Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης ENTERPRISES/0521

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ENTERPRISES/0521 του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις».

 

Η πρόσκληση ανακοινώθηκε στις 10 Μαΐου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την 10η Σεπτεμβρίου 2021. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκαν χθες μέσω της πύλης IRIS και είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Για την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθήθηκε από το Ίδρυμα διαδικασία αξιολόγησης εξ’ αποστάσεως από τρεις (3) Ανεξάρτητους Αξιολογητές με Κοινό Δελτίο Αξιολόγησης (Consensus Report).

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση ενός (1) έργου στο πεδίο των Υδρογονανθράκων, επιλέγηκε η πρώτη σε βαθμολογία πρόταση από το σύνολο των προτάσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο «Αξιοποίηση Υδρογονανθράκων» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3CY).

 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, για περιπτώσεις ισοβαθμίας εφαρμόζονται σχετικές πρόνοιες της Προκήρυξης.