Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0722)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0722). Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €700.000 με μέγιστη χρηματοδότηση στις €40.000 ανά έργο.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προκαταρκτική διερεύνηση των πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών που μπορεί να έχει μία τεχνολογία / τεχνογνωσία. Μέσω του Προγράμματος, οι δικαιούχοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε εξακρίβωση της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής της τεχνολογίας / τεχνογνωσίας, πριν την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι προϋπολογισμός ύψους €200.000 από το συνολικό προϋπολογισμό της Πρόσκλησης, θα κατανεμηθεί σε Έργα τα οποία εντάσσονται στους τομείς των Μεταφορών – Ναυτιλίας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή της Αειφορίας – Περιβάλλοντος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τα οποία αφορούν τη διερεύνηση βιομηχανικής εφαρμογής τεχνολογίας στον τομέα της Ναυτιλίας για λύσεις στις πιο κάτω θεματικές περιοχές:

(1) Εξ’ αποστάσεως επιθεώρηση και παρακολούθηση σκαφών, μηχανημάτων ή εξοπλισμού επί των σκαφών ή/και για τον εξ’ αποστάσεως έλεγχο και επαλήθευση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας,

(2) Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Ναυτιλιακή Διοίκηση,

(3) Παρακολούθηση και απόκριση έναντι απειλών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο,

(4) Πρόληψη και έγκαιρη ανταπόκριση σε περιστατικά ρύπανσης και θαλάσσιων ατυχημάτων εντός του παράκτιου οικοσυστήματος της Κύπρου,

(5) Εξοικονόμηση Ενέργειας, ενδεικτικά με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Επιπρόσθετα, το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της Πρόσκλησης θα κατανεμηθεί σε Έργα με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ θα είναι η 7η Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών για τη διοργάνωση σχετικής ενημερωτικής ημερίδας για την παρούσα Πρόσκληση.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].