Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «R&I Internships» (INTERNSHIPS/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει το πρόγραμμα «R&I Internships» (INTERNSHIPS/0123).

Το πρόγραμμα «R&I Internships» έχει ως σκοπό την καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) και την ουσιαστική βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε θέματα Ε&Κ μέσω της φιλοξενίας τους σε καινοτόμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο internships που θα πραγματοποιούνται κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ταυτόχρονα, επιδιώκει στο να αναδείξει το ανερχόμενο οικοσύστημα καινοτομίας της Κύπρου ως ελκυστικό προορισμό για νέους και νέες εργαζόμενους και να βοηθήσει τις καινοτόμες εταιρίες να προσελκύσουν νέο ταλαντούχο προσωπικό.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις που:

– είτε κατέχουν πιστοποιητικό καινοτόμου επιχείρησης, το οποίο είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής,

– είτε υλοποιούν (κατά τον χρόνο υποβολής) έργο Ε&Κ χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. (είτε από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για Ε&Κ ή ως μέρος Ευρωπαϊκής Σύμπραξης) ή/και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, εξαιρουμένου του προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας».

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος, ανεξαρτήτως έτους φοίτησης, ενώ υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών/τριών και από το εξωτερικό.

H παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €100.000, με χρηματοδότηση €1.400 ανά φοιτητή/τρια που θα λάβει μέρος σε Internship συνολικής διάρκειας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα του ΙδΕΚ που βρίσκεται στο κείμενο της πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία 7 Φεβρουαρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στα πιο κάτω έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΛ)

CALL TEXT (EN)

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].