IRIS Portal

Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του Ιδρύματος από τη στιγμή που εκεί υποβάλλονται και αξιολογούνται οι αιτήσεις προς χρηματοδότηση από το οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά συνέπεια θέλουμε να έχει πιο εμφανή θέση εντός της αρχικής σελίδας. Ίσως με την εισαγωγή ενός πιο ευδιάκριτου banner.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι έντονη η παρουσία του IRIS portal.

H2020 ΚΥΠΡΟΣ
Η Κύπρος στον ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020

Η Κύπρος συμμετέχει στα ΠΠ από το 1998 με ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά για το μέλλον αποτελέσματα. Το 5ο ΠΠ (1998 –  2002) στήριξε την κυπριακή έρευνα με περίπου 20 εκ. ευρώ και το 6ο ΠΠ (2002 – 2006) με 27,6 εκ. ευρώ.

Το Δεκέμβριο του 2006 προκηρύχθηκε το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ), καλύπτοντας την χρονική περίοδο 2007-2013. Το 7ο ΠΠ αποδείχτηκε ένα πολύ ελκυστικό Πρόγραμμα για την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου, δεδομένου ότι υποβλήθηκαν περίπου 2434 επιλέξιμες Προτάσεις με κυπριακή συμμετοχή. Από αυτές, οι 390 πέρασαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και χρηματοδοτήθηκαν εξασφαλίζοντας για τους φορείς από την Κύπρο περίπου 93,2 εκ. ευρώ με μέσο όρο επιτυχίας περίπου 15%.

Από την έναρξη του Προγράμματος μέχρι τώρα υποβλήθηκαν από κυπριακούς φορείς  2.579 Επιλέξιμες Προτάσεις, με 3.305 συμμετοχές και αιτούμενη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. ύψους 839.47 Εκ. Ευρώ. Ο αριθμός των Προτάσεων με Συντονιστή από την Κύπρο ανέρχεται σε 819.

Από τις Προτάσεις που υποβλήθηκαν με κυπριακή συμμετοχή, επιλέγηκαν για χρηματοδότηση 330 Προτάσεις, με 435 συμμετοχές και αιτούμενη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. ύψους  129,34 Εκ. Ευρώ, που έχει ήδη ξεπεράσει το ποσό που είχε εξασφαλίσει η Κύπρος από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013, που είχε ανέλθει σε 93,17 Εκ. Ευρώ. Από τις 435 συμμετοχές από την Κύπρο, 141 αφορούν Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Η αιτούμενη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για τις κυπριακές ΜμΕ ανέρχεται σε 38,65 Εκ. Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής αιτούμενης χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων,

ποσοστό που υπερτερεί σημαντικά του αντίστοιχου συνολικού ποσοστού για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το οποίο ανέρχεται σε 17%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές των χωρών μελών της Ε.Ε. στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», Η Κύπρος έχει θετικό πρόσημο εξασφαλίζοντας περισσότερα χρήματα από αυτά που συνεισφέρει στο Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, για κάθε ένα 1 ευρώ που συνεισφέρει καταφέρνει να αντλήσει κάτι περισσότερο από 3 ευρώ, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε., καθώς και την πρώτη θέση σε σχέση με το κατά κεφαλή Καθαρό Οικονομικό Όφελος από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» των χωρών μελών της Ε.Ε. ανέρχεται σε 14%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις συνεργαζόμενες χώρες ανέρχονται σε 11% και 15% αντίστοιχα. Το ποσοστό επιτυχίας για την Κύπρο ανέρχεται σε 12,49%.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για τη συμμετοχή της Κύπρου στα ΠΠ κρίνονται ως ενθαρρυντικά. Είναι αξιοσημείωτη η συμμετοχή των κυπριακών επιχειρήσεων στον «Ορίζοντα 2020» η οποία είναι σημαντικά ψηλότερη συγκριτικά με τη συνολική συμμετοχή των επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα. Πρέπει να αναγνωριστεί, ωστόσο, πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για βελτίωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή κυπριακών φορέων σε πιο ανταγωνιστικές κοινοπραξίες καθώς και στη διεύρυνση της συμμετοχής των κυπριακών φορέων ως συντονιστές των υποβαλλόμενων Προτάσεων.

Πως το ΙδΕΚ μπορεί να σε βοηθήσει

Υπηρεσίες | Ο ρόλος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα έχει ανατεθεί στο ΙδΕΚ. Το ΙδΕΚ, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης, αλλά και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την έρευνα και την καινοτομία, υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα ερευνητικά έργα της ΕΕ.

Το ΙδΕΚ είναι στη διάθεση των ερευνητών για παροχή άμεσης πληροφόρησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (π.χ. ανεύρεση εταίρων, προεπισκόπηση προτάσεων, επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.), για την ουσιαστική υποστήριξη των κυπριακών φορέων.

Το Ίδρυμα θα διοργανώνει κατά καιρούς ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις Θεματικές Προτεραιότητες ή εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα του Προγράμματος.  

Δίκτυο ΕΣΕ | Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου

Με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής κυπριακών φορέων στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχουν διοριστεί Εθνικά Σημεία Επαφής για όλες τις δραστηριότητες του Προγράμματος με κύριες αρμοδιότητες:

 • τη συστηματική και σε βάθος ενημέρωσή τους για την ενότητα την οποία εκπροσωπούν,
 • τη συστηματική διοχέτευση πληροφοριών προς την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου αναφορικά με την ενότητα για την οποία έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι,
 • τη διοργάνωση εκπαιδευτικών ή άλλων σεμιναρίων,
 • την παροχή βοήθειας και επίλυσης αποριών στο στάδιο ετοιμασίας ερευνητικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της προεπισκόπησης προτάσεων,
 • τη στήριξη στην εξεύρεση συνεργατών από το εξωτερικό,
 • την Προεπισκόπηση Προτάσεων

Περαιτέρω παροχή βοήθειας για Προτάσεις και Έργα μπορούν να αφορούν στα εξής:

 • Θέµατα ∆ικαιωµάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας & Συµφωνητικού Κοινοπραξίας
 • Εξατοµικευµένη στήριξη/συµβουλές σε διαχειριστικά θέµατα και θέµατα συµβολαίων (π.χ. δικαιώµατα/ευθύνες συµµετεχόντων)
 • Στήριξη κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του Έργου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για οποιεσδήποτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα.

Για γενικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 22205050 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected].

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙδΕΚ
Διάχυση Πληροφόρησης για το Πρόγραμμα
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
 1. Στοχευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα σε βάσεις ενδιαφερομένων
 2. Απευθείας επαφή (τηλεφωνική ή προσωπική συνάντηση)
 3. Η2020 Blogspot και Facebook Website
Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων
 1. Γενικές Ενημερωτικές Ημερίδες προς το ευρύ κοινό ή οργανωμένα σύνολα
 2. Εξειδικευμένες θεματικές Ενημερωτικές Ημερίδες
Ανεύρευση Εταίρων για την
Υποβολή Πρότασης
 1. Στοχευμένα Έντυπα αναζήτησης εταίρων
 2. Διοργάνωση Ημερίδων Δικτύωσης
 3. Χρηματοδότηση για συμμετοχή σε Ημερίδες Δικτύωσης που διοργανώνονται στο εξωτερικό
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και
Στήριξη για τη Συγγραφή Πρότασης
 1. Επίλυση αποριών σε διαδικαστικά θέματα
 2. Επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 3. Διοργάνωση στοχευμένων Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων για αρχάριους και έμπειρους συμμετέχοντες
 4. Προεπισκόπηση Προτάσεων
Παροχή Στήριξης στην Υλοποίηση Έργων
 1. Συμβουλές για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Συμφωνητικού Συνεργασίας
 2. Εξατομικευμένη στήριξη / συμβουλές σε διαχειριστικά θέματα υλοποίησης των Έργων
© Copyright 2023 - Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Designed & Developed by NETinfo Plc