Ανακοίνωση Πρόσκλησης Προγράμματος «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις», 25 Ιουνίου 2018

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» (START-UPS / 0618).

Το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και στοχεύει στην ενθάρρυνση των Νεοσύστατων Επιχειρήσεων να εμπλακούν σε δραστηριότητες έρευνας για τη δημιουργία νέων ή την ουσιαστική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών/μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η μέγιστη χρηματοδότηση θα ανέρχεται στις €75.000 ανά έργο. O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης θα ανέρχεται στα €750.000.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 13:00.

Η υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «Έρευνα στις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις» είναι διαθέσιμη μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης IRIS του ΙδΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών, ενώ περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ.