«Ορίζοντας Ευρώπη: «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» Προεπισκόπηση Προτάσεων και Νέες Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής

Τη δυνατότητα αξιοποίησης της υπηρεσίας προεπισκόπησης προτάσεων που προσφέρει το ΙδΕΚ και συγκεκριμένα τα Εθνικά Σημεία Επαφής, έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων της Πολυτομεακής Προτεραιότητας (Cluster): «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», οι οποίες ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2021.

 

Οι ανοικτές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, μαζί με το σύνολο της σχετικής πληροφόρησης, είναι διαθέσιμες στην Πύλη Funding & Tender Opportunities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) στον σύνδεσμο εδώ. Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση του Προγράμματος Εργασίας (Work Programme) έχουν προκύψει διαφοροποιήσεις στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων, οι οποίες έχουν καθοριστεί για την 15η και 23η Φεβρουαρίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών) καθώς και την 10η Μαρτίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών).

 

Η Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» εντάσσεται στον Πυλώνα ΙΙ, ο οποίος αφορά στις παγκόσμιες προκλήσεις και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Βασικός στόχος της Πολυτομεακής Προτεραιότητας είναι μέσω της χρηματοδότησης έργων έρευνας και καινοτομίας, η αναστολή και η αναστροφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, η καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων, η εξυπηρέτηση των κλιματικών στόχων και η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και του νερού μέχρι το 2030.

 

Το Πρόγραμμα Εργασίας της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον έχει προϋπολογισμό γύρω στα 1,8 δισεκατομμύρια Ευρώ για την περίοδο 2021-2022 και συνολικά 9 δισεκατομμύρια Ευρώ για όλη την διάρκεια του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», με το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού να διατίθεται για χρηματοδότηση έργων έρευνας και καινοτομίας, τα οποία θα επιλέγονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες κατόπιν ανακοίνωσης Προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων. Το Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 είναι διαθέσιμο εδώ και αποτελείται από επτά Θεματικές Ενότητες (Destinations) που σκοπό έχουν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων και των επιδιωκόμενων αντίκτυπων του Στρατηγικού Σχεδίου του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2021-2022 θα ανακοινωθούν 19 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (Calls for Proposals) οι οποίες θα περιλαμβάνουν 186 επιμέρους Θεματικά Πεδία (Topics).

 

Tο ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης που προσφέρει, δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης να αξιοποιήσουν την υπηρεσία προεπισκόπησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από την 1η Φεβρουαρίου 2022, επικοινωνώντας εκ των προτέρων για σκοπούς προγραμματισμού με τα Εθνικά Σημεία Επαφής για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» κ. Γιώργο Χρίστου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205030) και Δρ Χαράλαμπο Παπατρύφωνος (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected], τηλέφωνο: 22205016).