Αποτελέσματα Αξιολογήσεων Πρόγραμμα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» και ειδικότερα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με κωδικό «POST-DOC/0916».

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων είναι διαθέσιμα στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και τη σχετική Πρόσκληση, για την αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθήθηκε διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και εξ’ αποστάσεως επιστημονική αξιολόγηση από δύο (2) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά στη βαθμολογία των δύο αξιολογητών ήταν μεγαλύτερη από 3,00/15,00 και οι βαθμολογίες δεν ήταν και οι δύο μικρότερες από 11,00/15,00, τότε η πρόταση προωθούταν και σε τρίτο αξιολογητή.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά εκατό ενενήντα τρεις (193) προτάσεις και προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση εκατό ενενήντα δύο (192) προτάσεις. Η συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων ανέρχεται περίπου σε 25.9 εκ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, επιλέγονται για χρηματοδότηση οι δέκα (10) πρώτες σε βαθμολογία επιλέξιμες προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα (ΑΦ) Επιχείρηση, ανεξαρτήτως Επιστημονικής Περιοχής και οι υπόλοιπες προτάσεις κατά σειρά βαθμολογίας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού της κάθε Επιστημονικής Περιοχής. Η συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των προτάσεων που επιλέγονται για χρηματοδότηση ανέρχεται στα €4,900,522.89 εκ.

Σημειώνεται ότι, οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν προσωπικά για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.

Η επόμενη Πρόσκληση του Προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθεί την Άνοιξη – Καλοκαίρι 2018.