Αναθεώρηση πρότυπου Part B – Technical Annex της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας» του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές» ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι το σχετικό πρότυπο Part B – Technical Annex της Πρόσκλησης (αρχείο το οποίο αναρτάται ως Παράρτημα στην Πύλη IRIS στο πλαίσιο υποβολής πρότασης) έχει αναθεωρηθεί σε μικρό βαθμό και επισυνάπτεται πιο κάτω. Το εν λόγω έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο και στην Πύλη IRIS, κάτω από την ανακοίνωση της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (Call Documents).