Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση CONCEPT/0722 του «Προγράμματος Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων “CONCEPT/0722” του προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας», η διαδικασία αξιολόγησης των οποίων ολοκληρώθηκε εντός δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων από την καταληκτική ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση ανακοινώθηκε στις 7 Ιουλίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία στις 7 Οκτωβρίου 2022. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκαν μέσω της πύλης IRIS και είναι διαθέσιμα εδώ.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθήθηκε διαδικασία εξ’ αποστάσεως επιστημονικής αξιολόγησης από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.