Ανακοίνωση Πρόσκλησης Προγράμματος «EUROSTARS Κύπρου», 17 Σεπτεμβρίου 2021

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «EUROSTARS Κύπρου» (EUROSTARS-3/0921).

 

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS Κύπρου» αποτελεί το μηχανισμό χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διασυνοριακά έργα του κοινού ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στην συμμετοχή φορέων από την Κύπρο στην πρώτη Πρόσκληση του Προγράμματος EUROSTARS-3, το οποίο εντάσσεται κάτω από την Πρωτοβουλία (Co-Fund Action) «Partnership on Innovative SMEs» και στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων να αναπτύξουν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, μέσα από την υλοποίηση διασυνοριακών Έργων και να αξιοποιήσουν εμπορικά τις νέες γνώσεις.

 

Η μέγιστη χρηματοδότηση για τους κυπριακούς φορείς θα ανέρχεται στις €200.000 ανά έργο, και στις €250.000 ανά έργο, στην περίπτωση που κυπριακή επιχείρηση αναλαμβάνει το ρόλο του Συντονιστή του διεθνούς δικτύου συνεργασίας. O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €500.000.

 

Η υποβολή πρότασης Έργου γίνεται ηλεκτρονικά (on-line application form) από τη Συντονίστρια Καινοτόμο Επιχείρηση του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας, μέσα από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Project Management Platform) του Προγράμματος EUROSTARS (https://auth.myeurekaproject.org/). Οι κυπριακοί φορείς που θα συμμετέχουν σε διεθνικές προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Προγράμματος EUROSTARS-3, θα πρέπει εκτός από κεντρική υποβολή της διεθνικής Πρότασης, να υποβάλλουν και πρόταση προς το ΙδΕΚ, μέσω της Πύλης IRIS. Η αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνει κεντρικά από τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUREKA.

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης είναι η 4η Νοεμβρίου 2021, ώρα 14:00 (CEST).

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 5η Νοεμβρίου 2021, ώρα 13:00 (τοπική ώρα).

 

Για την καλύτερη προετοιμασία των Προτάσεων τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τα ακόλουθα:

 

 

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως προχωρήσουν σε εγγραφή στο διαδικτυακό ενημερωτικό εργαστήριο του Οργανισμού EUREKA «Eurostars for Applicants», που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 11:00 (CEST) , μέσα από τον σύνδεσμο (https://register.gotowebinar.com/register/8321319920717472012).

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ.