Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση των ακόλουθων πέντε (5) νέων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies»:

 

  • Πρόσκληση EP/KDT/2022-1-IA-T1/0722 – General Call According to ECS-SRIA 2022 (IA)
  • Πρόσκληση EP/KDT/2022-1-IA-FT2/0722 – Industrial Supply Chain for Silicon Photonics (IA)
  • Πρόσκληση EP/KDT/2022-1-IA-FT3/0722 – Design of Customisable and Domain Specific Open-source RISC-V Processors (ΙΑ)
  • Πρόσκληση EP/KDT/2022-2-RIA-T1/0722 – General Call According to ECS-SRIA 2022 (RIA)
  • Πρόσκληση EP/KDT/2022-2-RIA-FT2/0722 – Ecodesigned Smart Electronic Systems Supporting the Green Deal Objectives (RIA)

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πιο πάνω Προσκλήσεων, οι οποίες υποστηρίζουν τη συμμετοχή των φορέων από την Κύπρο στις αντίστοιχες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Key Digital Technologies, είναι 3.000.000 με μέγιστη χρηματοδότηση στις €500.000 ανά έργο (για τους φορείς από την Κύπρο).

 

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Key Digital Technologies (KDT) στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα των ηλεκτρονικών στοιχείων και συστημάτων (Electronic Components and Systems). Συγκεκριμένα, μέσα από τα χρηματοδοτούμενα Έργα, η Σύμπραξη KDT επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ΕΕ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, ώστε να καταστεί ηγέτιδα της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη προηγμένων ημιαγωγών και εφαρμογών που είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή κοινωνία και συμβάλλουν στην ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η υποβολή πρότασης Έργου γίνεται ηλεκτρονικά (on-line application form) από το Συντονιστή Φορέα του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας, μέσα από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ΕΕ για το Πρόγραμμα HORIZON Europe. Οι κυπριακοί φορείς που θα συμμετέχουν σε διεθνικές προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των πιο πάνω Προσκλήσεων, θα πρέπει εκτός από την κεντρική υποβολή της διεθνικής Πρότασης, να υποβάλλουν και πρόταση προς το ΙδΕΚ, μέσω της Πύλης IRIS. Η αξιολόγηση των Προτάσεων γίνεται κεντρικά από την ΕΕ.

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 17:00 (Ώρα Βρυξελλών).

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13:00 (τοπική ώρα).

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα Κείμενα των Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων:

 

 

Για υποστήριξη των ενδιαφερόμενων και ενημέρωση για τους κανονισμούς και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ΙδΕΚ, θα διοργανώσει σχετικό διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar), στις 29 Ιουλίου 2022, ώρα 11:00-13:00 (τοπική ώρα). Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022, ώρα 13:00, στο σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_R-flTQ7oSaup01QRSlNG_w

 

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι συστήνεται όπως αξιοποιήσουν το εργαλείο δικτύωσης της Σύμπραξης για εξεύρεση συνεργατών για σκοπούς συμμετοχής σε Προτάσεις Έργων: https://ecscollaborationtool.eu/

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support@research.org.cy