«Ορίζοντας Ευρώπη: «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» Προεπισκόπηση Προτάσεων στον Τομέα «Βιομηχανία»

Τη δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων που προσφέρει το ΙδΕΚ έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Τομέα «Βιομηχανία», οι οποίες ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2021 και εντάσσονται στην Πολυτομεακή Προτεραιότητα 4: «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

 

Η ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, μαζί με το σύνολο της σχετικής πληροφόρησης, είναι διαθέσιμες στην  Πύλη  Funding & Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στους συνδέσμους εδώ και εδώ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει καθοριστεί η 30η Μαρτίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών).

 

Η Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» αποτελεί μέρος του Πυλώνα 2 (Pillar ΙΙ): «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα», του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και έχει στόχο τη διαμόρφωση αξιόπιστων και ανταγωνιστικών στρατηγικών τεχνολογιών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, που θα της διασφαλίσουν ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και θα διαμορφώσουν καθοριστικά όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για τους ευρωπαίους πολίτες.

 

Ο προϋπολογισμός της Πολυτομεακής Προτεραιότητας για την περίοδο 2021-2022 ανέρχεται στα 3.5 δισεκατομμύρια Ευρώ, εκ των οποίων 1,5 δισεκατομμύρια Ευρώ θα διατεθούν για την υλοποίηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στον Τομέα της «Βιομηχανίας». Το Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 είναι διαθέσιμο εδώ και αποτελείται από 6 Θεματικές Ενότητες  (Destinations) που σκοπό έχουν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων και των επιδιωκόμενων αντίκτυπων του Στρατηγικού Σχεδίου του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Οι δυο Θεματικές Ενότητες: « Climate neutral, circular and digitised production» και «Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry» αφορούν σε θέματα «Βιομηχανίας» και ειδικότερα μεταξύ άλλων τη δημιουργία νέων κυκλικών αλυσίδων αξίας, την επίτευξη αυτονομίας για τη  μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία όσον αφορά τις πρώτες ύλες, νέα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων αλλά και την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, τη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγή και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Tο ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης να αξιοποιήσουν την υπηρεσία προεπισκόπησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την 15η Μαρτίου 2022, επικοινωνώντας εκ των προτέρων για σκοπούς προγραμματισμού με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα»: Δρ Άγγελο Ντάντο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205033) και κ. Γιώργο Χρίστου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205030).