Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων Προγραμμάτων PRE-SEED, SEED και INNOVATE

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας υπενθυμίζει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις επερχόμενες καταληκτικές ημερομηνίες των Ανοικτών Προσκλήσεων των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Καινοτομίας ως ακολούθως:

 

  • PRE–SEED/1221 – Πρόγραμμα «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη STARTUPs με Διεθνή Προσανατολισμό»: 14 Φεβρουαρίου 2022, 13:00

 

  • SEED/1221 – Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από STARTUPs»: 18 Φεβρουαρίου 2022, 13:00

 

  • INNOVATE/1221– Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις»: 22 Φεβρουαρίου 2022, 13:00

 

Η υποβολή πρότασεων για τις ανοικτές προσκλήσεις των πιο πάνω Προγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ.

 

Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος για τα εν λόγω Προγράμματα, ενθαρρύνεται η έγκαιρη ετοιμασία και υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς προς αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας κατά τις τελευταίες μέρες.