Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση INNOVOUCHERS/0722 του Προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων INNOVOUCHERS/0722 του προγράμματος «Κουπόνια Καινοτομίας», η διαδικασία αξιολόγησης των οποίων ολοκληρώθηκε εντός ενός (1) μήνα από την καταληκτική ημερομηνία.

 

Συγκεκριμένα, η Πρόσκληση ανακοινώθηκε στις 4 Ιουλίου 2022, με καταληκτική ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2022. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκαν μέσω της πύλης IRIS και είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Για την αξιολόγηση των Προτάσεων ακολουθήθηκε διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης από το ΙδΕΚ, η οποία σύμφωνα με την προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART αποσκοπεί στην εξασφάλιση της τήρησης συγκεκριμένων προδιαγραφών και προϋποθέσεων που καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.