Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks/Διδακτορικά Δίκτυα

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη Δράση MSCA Doctoral Networks (Διδακτορικά Δίκτυα).

H δεύτερη προκήρυξη της Δράσης Doctoral Networks ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2022 και έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τις 15 Νοεμβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα Funding & Tenders εδώ.

Τα Διδακτορικά Δίκτυα MSCA στοχεύουν στην εκπαίδευση δημιουργικών, καινοτόμων και ευέλικτων διδακτορικών υποψηφίων, ικανών να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, μετατρέποντας τη γνώση και τις ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, συνεισφέροντας στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της Ε.Ε. Τα Δίκτυα αυτά επιδιώκουν να αυξήσουν την ελκυστικότητα και την αριστεία της διδακτορικής κατάρτισης στην Ευρώπη. Στόχος τους είναι να εξοπλίσουν τους/ις ερευνητές/ιες με ένα συνδυασμό ερευνητικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, και να τους προσφέρουν βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας, μέσω της διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας, σε συνδυασμό με μια διευρυμένη κουλτούρα καινοτομίας.

 

Η Δράση Διδακτορικά Δίκτυα MSCA απευθύνεται σε δίκτυα οργανισμών τόσο από τον ακαδημαϊκό (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ερευνητικές υποδομές) όσο και μη-ακαδημαϊκό τομέα (επιχειρήσεις, ΜΜΕ, ΜΚΟ κλπ) για τη δημιουργία διδακτορικών προγραμμάτων, με περιεχόμενο ανοικτό σε όλα τα ερευνητικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων και των μορφών:

  • Industrial Doctorates, για την κατάρτιση σε ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς τομείς, με κοινή εποπτεία.
  • Joint Doctorates, για τη συνεργασία οργανισμών που οδηγεί σε κοινό/πολλαπλό διδακτορικό δίπλωμα.

 

Ενημερωτικό Υλικό:

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τους κανόνες συμμετοχής, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συγγραφή προτάσεων είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το ΙδΕΚ στις 24 Μαΐου 2022, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) της Ελλάδας και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency – REA). Η οπτικογράφηση της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη εδώ, και οι παρουσιάσεις εδώ.

Αναζήτηση Συνεργατών:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εντοπίσουν συνεργάτες για συμμετοχή στη Δράση, πραγματοποιώντας εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης του ευρωπαϊκού έργου των Εθνικών Σημείων Επαφής, «MSCA-NET». Επιτρέποντας τη διοργάνωση κατ’ ιδίαν συναντήσεων, στόχος της πλατφόρμας είναι να φέρει κοντά ερευνητές, επιβλέποντες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες και ΜΚΟ από ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, ώστε να δημιουργηθούν νέες επαφές για την υποβολή προτάσεων στα Doctoral Networks, καθώς και τις υπόλοιπες προσκλήσεις MSCA του 2022.

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης ΙδΕΚ:

Tο ΙδΕΚ μπορεί να υποστηρίξει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες στη διαδικασία ετοιμασίας πρότασης, μέσω της παροχής συμβουλευτικής στήριξης και υπηρεσιών προεπισκόπησης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για υπηρεσίες προεπισκόπησης θα πρέπει να αποστείλουν την πρότασή τους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: