήσουν τον σκοπό και τις δραστηριότητες της Δράσης μέσα από το MoU της, καθώς και τα κριτήρια και τους εθνικούς κανονισμούς συμμετοχής, υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς το ΙδΕΚ.

 

Νέες Δράσεις COST χωρίς εκπροσώπηση από την Κύπρο

Κωδικός Τίτλος Δράσης COST
CA22102 European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability
CA22103 A COMPREHENSIVE NETWORK AGAINST BRAIN CANCER
CA22107 Bringing Experiment and Simulation Together in Crystal Structure Prediction
CA22109 Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine
CA22110 Cooperation, development and cross-border transfer of Industrial Symbiosis among industry and stakeholders
CA22111 A European consortium to determine how complex, real-world environments influence brain development
CA22115 A Multilingual Repository of Phraseme Constructions in Central and Eastern European Languages
CA22116 The Great Leap. Multidisciplinary approaches to health inequalities, 1800-2022
CA22118 Radionuclide theragnostics for personalised medicine
CA22122 Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities
CA22126 European Network On Lexical Innovation
CA22127 COllaboratively DEveloped culturallY Appropriate and inclusive Assessment tool for Palliative Care EDUcation
CA22128 Establishing Networks to Implement the Principles on Effective Interviewing for Investigations
CA22132 Open Network on DEM Simulations
CA22133 The birth of solar systems
CA22136 Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science
CA22138 Recovery of Mining District Network
CA22139 Justice to youth language needs: human rights undermined by an invisible disadvantage
CA22140 Improved Knowledge Transfer for Sustainable Insect Breeding
CA22141 Integrated DSS for delivery of ecosystem services based on EU forest policies
CA22142 Beneficial rOOt-associated microorganisms for SusTainable agriculture
CA22145 Computational Techniques for Tabletop Games Heritage
CA22146 Harnessing the potential of underutilized crops to promote sustainable food production
CA22147 European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions
CA22149 Research Network for Interdisciplinary Studies of Transhistorical Deliberative Democracy
CA22150 Comparative Research on the Executive Triangle in Europe
CA22152 Supporting emerging care economy, empowering caregivers to provide safe care at home
CA22154 Data-driven Applications towards the Engineering of functional Materials: an Open Network
CA22155 EU-PoTaRCh – a network for forest by-products charcoal, resin, tar, potash
CA22156 Transformations international Experience and Research network for Sustainable futures
CA22158 Exploiting Plant-Microbiomes Networks and Synthetic Communities to improve Crops Fitness
CA22159 National, International and Transnational Histories of Healthcare, 1850-2000
CA22160 Enhancing knowledge of BIOmolecular solutions for the well-being of European AQUAculture sector
CA22163 Solving bottlenecks in eel reproduction to support sustainable aquaculture
CA22166 Safety in the Game Meat Chain
CA22167 Participatory Approaches with Older Adults
CA22170 TEndon Regeneration NETwork

 

Σκοπός του  COST (European Cooperation in Science and Technology) είναι να παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές / ερευνήτριες, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού του, το COST, χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης δικτύων, γνωστών ως Δράσεων COST, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών / ερευνητριών από διάφορες χώρες, που υλοποιούν ερευνητική εργασία σε όμοιο αντικείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / ες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Λειτουργούς του ΙδΕΚ: κα Κατερίνα Καρακασίδου ([email protected], 22205036) και Δρ Μαίρη Οικονόμου ([email protected], 22205051).