Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί (RIF01/2021)

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού εδώ.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την προκήρυξη δυο (2) θέσεων Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών.

 Αρμοδιότητες

 • Τήρηση και παρουσίαση λογιστικών βιβλίων ή οποιωνδήποτε άλλων λογιστικών καταστάσεων και λογαριασμών.
 • Συμβολή στον οικονομικό έλεγχο των υπό υλοποίηση ερευνητικών σχεδίων και υποβολή σχετικών εκθέσεων.
 • Ετοιμασία εγγράφων προσφορών.
 • Έκδοση ενταλμάτων πληρωμής και επιταγών.
 • Εκτέλεση επιπρόσθετων λογιστικών καθηκόντων.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Επιτυχία στην εξέταση LCCI Accounting Higher Level ή σε άλλη ισότιμη εξέταση.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον και οργανωτική ικανότητα.
 • Σχετική επαγγελματική πείρα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Πακέτο Απολαβών και Ωφελήματα

 • Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού με αρχικό μηνιαίο μισθό €1,298.49.
 • 13ος μισθός.
 • Επιπρόσθετη ενθαρρυντική αμοιβή με βάση την απόδοση / επίτευξη των ετήσιων στόχων.
 • Ταμείο Προνοίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης εδώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τον σύνδεσμο εδώ.

Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].