Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας» (INNOVOUCHERS/1022)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας» (INNOVOUCHERS/1022).

 

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €185.000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις €5.000 ανά έργο.

 

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 13:00, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 

Το πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» στοχεύει στην ενθάρρυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έντασης γνώσης, μέσα από την αξιοποίηση «Κουπονιών Καινοτομίας» από τις δικαιούχες επιχειρήσεις τα οποία εξαργυρώνονται από φορείς που θα τους παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και τεχνογνωσία καινοτόμου, τεχνικής ή επιστημονικής φύσεως. H παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ (NextGenerationEU).

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στο Κείμενο της Πρόσκλησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΕΛ)

CALL FOR PROPOSALS (EN)

PART B – TECHNICAL ANNEX (EN)

 

Για πληροφορίες που αφορούν στις ανοικτές προσκλήσεις του Ιδρύματος καθώς και για χρήσιμα έγγραφα και οδηγούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την πύλη IRIS.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].