Ανακοίνωση Πρόσκλησης του Προγράμματος PRIMA

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη (PRIMA)», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Το Πρόγραμμα PRIMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη δυναμικού έρευνας και καινοτομίας καθώς και καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για συστήματα παροχής και διαχείρισης νερού, συστήματα γεωργικής παραγωγής, και αλυσίδες αγρο-τροφικών προϊόντων, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του νερού, της ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων, της διατροφής, της υγείας, της ευημερίας και των προβλημάτων μεταναστευτικών ροών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος PRIMA έχουν ανακοινωθεί Προσκλήσεις που αφορούν στα Section 1 και Section 2 του ετήσιου Προγράμματος Εργασίας για το 2022, με συνολικό προϋπολογισμό €70 εκατομμύρια. Το Section 1 αφορά Προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το Section 2 αφορά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους των χωρών μελών του PRIMA.

Section 1

Το Section 1 αφορά Προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οργανισμού PRIMA, ύψους €33 εκατ. στη βάση των κανόνων του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και καλύπτει 4 θεματικές περιοχές, στις 3 θεματικές προτεραιότητες του PRIMA και σε συνδυασμό αυτών.

1 Thematic Area 1 Water management:

Topic 1.1.1-2022 (IA) Sustainable and integrated management of natural and artificial water storages and distribution infrastructures

2 Thematic Area 2 Farming systems:

Topic 1.2.1-2022 (RIA) Developing integrated soil data for the Mediterranean region: a gateway for sustainable soil management

3 Thematic Area 3 Agrofood chain:

Topic 1.3.1-2022 (IA) Alternative protein sources for the Mediterranean food value chain. From production, extraction, processing and marketing, to societal acceptance.

4 Nexus theme

Topic 1.4.1-2022 (IA) Predicting and testing options of socio-economic adaptation to declining Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) resources in the Mediterranean region

Topic 1.4.2-2022 (CSA) Development of a Mediterranean Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) Community of Practice.

Για το ολοκληρωμένο πλαίσιο και διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην συγκεκριμένη πρόσκληση του Section 1, που τους ενδιαφέρει, στην ιστοσελίδα του PRIMA. Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης για το πρώτο στάδιο προτάσεων του Section 1 είναι η 15η Μαρτίου 2022, ώρα 17:00 και για το δεύτερο στάδιο είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 17:00.

 

Section 2

To Section 2 της πρόσκλησης επικεντρώνεται στις ακόλουθες προκλήσεις, με στόχο να υποστηρίξει έργα που εμπίπτουν στις πιο κάτω ενότητες:

1 Thematic Area 1 Water management:

 

Topic 2.1.1-2022 (RIA) Prevent and reduce land and water salinization and pollution due to agri-food activities.

 

2 Thematic Area 2 Farming systems:

 

Topic 2.2.1-2022 (RIA) Improving the sustainability of agro-pastoralism in the Mediterranean region under the context of climate change.

 

3 Thematic Area 3 Agrofood chain:

Topic 2.3.1-2022 (RIA) Enabling the transition to healthy and sustainable dietary behaviour

O συνολικός προϋπολογισμός της εθνικής πρόσκλησης ανέρχεται στις 400.000 Ευρώ ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 200.000 Ευρώ ανά έργο. Η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι μεταξύ τριάντα έξι και σαράντα οκτώ (36-48) μήνες.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα ακολουθηθεί διαδικασία δύο σταδίων υποβολής Πρότασης. Κατά το πρώτο στάδιο τα Δίκτυα Συνεργασίας θα υποβάλλουν Προκαταρκτικές Προτάσεις (Pre-Proposals) και στη συνέχεια όσες περάσουν στην επόμενη φάση θα κληθούν για την υποβολή Πλήρους Πρότασης (Full Proposal).

Σημειώνεται ότι, οι κυπριακοί φορείς που θα συμμετέχουν σε διεθνικές προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Section 2, θα πρέπει εκτός από κεντρική υποβολή της Διεθνικής Πρότασης, να υποβάλλουν και πρόταση προς το ΙδΕΚ, μέσω της Πύλης IRIS. Η αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνει κεντρικά από τη Γραμματεία του PRIMA.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης για το πρώτο στάδιο του Section 2 είναι η 22 Μαρτίου 2022, ώρα 17:00 και για το δεύτερο στάδιο είναι η 13 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 17:00.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ για το πρώτο στάδιο του Section 2 είναι η 29 Μαρτίου 2022, ώρα 13:00 και για το δεύτερο στάδιο είναι η 20 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ ή να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό. Για θέματα υποβολής και διαδικασίας στην κεντρική πύλη του PRIMA, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Πρόσκλησης.

 

Σημεία επαφής:

Αρμόδιος Λειτουργός ΙδΕΚ: Γιώργος Προκοπίου

(σημείο επαφής για την Κύπρο)

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Email: [email protected]

Τηλ: +357 22205068

PRIMA-IS Project Officers:  
For Management of Water: Marco Orlando

Phone: +34 93 019 08 15

E-mail: [email protected]

For Farming Systems: Fabrice Dentressangle

Phone: +34 93 019 08 17

E-mail: [email protected]

For Agro-food Value Chain: Mohamed Ahmed Wageih

Phone: +34 93 019 08 21

E-mail: [email protected]

For Nexus: Ali Rhouma

Phone: +34 93 019 08 14

E-mail: [email protected]