Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0722)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανακοίνωση νέας Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0722). Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 1.000.000 με μέγιστη χρηματοδότηση στις €200.000 ανά έργο (για τους φορείς από την Κύπρο), ή στις €250.000 ανά έργο στην περίπτωση που κυπριακή επιχείρηση αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας.

 

Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις EUROSTARS-3» αποτελεί το μηχανισμό χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διασυνοριακά έργα του κοινού ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στην συμμετοχή φορέων από την Κύπρο στην τρίτη Πρόσκληση του Προγράμματος EUROSTARS-3, το οποίο εντάσσεται κάτω από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Partnership on Innovative SMEs» και στοχεύει στην διεθνοποίηση καινοτόμων επιχειρήσεων και στην υποστήριξή τους να αναπτύξουν νέα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, μέσα από την υλοποίηση διασυνοριακών Έργων και να αξιοποιήσουν εμπορικά τις νέες γνώσεις. Η υποβολή πρότασης Έργου γίνεται ηλεκτρονικά (on-line application form) από τη Συντονίστρια Καινοτόμο Επιχείρηση του Διεθνούς Δικτύου Συνεργασίας, μέσα από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Project Management Platform) του Προγράμματος EUROSTARS (https://auth.myeurekaproject.org/). Οι κυπριακοί φορείς που θα συμμετέχουν σε διεθνικές προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Προγράμματος EUROSTARS-3, θα πρέπει εκτός από κεντρική υποβολή της διεθνικής Πρότασης, να υποβάλλουν και πρόταση προς το ΙδΕΚ, μέσω της Πύλης IRIS. Η αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης θα γίνει κεντρικά από τη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUREKA.

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων της Διεθνικής Πρότασης είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 14:00 (CET).

 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων στην Πύλη IRIS του ΙδΕΚ είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13:00 (τοπική ώρα).

 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

 

Για υποστήριξη των ενδιαφερόμενων και ενημέρωση για τους εθνικούς κανονισμούς και προϋποθέσεις συμμετοχής, το ΙδΕΚ, θα διοργανώσει σχετικό διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (Webinar), στις 15 Ιουλίου 2022, ώρα 10:00-12:00 (τοπική ώρα). Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022, ώρα 12:00, στο σύνδεσμο: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Q4oXL454SSKo-lGziciiFA

 

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως προχωρήσουν σε εγγραφή στο διαδικτυακό ενημερωτικό εργαστήριο του Οργανισμού EUREKA «Eurostars Call 3 – Webinar for Applicants», που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2022, ώρα 12:00 (τοπική ώρα) , μέσα από τον σύνδεσμο: https://register.gotowebinar.com/register/1193172849876058382

 

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]