Πρόγραμμα Εργασίας ERC 2023 – Ανακοίνωση Προσκλήσεων ERC Starting Grant και Synergy Grant 2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC), ανακοίνωσε στις 11 Ιουλίου 2023 την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος Εργασίας (Work Programme) για το 2023, το τρίτο σε σειρά στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027. Το Πρόγραμμα Εργασίας 2023 του ERC θα παρέχει χρηματοδότηση ύψους 2,2 δις Ευρώ σε άριστους επιστήμονες προκειμένου να υλοποιήσουν πρωτοποριακή έρευνα αιχμής.

Το Πρόγραμμα Εργασίας του ERC για το 2023, εισάγει δύο σημαντικούς νεωτερισμούς: Πρώτον, την προσθήκη δύο νέων λόγων επέκτασης του διαστήματος επιλεξιμότητας για Starting και Consolidator Grants, που αφορούν αιτούντες άσυλο ή ερευνητές/ερευνήτριες που επηρεάσθηκαν από φυσικές καταστροφές. Δεύτερον, την τροποποίηση της ημερομηνίας που λαμβάνεται υπ’ όψιν ως ημερομηνία απόκτησης του Διδακτορικού τίτλου, η οποία πλέον θεωρείται η ημερομηνία της επιτυχημένης υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα Εργασίας 2023 προβλέπει την παροχή ειδικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ERC Science Journalism Initiative, που θα υποστηρίξει δημοσιογράφους προκειμένου να επισκεφθούν ερευνητικούς φορείς, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα την έρευνα αιχμής και τον αντίκτυπό της.

Το χρονοδιάγραμμα των επερχόμενων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασίας 2023 συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα.

Οι πρώτες δύο Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η Πρόσκληση ERC Starting Grant 2023 (ERC-2023-StG) με προθεσμία υποβολής 25 Οκτωβρίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών) και έχει ανοίξει το σύστημα υποβολής προτάσεων μέσω του Funding and Tender Opportunities portal της ΕΕ. Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ERC Starting Grants, απευθύνονται σε άριστους ερευνητές / ερευνήτριες με 2 έως 7 χρόνια εμπειρία από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου (με δυνατότητα επέκτασης σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η μητρότητα), οι οποίοι/ες διαθέτουν ήδη πολλά υποσχόμενα επιστημονικά επιτεύγματα και θέλουν να υλοποιήσουν υψηλού επιπέδου, πρωτοποριακή έρευνα σε οποιοδήποτε τομέα. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία. Η χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει σε 1,5 εκ. ευρώ για περίοδο 4 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 1 εκ. ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Information for Applicants to the Starting and Consolidator Grant Calls, στο ERC Work Programme 2023 και στα λοιπά επίσημα έντυπα.

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η πρόσκληση ERC Synergy Grant 2023 (ERC-2023-SyG), με προθεσμία υποβολής την 8η Νοεμβρίου 2022 (17:00 ώρα Βρυξελλών) και έχει ανοίξει το σύστημα υποβολής προτάσεων μέσω του Funding and Tender Opportunities portal της ΕΕ. Τα ERC Synergy Grants χρηματοδοτούν ομάδες 2 έως 4 άριστων Κύριων Ερευνητών/ Ερευνητριών, οι οποίοι/ες συμπράττουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού φιλόδοξα ερευνητικά προβλήματα, συνδυάζοντας τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τους πόρους τους. Μοναδικό κριτήριο για τη χρηματοδότηση είναι η επιστημονική αριστεία, τόσο στο επίπεδο του προτεινόμενου έργου, όσο και στο επίπεδο των Κύριων Ερευνητών/Ερευνητριών, αλλά και στο επίπεδο της συνέργειας μεταξύ τους. Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει τα 10 εκ. ευρώ για περίοδο 6 ετών, με δυνατότητα επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους 4 εκ. ευρώ σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Information for Applicants to the Synergy Grant Calls, στο ERC Work Programme 2023 και στα λοιπά επίσημα έντυπα.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μπορεί να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης για υποβολή στις Προσκλήσεις του ERC, μέσω παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής στήριξης, προεπισκόπησης προτάσεων, προετοιμασίας κατά το στάδιο της συνέντευξης κ.α. Επιπρόσθετα, το ΙδΕΚ έχει επιλεγεί και συμμετέχει στο ERC Mentoring Initiative, μέσω του οποίου μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε μέντορες (παλαιούς αξιολογητές του ERC ή χρηματοδοτούμενους) για τους ερευνητές/ερευνήτριες που υποστηρίζει. Oι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής για το ERC (Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα, [email protected], τηλ. 22205036).