5η Έκθεση Παρακολούθησης της Ενσωμάτωσης των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στον Ορίζοντα 2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόσφατα ανακοινώσει την Έκθεση Παρακολούθησης με τίτλο ‘5th Monitoring Report on the Integration of SSH in H2020’. Η εν λόγω Έκθεση, η οποία βρίσκεται διαθέσιμη εδώ, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της ενσωμάτωσης των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Social Sciences and Humanities – SSH) στα επιμέρους Προγράμματα του Ορίζοντα 2020 για το έτος 2018, καθότι οι εν λόγω Επιστήμες αποτελούν οριζόντια προτεραιότητα του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα, η 5η Έκθεση Παρακολούθησης, η οποία αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά 130 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Ορίζοντα 2020 με SSH-χαρακτήρα (SSH-flagged topics), έχει συμπεριλάβει για πρώτη φορά και σε αυτή την εκδοχή της ανάλυση για τα Προγράμματα European Research Council (ERC), Future Emerging Technologies (FETs), Marie Skłodowska-Curie actions (MSCAs), Research Infrastructures (RIs) και Science with and for Society (SwafS).

Τα στοιχεία που προκύπτουν είναι ενθαρρυντικά και συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • 391 Έργα έχουν χρηματοδοτηθεί εντός του 2018 μέσω Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων με SSH-χαρακτήρα σε σύγκριση με 262 Έργα το 2017,
  • 1,9 δις Ευρώ έχουν κατανεμηθεί σε Έργα Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων με SSH-χαρακτήρα σε σύγκριση με 1,2 δις Ευρώ για το 2017,
  • 26% των εταίρων στις κοινοπραξίες προέρχονται καθαρά από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,
  • Η μεγαλύτερη κατανομή των SSH εταίρων προέρχεται από τις Οικονομικές Επιστήμες και Μάρκετινγκ (28%), ενώ ακολουθούν οι Πολιτικές Επιστήμες, η Δημόσια Διοίκηση και τα Νομικά Θέματα (25%),
  • 65% των χρηματοδοτούμενων Έργων κρίθηκαν να παρουσιάζουν ποιοτική ενσωμάτωση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Η Ε.Ε. θα συνεχίσει την προσπάθεια ενσωμάτωσης των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και στο Horizon Europe, το επερχόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο της .Ε.Ε για Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027. Για να το υλοποιήσει αυτό, θα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες ως οριζόντιο ζήτημα (cross-cutting issue). Παράλληλα, ως μέτρα ενίσχυσης της παρουσίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο επερχόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο συζητούνται: η αναθεώρηση της διαδικασίας αξιολόγησης για τις Ενότητες που αφορούν στην Αριστεία (Excellence) και τον Αντίκτυπο (Impact), η δημιουργία νέας κατηγορίας διαθεματικών εμπειρογνωμόνων για τα πάνελ αξιολογήσεων με Προτάσεις από SSH-flagged Προσκλήσεις, καθώς και η συμπερίληψη ενός νέου Παραδοτέου που θα έχει τη μορφή του Social Development Plan (SDP), το οποίο θα περιγράφει τη συνεισφορά των πεδίων SSH στο χρηματοδοτούμενο Έργο. Όλα τα πιο πάνω σημεία βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση και ως εκ τούτου οι αναφορές στην παρούσα Ανακοίνωση δεν είναι τελικές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» στον Ορίζοντα 2020 που παρακολουθεί θέματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, κα. Κωνσταντίνα Μακρή (τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]) και κα Κατερίνα Καρακασίδου-Μάλλα (τηλ. 22205036, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).